Pracovná ponuka: .NET/VB6 programátor za 4900 € mesačne

Pracovné ponuky
0

 

Interné číslo 200109B
Názov pozície .NET/VB6 programátor
Predpokladaná suma plnenia 4000 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 20.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 20.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji back-endovej časti riešenia postaveného na technológii VB6 a jeho migrácia na technológiu .NET (Core)
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • optimalizácia / refactorring existujúceho kódu
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia
 • navrhovanie riešení existujúcich problémov a ich následná implementácia
 • po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v kombinovanom [on-site / off-site] SETUPe v rozsahu podľa dohody so zákazníkom 

POŽIADAVKY

 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom vo Visual Basic (ideálne VB6)
 • výborná znalosť .NET C#
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS)
 • skúsenosti s vývojom enterprise webového riešenia
 • aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • výhodou: znalosť .NET Core
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • analytické uvažovanie/myslenie
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč         
  V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.                

Pridať komentár