Pracovná ponuka: QA Engineer / Senior tester [#automated] za 6000 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200121A
Názov pozície QA Engineer / Senior tester [#automated]
Predpokladaná suma plnenia 5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia Rakúsko / Viedeň
Termín 03.02.2020 - 03.01.2021
Nástup na projekt 03.02.2020 - 31.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 11 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované testy klientskej zóny a mobile banking aplikácie
 • návrh, design a spúšťanie automatizovaných test case-ov za použitia testovacích nástrojov ako Cypress, Cucumber, Selenium
 • testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov
 • kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb
 • správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov
 • v prípade potreby vykonávanie manuálnych testov GUI
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)

POŽIADAVKY

 • min. 4-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných testov 
 • min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy)
 • praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Cypress, Selenium, Cucumber, Appium, Bamboo, JMeter, Soap UI)
 • pokročilá znalosť scriptovania v JavaScript
 • praktické skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov (skriptovacie jazyky alebo nástroje)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • pokročilé skúsenosti s testovaním webových aplikácií, web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz (SQL Developer)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov
 • skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. JIRA, Confluence)
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát
 • výhodou: skúsenosti s bankového prostredia
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • výhodou: znalosť DevOps princípov
 • výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár