Pracovná ponuka: Angular 7+ programátor za 4800 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200110A
Názov pozície Angular 7+ programátor
Predpokladaná suma plnenia 3700 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava, Banská Bystrica
Termín 15.01.2020 - 15.07.2020
Nástup na projekt 15.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji/rozvoji front-end časti modulov pre riešenie v oblasti poisťovníctva
 • spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca 5 ľudí
 • implementácia funkcionality podľa špecifikácie
 • back-end riešenia je postavený na JAVA-e

POŽIADAVKY

 • min. 2-ročná [aktívna] skúsenosť s Angular-om (verzia 2+)
 • znalosť TypeScript-u
 • znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť HTML5
 • znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • výhodou: skúsenosti s JAVA-ou
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • zodpovednosť
 • analytické myslenie
 • komunikatívnosť
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár