ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Pozitívne trendy v transformácii priemyslu je potrebné zakcelerovať. Podporia ich aj opatrenia akčného plánu

Tlačové správy
0

Iniciatíva zástupcov priemyslu Industry4UM zrealizovala po druhýkrát s ročným odstupom prieskum o úrovni prieniku Industry 4.0 do slovenských podnikov. Podľa zistení prieskumu podiel firiem aplikujúcich Industry 4.0 rastie. Firmy však ešte stále nemajú vystavanú organizačnú a personálnu štruktúru pre inovačný manažment a realizáciu zmien. Filozofia transformácie už postupne preniká aj do firemnej kultúry podnikov a väčšina z nich považuje transformáciu za dôležitú. Na ceste k nej ich podporí aj akčný plán inteligentného priemyslu schválený vládou. 

S uplatňovaním prvkov Industry 4.0 začalo 14% firiem. Potreba zmien zaktivovala k realizácii prvých krokov a budovaniu si vlastných skúseností viac spoločností. Ich podiel sa zvýšil z minuloročných 15% na 31% v tomto roku. V tejto kategórii sú zastúpené hlavne firmy so slovenským kapitálom. Naopak firiem, ktoré ešte s aplikáciou vôbec nezačali, je oproti minulému roku o polovicu menej, ich podiel klesol z 25% v roku 2017 na 11% v tomto roku. Podľa prieskumu má už tretina podnikov stratégiu Industry 4.0, v tejto kategórii však prevažujú firmy so zahraničným kapitálom. Podniky z veľkej časti realizujú implementáciu svojpomocne, bez externej spolupráce (60%), len 11% spolupracuje s externými dodávateľmi.

„Industry 4.0 je témou pre väčšinu firiem, ale štádium, v ktorom sa nachádzajú, je rôzne. Celkovo môžeme zhodnotiť, že podniky postupne začínajú vstupovať do prvých fáz aplikácie Industry 4.0. Väčšina spoločností sa stále nachádza v štádiu realizácie skôr izolovaných opatrení so zameraním na jednotlivé optimalizačné ciele bez komplexnejšej stratégie,“ konštatuje Martin Morháč, zástupca Industry4UM. Prieskum ukázal, že na jednej strane má implementácia progresívny posun, ale na druhej strane je stále medzi malými a strednými podnikmi pomerne vysoká neistota v otázkach, čo si implementácia Industry 4.0 naozaj vyžaduje a ako ju uchopiť. „Malé a stredné podniky je potrebné motivovať,  aby sa nebáli zmien a začali pre ne niečo robiť,“ dodáva Martin Morháč.

Podniky sa primárne zameriavajú na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti vnútorných procesov, chcú inteligentne riadiť podnik a znižovať náklady, ale uvažujú už aj o riešeniach nahrádzajúcich nedostatok zamestnancov. V horizonte najbližších troch rokov plánujú inovovať výrobu (84%),  viac ako polovica sa zameria na inovácie prípravnej fázy výroby, logistiku a skladovanie a údržbu. V externých procesoch vidia aktuálne uplatnenie inteligentných nástrojov v spolupráci so zákazníkmi a odberateľmi a v komunikácii v rámci dodávateľského reťazca. „Je zjavné, že manažéri podnikov si uvedomujú, že tradičné metódy optimalizácie narazili na limit a zlepšenia, ktoré si žiada konkurenčný boj, ale aj vnútorné požiadavky, sa nezaobídu bez využitia analýz z digitálnych dát,“ hovorí analytik Industry4UM Martin Jesný.

Skutočnosť, že sa potreba inteligentných riešení dynamizuje, sa odráža aj v naliehavejšej potrebe vytvárania aplikačných tímov. Firmy si začínajú uvedomovať dôležitosť špecializovaných oddelení poverených riadením agendy Industry 4.0. Podľa prieskumu už dnes pracuje so svojim špecializovaným tímom 38% podnikov, z ktorých majú viac ako dve tretiny za sebou aj reálne výsledky. Ostatné sú na ceste k jeho vytvoreniu, viac ako polovica firiem ho považuje za dôležitý a bude sa jeho zostaveniu venovať. „Princípy inteligentného riadenia môžu firme pomôcť pri využití od stratégie po každodennú prevádzku. Tím, ktorý ich bude presadzovať, však potrebuje nielen intenzívne získavať nové informácie z dynamického vývoja. Musí mať funkčné prepojenie na všetky útvary firmy, aby ich mohol presadzovať v praxi,“ dodáva Martin Jesný.

Jedným z kľúčových zistení prieskumu je skutočnosť, že väčší podiel firiem má dnes oproti minulému obdobiu dostatok informácií o Industry 4.0. Až 60% firiem potvrdilo dostatok potrebných informácií a znalostí pre realizáciu ďalších krokov. „V súvislosti s riadením agendy Industry 4.0 podniky postupne začínajú komunikovať aj do vnútra firiem. Pri transformačných zmenách je nevyhnutné pracovať s informovaným, motivovanými zamestnancami a angažovaným tímom,“ potvrdzuje dôležitosť zistení Martin Morháč. Tretina firiem informuje svojich zamestnancov aspoň o základných krokoch v oblasti Industry 4.0 ale na druhej strane až 36% neinformuje o krokoch a plánoch v oblasti Industry 4.0 do vnútra firmy vôbec. Zatiaľ sa môže prepracovaným systémom vzdelávania a rozvoja pracovníkov potrebným k transformácii pochváliť len 8% firiem.

Priemysel dnes nevyhnutne potrebuje infraštruktúru a nástroje, ktoré mu pomôžu pri úspešnej transformácii. Očakávanou podporou je akčný plán inteligentného priemyslu schválený vládou v októbri tohto roku. „Naplnením Akčného plánu inteligentného priemyslu budú vytvorené lepšie podmienky na implementáciu digitalizácie a inovatívnych riešení priamo v priemyselných podnikoch. Na základe toho sa zvýši konkurencieschopnosť v priemyselných podnikoch ako aj slovenského priemyslu. Túto implementáciu finančne podporíme z verejných zdrojov, znížime byrokratickú záťaž úpravou legislatívy a definovaním štandardov, zmenou vzdelávacích programov naštartujeme toľko potrebnú zmenu v systéme vzdelávania,konštatuje Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikania a inovácií Ministerstva hospodárstva SR.

  Parametre prieskumu

 • jedinečný prieskum skúmajúci parametre prieniku Industry 4.0 do slovenských priemyselných podnikov
 • druhý ročník
 • elektronická forma
 • zber údajov: polovica augusta, polovica septembra 2018 – 4 týždne
 • 20 otázok, kombinácia uzatvorených a otvorených otázok
 • 73 respondentov (50% nárast počtu respondentov oproti roku 2017)
 • opakovanie v nasledujúcich rokoch – pre zachytenie trendov a sledovanie vývoja

   Profil firiem  

 • Veľkosť firiem: veľké (47%), stredné (26%) a malé spoločnosti (27%)
 • Kapitál: slovenský (47%) a zahraničný (51%) kapitál
 • Najväčší podiel firiem podľa oblasti priemyslu: strojársky a automobilový priemysel (56%)
 • Pozícia respondenta vo firme: člen vrcholového vedenia (45%), manažér (34%)

   Zistenia

1. Kde sa nachádzate s aplikáciou Industry 4.0?

Firiem, ktoré dnes naplno realizujú Industry 4.0 je 14%. Podiel zapojených firiem rástol z minuloročných 8%. Tých, ktoré ešte nezačali, je oproti minulému roku menej. Prieskum zaznamenal pokles z 25% v roku 2017 na 11% v roku 2018. O polovicu viac firiem prechádza hľadaním možností, zhromažďujú informácie a začali s prvými pokusmi. Podiel takýchto firiem poskočil z 15% v roku 2017 na 31% v tomto roku. 

2. Názor na  význam aplikácie Industry 4.0 vo vašej spoločnosti

Znižuje sa pocit dôležitosti zmien pre budúcnosť zo 66% v roku 2017 na 59% v roku 2018 a naopak, zvyšuje sa počet tých, ktorí sa prikláňajú k názoru, že zmeny nie sú pre budúcnosť zásadné (z 21% v roku 2017 na 37% v roku 2018). Zmena v týchto parametroch je primárne dôsledkom nejasnej vízie firiem a strategického uchopenia problematiky .

3. V ktorých z nasledujúcich oblastí vidíte dôležité príležitosti využitia technológií Industry 4.0 pre vašu spoločnosť?

Dôležitosť využitia technológií sa rozšírila do viacerých oblastí – viac ako tri štvrtiny firiem plánuje zvyšovať výkonnosť a efektívnosť vnútorných procesov (77%). Riadenie celého podniku je dôležité pre takmer 2/3 (62%) firiem. Technológie chcú firmy primárne využívať pre úsporu nákladov, rast konkurencieschopnosti, náhradu nedostatku zamestnancov (viac ako polovica pri každej z oblastí). Nastal výrazný pokles v úvahách o vytvorení nového biznis modelu z 30% v roku 2017 na tohtoročných 14%, čo pripisujeme zreálneniu aktuálnych potrieb a možností podnikov a súčasne skutočnosti, že sa zameriavajú na jednotlivé prioritné opatrenia bez riešenia dlhodobejšej stratégie a vízie do budúcna.

4. Máte určený tím pracovníkov poverených riešením Industry 4.0 vo vašej spoločnosti?

Nevyhnutnosťou pre ďalšie napredovanie podnikov v procesoch transformácie, je zriadenie odborného tímu. Vidno to jednoznačne z kľúčových zistení prieskumu. Firmy si uvedomujú dôležitosť takéhoto tímu, má ho už 38% firiem a z nich až 29% aj s prvými výsledkami. Ďalšia časť podnikov je v prípravných štádiách kreovania tímu a až 33% firiem si napriek tomu, že si uvedomuje jeho dôležitosť pre firmu, ho ešte nezačali vytvárať. Len 11% nepovažuje za potrebné takýto tím za dôležitý.

5. Ako aplikujete Industry 4.0? Robíte to

Firmy aplikujú Industry 4.0 z väčšej časti interne, vo vlastnej réžii (60%). Len 11% pri jeho napĺňaní využíva externých dodávateľov.

6. Ako vnímate záujem aplikovať Industry 4.0 vo vašej spoločnosti z pohľadu stavu vnútornej kultúry

V minulom roku uviedla viac ako polovica firiem (51%), že má vytvorené podmienky pre pracovníkov a sú vedení k učeniu a rozvíjaniu v duchu Industry 4.0. V tomto roku bol však v tomto parametri zaznamenaný významnejší pokles - na 36%. Odchýlka je spôsobená východiskovými kritériami pri sebahodnotení firiem, ktoré sa v procese reálnych zmien na problematiku pozreli kritickejšie. Smerom hore poskočil údaj o zriadení špecializovaných oddelení a tímu povereného tvorbou stratégie a to z 15% v roku 2017 na 22% v roku 2018, rovnako sa zvýšil podiel v zavádzaní systémov inovačného riadenia z 11% v minulom roku na 23% v tomto roku. Len 27% firiem považuje v procesoch tvorby firemnej kultúry nastavenej na Industry 4.0 vrcholový manažment za dôležitý, čo vnímame ako stále nedostatočné chápanie zmyslu a rolí transformačného procesu.

7. Váš názor na dostupnosť informácií

Prieskum zaznamenal významne pozitívny posun v kategórii dostupnosti relevantných informácií. Zvýšil sa počet firiem, ktoré vyhlásili, že majú dostatok informácií – poskočil takmer dvojnásobne z 15% v roku 2017 na 29% v roku 2018. Rovnako takmer dvojnásobný počet firiem oproti minulému roku tvrdí, že má celkový prehľad a chýbajú im len doplnkové informácie – zo 17% z minulého roku sa zvýšil na 30% v tomto roku. Napriek pozitívnym trendom v dostupnosti dôležitých informácií a znalostí je celkovo ešte stále takmer 40% firiem presvedčených, že im chýbajú podstatné informácie pre ďalšie kroky.

8. Ako pracujete s informovanosťou pracovníkov o Industry 4.0 vo vnútri vašej spoločnosti?

Zmeny začínajú ovplyvňovať podniky a zamestnanci musia poznať vízie vedenia o smerovaní a byť informovaní o krokoch, ktoré podnik prijíma.  Preto firmy začínajú komunikovať o Industry 4.0 aj do vnútra spoločnosti. Aj keď až 36% sa nezaoberá šírením informácií o transformácii, 33% firiem situáciu pochopilo a informujú svojich zamestnancov o realizovaných aktivitách.  Zatiaľ len 8% firiem má vytvorený systém vzdelávania a rozvoja pracovníkov potrebný k transformácii.

9. Ktorým oblastiam plánujete inovačne venovať zvýšenú pozornosť v najbližších troch rokoch

Potrebu inovovať výrobu vidí až 84% firiem,  viac ako polovica firiem vidí priestor pre inovácie aj v príprave výroby, logistike a skladovaní (56%) a údržbe, vrátane preventívnej údržby (53%). Najmenej dnes firmy uvažujú o inováciách v monitoringu a ochrane osôb (11%) a výnosovým a nákladovým kalkuláciám (9%).

    Zistenia v kocke

 • Počet firiem, ktoré začínajú s aplikáciou Industry 4.0 rastie
 • V segmente firiem so slovenským kapitálom je trendom realizácia drobných pokusov a budovanie si vlastného know-how
 • Slovenské firmy zaostávajú v príprave a realizácii stratégie
 • Rozhodujúci priestor pre aplikácie vidia firmy v zlepšovaní vnútorných procesov
 • Stále chýbajú dôležité informácie a znalosti, ale v informovanosti nastal dôležitý posun
 • Firmy nemajú vystavanú organizačnú a personálnu štruktúru pre inovačný manažment a realizáciu zmien v zmysle Industry 4.0
 • Firmy si začínajú uvedomovať dôležitosť špecializovaného tímu povereného riadením agendy Industry 4.0 a vytvárajú oddelenia pre inovácie a transformáciu
 • Zaznamenávame postupný prienik filozofie transformácie do firemnej kultúry podnikov
 • Najčastejšie firmy realizujú implementáciu svojpomocne, bez externej spolupráce alebo koordinácie s ďalšími subjektami

     Odporúčania

 • Postupne pracovať na vízii rozvoja firmy a komplexnejšej stratégii Industry 4.0
 • Firmy by si mali zriadiť špecializované oddelenie alebo odborný tím poverený prípravou Industry 4.0  
 • Manažmenty firiem so slovenským kapitálom by mali začať s prípravou stratégie Industry 4.0 pre zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti
 • Realizácia akčného plánu Stratégie inteligentného priemyslu SR by mala reagovať na uvedené zistenia
 • Zakomponovať problematiku Industry 4.0 do vzdelávacieho systému stredných a vysokých škôl
Zobrazit Galériu

Industry4UM

Všetky autorove články
trendy priemysel Industry aplikácia firma

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať