Počítačový program v2016 alebo Aktualizácia počítačového programu v novom Autorskom zákone

0

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Tak ako počítačové programy potrebujú z času na čas novú verziu, tak aj právny rámec pre počítačové programy dostal od 1. januára 2016 vynovenú verziu. Posúdenie kladov a záporov tejto novej verzie právneho rámca pre počítačový program nechám na Vás. Predstavujem základné zmeny, úpravy a vylepšenia:

1. Nová definícia počítačového programu

Počítačový program ako súbor príkazov a inštrukcií už nie je výlučne určený iba pre použitie v počítači. Nová definícia rozširuje použitie počítačového programu aj na ďalšie technické zariadenia podobné počítaču.

2. Ako sú chránené myšlienky, princípy a rozhranie počítačového programu

Tak ako doteraz platí aj naďalej, že myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, nie sú chránené Autorským zákonom. Po novom však ani myšlienky a princípy, ktoré sú podkladom rozhrania počítačového programu, nie sú chránené Autorským zákonom.

3. Nie každý počítačový program je autorské dielo

Aby bol počítačový program chránený ako autorské dielo, musí byť výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Ak počítačový program nespĺňa takúto minimálnu požiadavku, nemôže byť chránený Autorským zákonom! Oproti iným autorským dielam však Autorský zákon nevyžaduje jedinečnosť ako pojmový znak pre ochranu počítačového programu.

4. Vyčerpanie práv po prvom predaji pre počítačový program

Každý nadobúdateľ, nazývame ho aj oprávnený užívateľ počítačového programu, ktorý oprávnene odplatne nadobudol rozmnoženinu počítačového programu, môže ďalej prevádzať užívacie právo k tejto rozmnoženine bez súhlasu autora. Oproti iným autorským dielam dokonca nie je potrebné, aby bol počítačový program zachytený na hmotnom nosiči. Avšak pozor na osobitné obmedzujúce dojednania, ku ktorým sa dobrovoľne zaviažete (napr. OEM verzie)!

5. Zákonné výnimky alebo užívanie nie je používanie

Oprávnený užívateľ počítačového programu nie je automaticky aj používateľom počítačového programu, t.j. nadobúdateľom práva na použitie počítačového programu. Inými slovami užívanie počítačového programu je niečo úplne iné ako používanie počítačového programu. Avšak Autorský zákon zrozumiteľne upravuje výnimky, kedy a ako môže oprávnený užívateľ použiť počítačový program bez súhlasu autora (dosiahnutie interoperability, záložná rozmnoženina, skúmanie myšlienok a princípov, spätný preklad).

6. Počítačový program ako zamestnanecké dielo

Vylepšenia právneho rámca zamestnaneckého diela sú prínosom pre oblasť IT. Po novom je inštitút zamestnaneckého diela chápaný širšie, t.j. vzťahuje sa aj na štatutárov, členov kontrolných orgánov a dozorných rád, pridelených zamestnancov (body leasing). Zánik zamestnaneckého vzťahu nemá vplyv na právo zamestnávateľa vykonávať aj naďalej majetkové práva k zamestnaneckému dielu. Zamestnávateľovi patrí tzv. úplná výhradná licencia na všetky spôsoby použitia počítačového programu. Ďalej zamestnávateľ môže previesť výkon majetkových práv k zamestnaneckému dielu bez súhlasu zamestnanca, čo je vhodné riešenie pre startupy a rôzne M&A transakcie. Autorský zákon posilňuje aj postavenie zamestnanca voči nečinnému zamestnávateľovi: ak zamestnávateľ nevykonáva majetkové práva k zamestnaneckému dielu riadne, zamestnanec má právo požadovať poskytnutie obvyklej licencie k takémuto zamestnaneckému dielu.

7. Počítačový program na objednávku

Ak je počítačový program vytvorený na objednávku, objednávateľ získava bez ďalšieho aj licenciu na použitie počítačového programu na účel pre ktorý bol počítačový program vytvorený. Nie je potrebné uzatvárať osobitnú licenčnú zmluvu. Autorský zákon zavádza fikciu licenčnej zmluvy. Ide však o licenciu nevýhradnú a autor je oprávnený takéto dielo používať naďalej, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa.

8. Licenčná zmluva

Úprava licenčnej zmluvy v Autorskom zákone priniesla niekoľko zmien, ktoré ovplyvňujú aj oblasť IT. Došlo k uprataniu alebo reorganizácii podstatných náležitostí licenčnej zmluvy. Ďalej došlo k doplneniu niektorých zákonných alebo „default“ následkov pre určité situácie ako aj k previazaniu licenčnej zmluvy a účelu zmluvy. Otázny je prínos aktualizovanej úpravy licenčnej odmeny pre oblasť IT. Novinkou je aj možnosť odstúpiť od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie. Úprava licenčnej zmluvy pre oblasť IT je tak komplexná, že si vyžaduje určite samostatný článok s hlbšou analýzou.

9. Verejná licencia

Nový Autorský zákon zavádza názov Verejná licencia v súlade s medzinárodným štandardom. Ide o vylepšenie už existujúcej právnej úpravy z predchádzajúceho autorského zákona, ktorá doteraz existovala pod mätúcim označením Osobitné ustanovenia o udelení licencie. Možnosť uzatvoriť licenčnú zmluvu vykonaním určitého úkonu (click, wrap), bola doplnená o možnosť poskytnúť licenciu aj na „budúce“, t.j. dnes neznáme spôsoby použitia počítačového programu a o nemožnosť vypovedať takto poskytnutú licenciu.

Rozsah legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na oblasť IT však nie je vyššie uvedeným stručným prehľadom dopadov na počítačový program úplný. Nesmieme zabúdať na novú právnu úpravu verejného obstarávania účinnú od apríla 2016, ktorá v spojení s Autorským zákon vyžaduje ďalšie skúmanie. Ďalej sme sa nedotkli ani témy počítačových programov poskytovaných ako služba „SaaS“ a to vo forme cloudového riešenia. V tejto súvislosti stojí za zmienku nová úprava pre databázy v Autorskom zákone, ale aj riešenie aspektov ochrany osobných údajov pri poskytovaní počítačových programov na diaľku (povinnosti prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, cezhraničný prenos osobných údajov) ale aj ďalšie zmluvné aspekty cloudových riešení. O týchto, ak nie akútnych, ale určite aspoň aktuálnych témach niekedy inokedy alebo pri iných príležitostiach.

K tejto téme vás pozývame na pripravovaný dvojdňový odborný seminár s názvom Obstarávanie IT projektov v programovom období 2014 – 2020.

Seminár sa uskutoční 12. – 13. mája 2016 v hoteli Hradná Brána v Bratislave – Devín.

Spoločnosť Wolters Kluwer v spolupráci s renomovanými expertami z praxe poskytne účastníkom prehľad o plánovaných hlavných oblastiach realizácie IKT projektov s podporou európskych štrukturálnych investičných fondov v období 2014-2020, s dôrazom na eGovernment projekty a odborný prehľad o osobitostiach obstarávania IKT zákaziek, vrátane ich následného plnenia v praxi, v intenciách nového zákona o verejnom obstarávaní a príslušných programových dokumentov (usmernenie, príručka).

Prednášajúci:

Mgr. Milan Ištván
JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.
JUDr. Juraj Tkáč

Prihláste sa na odborný seminár prostredníctvom webovej stránky www.wolterskluwer.sk/seminare do 9. mája 2016.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať