ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Perspektívy IoT v slovenských firmách

0

Internet vecí, to nie sú len rôzne objekty, ktoré navzájom komunikujú, ale týka sa aj ľudí, ktorí s týmito vecami rôznym spôsobom prichádzajú do styku, inak povedané, medzi ľuďmi a vecami je v rámci IoT vzájomná závislosť. Objekty doplnené o riadiace systémy a prepojené či už navzájom, alebo s rôznymi informačnými systémami na pozadí získajú nové možnosti a procesy, ktorých sa to týka, môžu nadobudnúť novú kvalitu. Zamestnanci boli dosiaľ zameraní na nejakú časť výrobného procesu. Tým, že sa výrobné procesy začnú transformovať z úrovne, ktorú by sme mohli nazvať imperatívnou, na úroveň kolaboratívnu, sa do nich môže vnášať aj určitý kreatívny aspekt. IoT sa vníma komplexne ako moderná sieť integrujúca veci a procesy. Aký je súčasný stav a perspektívy IoT a fenoménov s ním spojených, teda veľkých dát, analytiky a, samozrejme, všadeprítomného cloudu? O svoj názor sa s nami podelil Lukáš Hatala, IoT CoE Lead Architect zo spoločnosti Hewlett-Packard Enterprise.

PCR: IoT je dnes všadeprítomný fenomén a venujú sa mu všetky významné firmy. V čom je HPE najlepší?

LH: Riešenia IoT sa začali v HP rozvíjať aj získavať formou akvizícií už dávnejšie, ale vývoj týchto projektov a riešení v posledných dvoch rokoch pokračuje veľmi intenzívne. Silná stránka HPE je výpočtový výkon a analytické riešenia. IoT totiž úzko súvisí s „veľkými dátami“, presnejšie povedané,  je ich zdrojom. HPE disponuje riešením Vertica – in memory columstore databázou, ktorá dokáže spracovať obrovské množstvo údajov v reálnom čase. Na masívne paralelné spracovanie a analýzu údajov sa využíva open source platforma Hadoop. No tieto riešenia potrebujú výkonné servery a klimatizované serverovne, ktoré majú vysokú spotrebu energií, ale predovšetkým sú „ďaleko“ od zdrojov údajov. Posielanie údajov na dlhé vzdialenosti je neefektívne, vznikajú časové oneskorenia, údaje preťažovali siete, čo v praxi znamenalo pokles spoľahlivosti a ďalšie kvalitatívne problémy. Z dôvodu časového oneskorenia nemožno vytvárať riadiace slučky na rýchle procesy.  Preto sme vyvinuli novú kategóriu serverov  Egdeline. Ich úloha je umožniť beh distribuovanej analytiky, teda de facto priniesť výkon dátového centra na úroveň gateway. Tieto servery nepotrebujú klimatizáciu, môžu byť umiestnené v bežnom, dokonca aj prašnom prostredí. Ich výpočtový výkon je veľmi vysoký, Edgeline 4000 umožňuje osadiť až štyri serverové procesory Intel Xenon. V takejto zostave dokáže server spracovať rádovo až milióny stavových údajov za sekundu. Treba si uvedomiť, že niektoré senzory posielajú údaje iba vtedy, ak nastane zmena, iné posielajú údaje 10 až 100-krát za sekundu. Servery radu Edgeline majú aj špeciálne karty na pripájanie senzorov s priemyselným rozhraním PXI, pretože nie všetky senzory sa pripájajú cez rozhranie IP. Často sa používajú rôzne technologické zbernice, napríklad RS-232, RS-485 a podobne. Treba si uvedomiť, že mnohé zariadenia v priemysle sú staré niekoľko rokov, často aj desiatok rokov, a sú projektované na vtedy dostupné rozhrania.

PCR: Aká je situácia v oblasti IoT a analýzy získaných údajov na Slovensku a ako presviedčate zákazníkov o potenciáli týchto fenoménov?

LH: HPE má experience demonštračné centrum vo Švajčiarsku v Ženeve, kde si zákazník môže prísť pozrieť typické scenáre, prípadne niekoľko „discovery“ centier, kde si zákazník v špičkovo vybavenom laboratóriu za pomoci expertov z HPE navrhuje a konfiguruje vlastné riešenie.

Slovenskí zákazníci sa najčastejšie zaujímajú o Industry 4.0 a riešenia Asset Management a Asset Tracking, konsolidáciu monitorovania výrobných systémov a takisto o koexistenciu IoT s ich vlastným biznisom. Zaujíma ich, kam ich to môže posunúť, aké benefity a konkurenčné výhody implementáciou týchto riešení získajú.

Mnohé zmeny sú na prvý pohľad pozitívne, napríklad decentralizácia informačných systémov a ich prechod z mainframe na menšie subsystémy s vlastnými databázami, ktoré nie vždy boli integrované na požadovanej úrovni. Následkom toho vrcholoví manažéri nemali k dispozícii komplexné údaje.

 Riešením bola konsolidácia údajov z rôznych, často heterogénnych databáz a iných dátových zdrojov. A presne to isté sa deje na úrovni IoT. Údajov z rôznych senzorov je dostatok, ba až nadbytok, ale sú umiestnené v desiatkach rôznych databáz. Riešenia HPE pomôžu zákazníkom tieto údaje skonsolidovať.

Dobrý príklad sú analytické systémy, ktorých cieľom je prediktívna profylaktika zariadení. Systém si pri bežnom používaní určí hranice, v ktorých kolíšu dôležité veličiny. Keď sa niektorá veličina z takto určeného intervalu „obvyklých“ hodnôt vychýli výrazne alebo sa začne vychyľovať postupne, systém vyhodnotí, či treba vykonať údržbu alebo servisný zásah. Na rovnakom princípe sa odhaľuje netypické či podvodné správanie vo finančnom sektore. Vráťme sa však k údržbe technických zariadení. Dobrý príklad sú vlaky, kde je pri vagónoch sú kľúčové poruchové faktory teplota ložísk kolies a ich vibrácie.  Stačí vybaviť vagóny tagmi RFID a na vhodné miesto trate umiestniť senzory, ktoré budú tieto veličiny snímať a pri zistení anomálií vagón vyradia z prevádzky. Akvizíciou Aruba Networks získalo HPE dôležité know-how v  oblasti sieťových infraštruktúrnych služieb, predovšetkým lokalizáciu zariadení, tovaru a podobne, indoor navigácie pomocou technológie beacon.

PCR: Aké sú plány a ambície HPE globálne a na slovenskom trhu?

LH: Ambíciou HPE je integrácia vlastných riešení a riešení partnerov, ako sú Siemens, Honeywell, Shneider Electric a podobne. Výrobné firmy však majú aj rôzne produkty a subsystémy „na mieru“ od malých lokálnych dodávateľov, prípadne riešenia, ktoré vznikli ich vlastným in-house vývojom. Ukazuje sa, že v mnohých prípadoch tieto systémy netreba nahrádzať, pretože si dobre a spoľahlivo plnia úlohy, na ktoré boli konštruované. Preto okrem vlastných a partnerských riešení integrujeme do funkčných celkov aj takéto osvedčené riešenia tretích strán a nebránime sa ani integrácii inovatívnych riešení od malých firiem a startupov. Ak nás zákazníci oslovia, že potrebujú poradiť a pomôcť s IoT, pomôžeme im analyzovať situáciu, prípadne pre nich zorganizujeme transformačný workshop, aby zákazník zistil svoje skutočné potreby v oblasti IoT, a povzniesť sa nad marketing, ktorý takmer všetko označuje za IoT, aj to, čo IoT vôbec nie je. Veľké firmy sa snažia marketingovo osloviť zákazníkov, aby im predali cloudovú službu, konektivitu a storage. Nie vždy však takéto riešenie prinesie zákazníkovi pridanú hodnotu. Niekedy sú na vine fyzikálne limity. Cloudové služby sú  prevádzkované aj v dátovom centre na inom kontinente a oneskorenie vinou rýchlosti šírenia elektromagnetických vĺn je často prekážkou vytvorenia rýchlych riadiacich slučiek v reálnom čase.


Lukáš Hatala, HPE

 

 

 

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
HP HPE

Pridať komentár