Novela zákona o ochrane osobných údajov

Archív NXT
0
Od 15. apríla 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Po prijatí zákona o ochrane osobných údajov sa totiž najmä v kruhoch podnikateľov zdvihla vlna nespokojnosti pre finančné dosahy zákona a množstvo povinností, ktoré nový zákon zaviedol. Podnikatelia ho dokonca označili za administratívny nezmysel desaťročia. Novela mení k lepšiemu viaceré ustanovenia zákona. Zmenou v definícii oprávnenej osoby sa odstránila legislatívno-technická chyba, pre ktorú nemohli takouto osobou byť osoby pracujúce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zodpovednou osobou sa už znova môže stať aj ten, komu úrad opakovane uložil pokutu za neplnenie povinností. Zanikla aj povinnosť zodpovednej osoby informovať úrad, ak sa prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po upozornení na porušenia zákona prevádzkovateľ nepostará o nápravu. Novela zrušila povinnosť sprostredkovateľa upozorniť prevádzkovateľa na zjavné porušenie zákona a v prípade nesplnenia tejto povinnosti aj jeho spoločné a nerozdielne ručenie s prevádzkovateľom. Zanikla aj povinnosť sprostredkovateľa informovať úrad, ak jeden mesiac od upozornenia prevádzkovateľ neurobí nápravu. Novela odstránila aj prílišný formalizmus pri zázname o poučení oprávnenej osoby. Boli odstránené taxatívne požiadavky na jeho obsah. Čo sa týka zodpovednej osoby, jej písomné poverenie už nebude povinné. Novo je upravená aj možnosť kopírovania úradných dokladov v rozsahu potrebnom na účely uzatvorenia pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu - na tento účel nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. Zo zákona bolo vypustené aj ustanovenie, podľa ktorého bolo treba vypracovať bezpečnostnú smernicu pre informačné systémy, ak sa v nich nespracúvala osobitná kategória osobných údajov a systém bol pripojený na internet a ak sa v nich spracúvala osobitná kategória osobných údajov a systém na internet pripojený nebol. Nadväzne na to sa zrušila sa aj povinnosť oboznámiť oprá ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať