ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Novela o verejnom obstarávaní

Archív NXT
0
Od 1. júla 2013 nadobudla účinnosť zásadná novela zákona o verejnom obstarávaní, zákon č. 95/2013 Z. z. Aj keď proklamovaným cieľom bolo zefektívniť verejné obstarávanie, dôsledná aplikácia zákona môže v skutočnosti uľahčiť určenie konkrétnej víťaznej ponuky. Definuje sa mimoriadne nízka ponuka. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov spĺňajúcich podmienky účasti a tieto podmienky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o: 30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk, 15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom. Mimoriadne nízku ponuku nemožno vylúčiť automaticky, ale obstarávateľ je povinný do 5 dní ponuku vysvetliť, ak ho o to požiada komisia na vyhodnotenie ponúk. Čo sa týka námietok, úrad pre verejné obstarávanie (ďalej iba „úrad") je už od 18. februára viazaný obsahom námietok. To je účinok zákona č. 28/2013 Z. z. a v praxi to znamená, že môže byť vybratá ani ponuka, ktorá obsahuje vážne nedostatky, ktoré mal možnosť úrad zistiť z podkladov, ale nikto ich nenamietal. Zavádza sa nový opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu pre verejné obstarávanie - odvolanie. To možno podať proti rozhodnutiu o námietkach, pokiaľ nejde o rozhodnutie o zastavení konania o námietkach z formálnych dôvodov. O odvolaniach rozhoduje nový orgán - deväťčlenná rada úradu. Členmi rady sú predseda úradu, podpredseda úradu a sedem osôb, vymenúva a odvoláva ich vláda. Rozhodnutie má byť rýchle - do 45 dní, no ak rozhodne neskôr, stráca sa odkladný účinok odvolania pri nadlimitných zákazkách. Pri podlimitných zákazkách tento odkladný účinok chýba, rada úradu ho však môže priznať. Pri podaní námietky sa skladá kaucia - 3000 eur pri podlimitných zákazkách a pri nadlimitných až dvojnásobok kaucie pri námie ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať