Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

18

Od 1. júla štátne orgány komunikujú s podnikateľmi už len on-line cez elektronické schránky ÚPVS, do ktorých sa doručujú podania, rozhodnutia a rôzne iné informácie. Na natívny prístup do schránky je potrebný eID čiže občiansky preukaz s čipom, no táto požiadavka sa dá niekoľkými spôsobmi sprostredkovaného prístupu obísť. Na túto tému sme už priniesli niekoľko článkov, preto sa budeme venovať možnostiam „štátnych“ schránok. Každý podnikateľ má skúsenosti s komerčnými e-mailovými servermi, ktoré ponúkajú rôzne užitočné funkcie vrátane archivovania správ, postúpenia či zoskupenia podľa predmetu komunikácie, preto ich logicky očakáva aj od elektronickej schránky. V mnohých prípadoch však očakávania nebudú splnené. Ak to zosumarizujeme, elektronická stránka je jednoduché riešenie, ktoré vám neposkytne funkcie na správu veľkého množstva správ ani na efektívne vyhľadávanie v nich, pretože to nie je ani jej úloha. Henrich Simonics z IT firmy Dokumenta, a. s., ktorá sa zaoberá elektronickým obehom dokumentov vo firmách, upozorňuje: „Podnikatelia si musia uvedomiť, že elektronická schránka je len doručovací nástroj podobne ako poštová schránka pri vchode firmy, odkiaľ každý deň poštu vyberáme, obálky otvárame, zaevidujeme do knihy došlej pošty a nakoniec danú vec dáme na vybavenie konkrétnej osobe vo firme.“

Elektronická schránka nie je registratúra

Povinnosť evidencie doručených záznamov firmám ukladá zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Väčšina správ doručovaných prostredníctvom elektronickej schránky sú totiž registratúrne záznamy, ktoré ste povinní v zmysle § 16 ods. 2 písm. a) evidovať v registratúrnom denníku. Registratúra nerozlišuje medzi registratúrnymi záznamami doručenými elektronicky alebo klasickou poštou. Elektronická schránka nie je registratúrny systém, nerieši evidenciu doručených záznamov. To je povinnosť firmy, ktorej bola elektronická správa doručená. Vzhľadom na premazávanie starších záznamov pri vyčerpaní kapacity 1 GB sa schránka nehodí ani na dlhodobejšiu archiváciu správ. Za poplatok si môžete zvýšiť kapacitu, no ani vtedy nemáte zaručené, že správy sa v schránke budú dlhodobo uchovávať. Na tento účel slúži platený modul dlhodobej úschovy registratúrnych záznamov, ktorý je zatiaľ k dispozícii zadarmo.

Prepojenie schránok s informačným systémom

Obmedzená kapacita a nemožnosť evidencie v praxi znamená, že doručené správy zo schránky treba presunúť do podnikového informačného systému. Keby zostali v e-schránke, mali by k nim prístup iba osoby s patričným oprávnením prístupu. Ku každej správe sa väčšinou viaže nejaká agenda a súvisiace dokumenty. V praxi budú vznikať tzv. hybridné spisy – podnikateľ totiž môže s úradmi ďalej komunikovať v papierovej forme, ale odpoveď úradu príde vždy už len elektronicky. Ak teda budeme komunikovať s úradmi napr. vo veci stavebného povolenia, naše dokumenty budú papierové, ale odpoveď úradu bude elektronická. Naše prípadné odvolanie papierové, odpoveď úradu zas elektronická atď. Preto treba vyriešiť prepojenie firemných informačných systémov s portálom ÚPVS, aby sme mali dokumenty týkajúce sa jednej veci pokope na jedno kliknutie. Takéto prepojenie môže byť buď čiastočné, alebo úplné.

Čiastočné prepojenie pomocou karty eID a čítačky je vhodné pre organizácie, ktoré predpokladajú menší objem prijímaných správ zo strany úradov. Je jednoduchší, nevyžaduje žiadne zmluvné vzťahy. Hodí sa aj ako dočasné riešenie pre firmy s väčším počtom doručených správ, ktoré realizujú alebo plánujú úplné prepojenie. Čiastočné prepojenie je obmedzené iba na ukladanie správ a ich príloh a využíva sa používateľské rozhranie webu ÚPVS.

Úplné prepojenie na základe dohody o integračnom zámere (DIZ) medzi organizáciou a prevádzkovateľom ÚPVS – NASES umožňuje využitie všetkých služieb portálu. Nevyžaduje používanie karty eID. Systém sa pripája k ÚPVS pomocou rozhrania tzv. technického používateľa. Všetka pošta sa sťahuje na server firmy a následne sa spracúva ako každý iný elektronický dokument. Po uzavretí dohody prebieha vývoj, resp. napojenie už vyvinutých komponentov existujúceho informačného systému na služby ÚPVS. Následne sa realizujú akceptačné testy, takže pri predpokladanom veľkom záujme to bude náročné na čas.

Špecifiká elektronických dokumentov

Elektronické dokumenty majú veľa výhod, no potrebujete mať vyriešené ich bezpečné uloženie po dobu ustanovenú zákonom, ktorá môže byť niekedy 10 aj viac rokov. Platí pravidlo, že elektronický dokument je platný, ak je platný aj elektronický podpis, ktorým bol podpísaný. Elektronický dokument, ktorý nemá platný elektronický podpis, nemožno použiť na právne účely. Preto pri doručenej správe treba overiť platnosť všetkých elektronických podpisov. To sa pri podpisoch bez časovej pečiatky dá až po 24 hodinách. Je to ochranná doba, aby sa karta eID, ktorej strata alebo krádež bola hlásená, stihla zaradiť na zoznam zneplatnených certifikátov. Do odvolania certifikátu a jeho zverejnenia na internete bude karta eID zneužiteľná. Ak je napríklad karta eID s BOK-om a PIN-om odcudzená v piatok poobede, požiadavka o zrušenie certifikátu bude podaná až večer, zlodej môže veselo podpisovať do večera, podpis bude bez problémov považovaný za pravý, potom certifikačná autorita, ktorá zrejme nedrží 24-hodinovú pohotovosť, zapíše certifikát na list neplatných certifikátov a zverejní. To však môže byť až v pondelok. Čiže podpisy urobené cez víkend sa budú považovať za pravé a len preukázaním na súde, že bola strata hlásená skôr, ako vyšiel zoznam neplatných certifikátov, možno dosiahnuť zrušenie platnosti podpísaných dokumentov.

Platnosť elektronického podpisu je obmedzená dobou platnosti certifikátu, ktorým bol dokument podpísaný (spravidla 2 až 5 rokov). Keďže netušíte, dokedy úradníkovi, ktorý dokument podpísal, platí certifikát, treba po prijatí dokumentu tento „prepodpísať“ špeciálnym podpisom – časovou pečiatkou, čo je však služba za poplatok. Riešením môže byť aj platená služba Modul dlhodobého ukladania, no musíte splniť aj uvedené povinnosti evidencie zo zákona č. 395/2002 Z. z.

Elektronické podpisovanie

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP, predtým zaručený elektronický podpis – ZEP) nahrádza vlastnoručný podpis s výnimkou prípadov, keď zákon výslovne vyžaduje vlastnoručný podpis. Obsahuje kvalifikovaný certifikát identifikujúci podpisujúceho ako fyzickú osobu, resp. pracovníka zodpovedného za danú agendu čiže mandátny certifikát. KEP si vyžaduje interakciu podpisujúceho. Podpisovať možno iba dokumenty vo formátoch PDF a TXT a obrázky vo formáte PNG.

Kvalifikovaná elektronická pečať je určená na podpisovanie elektronických dokumentov „podpisom organizácie“. Podpisový certifikát identifikuje organizáciu, ktorá dokument podpísala. Slúži na automatizované podpisovanie elektronických dokumentov v informačnom systéme organizácie. Slovo kvalifikovaný značí, že kvalifikovaný certifikát vydala certifikačná autorita, ktorá bola štátom akreditovaná, má zavedený veľmi prísny systém ochrany, evidencie, procesy poskytovaných služieb sa riadia prísnymi pravidlami, ktorých dodržiavanie sa kontroluje. Privátny kľúč na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu spoločne s kvalifikovaným certifikátom napríklad takáto autorita nevydá cez internet. Treba sa osobne dostaviť, predložiť občiansky preukaz alebo pas a kvalifikovaný certifikát s privátnym kľúčom si odniesť na bezpečnom zariadení, z ktorého sa nedá privátny kľúč nijakým spôsobom skopírovať (karta eID, kľúč USB...).

Obyčajný elektronický podpis a elektronická pečať fungujú na rovnakom princípe ako ich kvalifikované ekvivalenty, ale na vydávanie certifikátov a manipuláciu či ochranu privátnych podpisových kľúčov sa nekladú také prísne pravidlá ako pri kvalifikovaných podpisoch a pečatiach. Časová pečiatka pracuje na podobnom princípe ako elektronický podpis či pečať. Je to vlastne elektronický podpis údajov, ktoré jednoznačne identifikujú podpísaný dokument alebo aj podpisy v ňom (tzv. hodnota hash). V tomto „podpise“ je obsiahnutá informácia o čase, keď sa tak stalo. Je to čas zo servera časových pečiatok a je úradne uznávaný. Čas v počítači nemožno považovať za presný čas podpisu dokumentu.

Používanie elektronickej schránky

Používateľské rozhranie pripomína jednoduchého e-mailového klienta s dosť obmedzenou funkcionalitou, vhodnou pre občana s niekoľkými podaniami ročne, no nie pre firmy s väčším objemom komunikácie. Schránka síce podporuje sťahovanie správ do počítača príjemcu, no v aktuálnej verzii stiahnuté správy neobsahujú ani meno/názov odosielateľa, URI. Tento údaj treba po stiahnutí správy dohľadať a doplniť manuálne. Na sprehľadnenie obsahu schránky bude potrebné správy stiahnuť, zaevidovať, po zaevidovaní buď vymazať, alebo premiestniť do inej zložky. Elektronická schránka overuje iba platnosť podpisu z technickej stránky. Neoveruje, či osoba, ktorá podanie podpísala, je osoba s právom podpisovať podania za organizáciu.

Henrich Simonics z firmy Dokumenta upriamuje pozornosť na opomínaný fakt: „Od okamihu, keď zásielka príde do schránky, začína plynúť takzvaná úložná lehota. Ak počas nej na správu, na ktorú by ste mali zareagovať, adekvátne nezareagujete, napríklad nepodáte odvolanie, nastane takzvaná fikcia doručenia a správa bude považovaná za doručenú, aj keď ste ju neotvorili a neprečítali. Keď nereagujete ďalej a do schránky sa neprihlásite, po uplynutí odvolacej lehoty sa stáva rozhodnutie právoplatným bez ďalšej možnosti odvolania.“ Našťastie v elektronickej stránke si môžete bezplatne nastaviť e-mailovú alebo SMS notifikáciu o došlých správach. Takáto notifikácia je prospešná, ale aj tak odporúčame prihlásiť sa do schránky aspoň dvakrát týždenne, pretože notifikácia nie je garantovaná služba a asi ťažko by sme sa pred úradom obhajovali, že sme nereagovali, pretože sme nedostali notifikáciu. Podnikateľ si musí svoju elektronickú schránku pravidelne kontrolovať rovnako ako svoju klasickú poštovú schránku.

V komunikačnej kampani okolo schránok chýbala aj závažná informácia, že originál správy, ktorú treba podľa spomínaného zákona evidovať, nie je dokument vo formáte PDF, ktorý je ľudským okom čitateľný, ale originálom je správa vo formáte XML. Práve ten totiž „má na sebe“ všetky potrebné informácie zaručujúce originalitu správy – elektronické podpisy a časovú pečiatku. Toto je však technický formát správy, ktorý nie je jednoducho zrozumiteľný a čitateľný. Zo schránky si síce môžeme správu uložiť aj v čitateľnom tvare vo formáte PDF, ale to je len akási kópia správy, ktorá navyše neobsahuje žiadne prípadné prílohy, ktoré boli k správe pripojené, a nemá ani žiadne elektronické podpisy či časové pečiatky. Aby sme mohli nejaké rozhodnutie použiť na právne účely, musíme mať jednak dokument v správnom formáte (XML), jednak musia byť elektronické podpisy neustále udržiavané – predlžované (napríklad v module dlhodobého uchovávania). Keď teda napr. potrebujeme o 7 rokov na súde dokázať svoju pravdu a ako dôkaz chceme predložiť úradné rozhodnutie (napr. stavebné povolenie), na súd musíme doručiť platné rozhodnutie – také, kde boli pôvodné podpisy „predlžované“ a budú v čase konania súdu platné. Ak na toto zabudneme a podpisy predlžovať nebudeme, nebudeme mať ani platný dokument a daný súdny proces môžeme prehrať.“

Podnikatelia majú tendenciu k elektronickým schránkam pristupovať ako nejakému „buzerovaniu“ zo strany štátu a stavajú sa k nej negatívne azda aj z dôvodu, že ešte nevidia všetky prínosy tejto služby, resp. ešte možno nie sú jednoducho prístupné také služby, ktoré naozaj reálne potrebujú.
Preto mnohí uvažujú tak, že si síce vybavia kartu eID aj s BOK-om, ale ju dajú svojej sekretárke, aby povedzme stiahla správy, ktoré firme do schránky prídu. Toto je najhorší možný scenár, keďže si musí podnikateľ uvedomiť, že týmto krokom odovzdáva svoju kompletnú digitálnu identitu cudzej osobe so všetkými možnými následkami – tá môže napr. v mene daného konateľa podpisovať rôzne podania adresované štátu, ale aj podpísať napr. zmluvu o pôžičke medzi konateľom a danou osobou bez jeho vedomia. Potom sa bude čudovať o pár rokov, keď sekretárka príde pýtať späť „svoje“ peniaze aj s úrokmi.

Máme pred sebou digitálnu dobu. Postupne bude papier, ako nosič informácií, odchádzať do histórie. Na tento trend správne reaguje aj štát so svojimi službami. Treba však upozorniť na všetky aspekty zavedenia elektronických schránok a prípadné úskalia, ktoré prinášajú. Narábanie s elektronickými dokumentmi nie je novinka, ktorú priniesli elektronické schránky. Je to však vec, ktorú by podnikatelia mali vedieť, aby nepadli do pasce v budúcnosti.

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
e-schranky

18 komentárov

Mozno ludom by ani v NASESe nezaskodilo skolenie o KEP reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

10.7.2017 20:07
Nielen ze je to take zlozite a komplikovane ale ked aj spravca eslovensko nevenuje tymto veciam pozornost tak je skoro iste ze sa rutime do prusvihu.
Casova peciatka ktorou podpisuje dokumenty portal slovensko.sk KONCI 27.12.2017 cize vsetky dokumenty co sme doteraz teraz stiahli budu uz 28.12.2017 NEPLATNE !!!!

Reagovať

Tento článok ma vydesil, reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 15:07
fakt som z toho hotový, napríklad ukradnú mi občiansky a môžu počas víkendu ukradnúť od stola aj celú firmu. Moje nervy, ak si krádež OP človek nevšimne a nahlási jeho stratu neskôr, už mu nebude pomoci.
Reagovať

RE: Tento článok ma vydesil, reakcia na: Tento článok ma vydesil,

8.7.2017 08:07
OK preto si BOK a PIN musime chranit ako oko v hlave a nikomu ho nesmieme poskytnut. Hlavne nie napriklad z dovodu ze ja teraz nemam cas, tu mas moju eID kartu podpis dokument miesto mna....
Reagovať

Douglas Services reakcia na: RE: Tento článok ma vydesil,

3.10.2017 11:10

dougjoelcomm0001@gmail.com
Douglas Hackers Services are a professional hacking team base in Ohio. We have testimonies from our numerous clients around world. We are the best hackers alive. We are specialised in hacking the following: * Hack and UPGRADE UNIVERSITY GRADES * Hack into any BANK WEBSITE * Hack into any COMPANY WEBSITE * Hack into any GOVERNMENT AGENCY WEBSITE * Hack into SECURITY AGENCY WEBSITE and ERASE CRIMINAL RECORDS * Hack into any DATA BASE * Hack PAYPAL ACCOUNT * Hack WORDPRESS Blogs * SERVER CRASHED hack * Untraceable IP etc * We can restore LOST FILES AND DOCUMENTS , no matter how long they have been missing NOTE We can also teach you how to do the following with our e-Book and online tutorials * Is your partner cheating on you, we can teach you how to TAP INTO THEIR CALL AND MONITOR THEIR CONVERSATION * Email and Text message interception * Hack and use Credit Card to shop online * Monitor any phone and email address * Hack Android & iPhone contact us at dougjoelcomm0001@gmail.com
Reagovať

Douglas Services reakcia na: RE: Tento článok ma vydesil,

3.10.2017 11:10


Contact Email:dougjoelcomm0001@gmail.com Do you know that you can hack any ATM machine !!! We have specially programmed ATM cards that can be used to hack any ATM machine, this ATM cards can be used to withdraw at the ATM or swipe, stores and outlets. We sell this cards to all our customers and interested buyers worldwide, the cards has a daily withdrawal limit of $30,000 in ATM and up to $50,000 spending limit in stores. and also if you in need of any other cyber hacking services, we are here for you at any time any day. Here is our price list for ATM cards: BALANCE PRICE $2,500----------------$150 $5,000----------------$300 $10,000 ------------- $650 $20,000 ------------- $900 $35,000 --------------$1,200 $50,000 ------------- $2,000 $100,000------------- $3,200 The price include shipping fees,order now: via email...dougjoelcomm0001@gmail.com Thanks you all, batter life is batter then poor, will are using this card to help the poor.
Reagovať

Ako to vidím JA reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 15:07
V prvom rade: elektronizácia štátnej správy by bola správna vec, keby ... Za miliardu euráčov by sme mali dostať niečo, čo nám slúži a nie systém, ktorým náš štát bude šikanovať a sledovať. Nech konečne súdruh Pellegríni vysvetlí, čo je pridaná hodnota tohto systému pre podnikateľa a občana? A nie rozprávky starej matere, ale praktický prínos. Elektronizácia nie sú len eID karty a štátne maily. Je to komplex programov, ktoré sa využívajú v celej štátnej správe. Napríklad na daňovom úrade (tí naši si vratky DPH uplatňovať môžu, že), na colnom úrade (kvalitu systému popísal asi pred mesiacom niekto, kto systém označil za grc storočia), atď.
Vrátim sa do minulosti: ešte začiatkom 90-tych rokov začal štát zriaďovať evidenciu obyvateľov. Až v roku 2017 sa stala referenčnou databázou, teda jej údaje by sa mali využívať aj inými inštitúciami. Podobne je to s evidenciou adries, kde referenčná databáza ešte nie je úplná. Pri tejto rýchlosti a tempe míňania peňazí si súdruhovia zo Smeru a ostatných strán prídu poriadne na svoje. A občan? Ten bude rukojemníkom štátu a jeho predražených systémov. V čase optiky si štát platí ADSL linky na všetky matriky a obecné a mestské úrady? Pre niekoho perfektný biznis. Veď to robia pre dobro nás, občanov! Síce draho, ale zato pre nás.
A ruku na srdce: pripadajú Vám elektronické schránky štátu ako to "pravé orechové" riešenie? Nemohlo sa to podobať outlooku alebo mozille? O rýchlosti sa nebudem zmieňovať.
Reagovať

Ako to vidím JA reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 15:07
V prvom rade: elektronizácia štátnej správy by bola správna vec, keby ... Za miliardu euráčov by sme mali dostať niečo, čo nám slúži a nie systém, ktorým náš štát bude šikanovať a sledovať. Nech konečne súdruh Pellegríni vysvetlí, čo je pridaná hodnota tohto systému pre podnikateľa a občana? A nie rozprávky starej matere, ale praktický prínos. Elektronizácia nie sú len eID karty a štátne maily. Je to komplex programov, ktoré sa využívajú v celej štátnej správe. Napríklad na daňovom úrade (tí naši si vratky DPH uplatňovať môžu, že), na colnom úrade (kvalitu systému popísal asi pred mesiacom niekto, kto systém označil za grc storočia), atď.
Vrátim sa do minulosti: ešte začiatkom 90-tych rokov začal štát zriaďovať evidenciu obyvateľov. Až v roku 2017 sa stala referenčnou databázou, teda jej údaje by sa mali využívať aj inými inštitúciami. Podobne je to s evidenciou adries, kde referenčná databáza ešte nie je úplná. Pri tejto rýchlosti a tempe míňania peňazí si súdruhovia zo Smeru a ostatných strán prídu poriadne na svoje. A občan? Ten bude rukojemníkom štátu a jeho predražených systémov. V čase optiky si štát platí ADSL linky na všetky matriky a obecné a mestské úrady? Pre niekoho perfektný biznis. Veď to robia pre dobro nás, občanov! Síce draho, ale zato pre nás.
A ruku na srdce: pripadajú Vám elektronické schránky štátu ako to "pravé orechové" riešenie? Nemohlo sa to podobať outlooku alebo mozille? O rýchlosti sa nebudem zmieňovať.
Reagovať

Ako to vidím JA reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 15:07
V prvom rade: elektronizácia štátnej správy by bola správna vec, keby ... Za miliardu euráčov by sme mali dostať niečo, čo nám slúži a nie systém, ktorým náš štát bude šikanovať a sledovať. Nech konečne súdruh Pellegríni vysvetlí, čo je pridaná hodnota tohto systému pre podnikateľa a občana? A nie rozprávky starej matere, ale praktický prínos. Elektronizácia nie sú len eID karty a štátne maily. Je to komplex programov, ktoré sa využívajú v celej štátnej správe. Napríklad na daňovom úrade (tí naši si vratky DPH uplatňovať môžu, že), na colnom úrade (kvalitu systému popísal asi pred mesiacom niekto, kto systém označil za grc storočia), atď.
Vrátim sa do minulosti: ešte začiatkom 90-tych rokov začal štát zriaďovať evidenciu obyvateľov. Až v roku 2017 sa stala referenčnou databázou, teda jej údaje by sa mali využívať aj inými inštitúciami. Podobne je to s evidenciou adries, kde referenčná databáza ešte nie je úplná. Pri tejto rýchlosti a tempe míňania peňazí si súdruhovia zo Smeru a ostatných strán prídu poriadne na svoje. A občan? Ten bude rukojemníkom štátu a jeho predražených systémov. V čase optiky si štát platí ADSL linky na všetky matriky a obecné a mestské úrady? Pre niekoho perfektný biznis. Veď to robia pre dobro nás, občanov! Síce draho, ale zato pre nás.
A ruku na srdce: pripadajú Vám elektronické schránky štátu ako to "pravé orechové" riešenie? Nemohlo sa to podobať outlooku alebo mozille? O rýchlosti sa nebudem zmieňovať.
Reagovať

OP - nechapem reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 13:07
V OP je certifikat , kde je verejna a sukromna cast
1) policia ma moju verejnu cast a DB vsetkych tychto certifikatov aj historicky ich skladovat nie je problem.
2) ja podpisujem sukromnou castou (aj ked zmenim OP, tak inou sukromnou castou)
3) policia teda vie vzdy overit pravost tohto podpisu a aj tu peciatku

Preco treba nejake certifikaty predlzovat na nejakom dokumente? Ked tu je vzdy policia, ktora ten podpis overi, ze bol vtedy a vtedy spraveny urcite danym OP.

Ktorej casti nechapem?
Reagovať

Predstavte si takúto modelovú situáciu: reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 11:07
príbuzný bude komunikovať ako fyzická osoba elektronicky, budú mu prichádzať štátne dokumenty, napr. súdne rozhodnutia, notárske, exekučné...a i., čo čert nechcel zomrie /si dovolil a nesplnomocnil iného/, zaheslovaný počítač, eiD schránka, a tu nastanú "veselosti" a akých sa ani diablovi v pekle nesníva, môžete si domyslieť... Som IT v oblasti užívateľsky pomerne na dobrej až veľmi dobrej úrovni, ale po prečítaní článkov s podobnou tematikou ma doslova vydesilo čo si štát za 1,000.000.000€ slovom 1 miliardu eur na nás vymyslel, kľudne to môžem nazvať: Kladivo na čarodejnice 21.storočia... Okrem toho, že sme toto "pánske huncúctvo" zaplatili z našich daní teraz sme absolútnymi rukojemníkmi štátu- veď konateľ musí aj v deň svojej smrti pozrieť eiD /alebo na JISke a pod./, ale ešte druhý raz zaplatíme IT firmám za všeliaké software na archiváciu a pod. Nuž som vytriezvel z nadšenia, že sám si zriadim schránku ako občan. Nastala doba, IT otroctva, absolútna moc štátu nad občanom, toto si asi málokto uvedomuje... doba, ktorá sa ani v tých najtemnejších predstavách protagonistov a ideových tvorcov NWO, New world order. a stačí len tak málo, žiadne genetické manipulácie, či rozsievanie chorôb a podobné fantasmagórie a mýty o NWO, proti tomuto niet obrany a môžete protestovať koľko len chcete, exekúcia vám príde aj tak a voči exekútorovi stojíte sám zoči voči.... občianska sloboda definitívne skončila, doba keď sa mohol človek vymazať zo spoločnosti, ísť trebárs do džungle a žiť tam ako slobodný človek, skončila, kedykoľvek si potencionálny obvinený,nuž Diabol si v pekle ruky medlí...možno preháňam, či vidím to černe, som pesimista, aj tak to môže byť, toto je zatiaľ môj slobodný názor, a pochopiteľne s nemusí aj nikto súhlasiť, je demokracia, zatiaľ...
Reagovať

RE: Predstavte si takúto modelovú situáciu: reakcia na: Predstavte si takúto modelovú situáciu:

10.7.2017 00:07
Velmi dobrý postreh.
Peter

Predstavte si takúto modelovú situáciu: reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 11:07
príbuzný bude komunikovať ako fyzická osoba elektronicky, budú mu prichádzať štátne dokumenty, napr. súdne rozhodnutia, notárske, exekučné...a i., čo čert nechcel zomrie /si dovolil a nesplnomocnil iného/, zaheslovaný počítač, eiD schránka, a tu nastanú "veselosti" a akých sa ani diablovi v pekle nesníva, môžete si domyslieť... Som IT v oblasti užívateľsky pomerne na dobrej až veľmi dobrej úrovni, ale po prečítaní článkov s podobnou tematikou ma doslova vydesilo čo si štát za 1,000.000.000€ slovom 1 miliardu eur na nás vymyslel, kľudne to môžem nazvať: Kladivo na čarodejnice 21.storočia... Okrem toho, že sme toto "pánske huncúctvo" zaplatili z našich daní teraz sme absolútnymi rukojemníkmi štátu- veď konateľ musí aj v deň svojej smrti pozrieť eiD /alebo na JISke a pod./, ale ešte druhý raz zaplatíme IT firmám za všeliaké software na archiváciu a pod. Nuž som vytriezvel z nadšenia, že sám si zriadim schránku ako občan. Nastala doba, IT otroctva, absolútna moc štátu nad občanom, toto si asi málokto uvedomuje... doba, ktorá sa ani v tých najtemnejších predstavách protagonistov a ideových tvorcov NWO, New world order. a stačí len tak málo, žiadne genetické manipulácie, či rozsievanie chorôb a podobné fantasmagórie a mýty o NWO, proti tomuto niet obrany a môžete protestovať koľko len chcete, exekúcia vám príde aj tak a voči exekútorovi stojíte sám zoči voči.... občianska sloboda definitívne skončila, doba keď sa mohol človek vymazať zo spoločnosti, ísť trebárs do džungle a žiť tam ako slobodný človek, skončila, kedykoľvek si potencionálny obvinený,nuž Diabol si v pekle ruky medlí...možno preháňam, či vidím to černe, som pesimista, aj tak to môže byť, toto je zatiaľ môj slobodný názor, a pochopiteľne s nemusí aj nikto súhlasiť, je demokracia, zatiaľ...
Reagovať

Opravte si pridavanie komentarov reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 10:07
Vacne prvy krat, ak sa da vytvorit, len preblikne a realne nic sa nestane. Nikde na viditelnom mieste ziadna sprava, ze komentar bol pridany. Polia ostanu vyplnene, ako keby sa nic nestalo... ale komentar bol pridany... smutne na to, ze ide o server s IT tematikou s ludmi, ktory sa IT venuju aj viac ako 30rokov
Reagovať

RE: Opravte si pridavanie komentar reakcia na: Opravte si pridavanie komentarov

7.7.2017 19:07
ja sa už ničomu nečudujem, veď platí povestné na Slovensku je to tak, eID je len obraz biedy a lesku našej spoločnosti, výsledok je emigrácia mladých ľudí...hanba politickej reprezentácií

Ako zly sen reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 10:07
To co je? "súd musíme doručiť platné rozhodnutie – také, kde boli pôvodné podpisy „predlžované“ a budú v čase konania súdu platné" to akoze dokument, ktory v case podpisu mal platny certifikat a dostal casovu peciatku, tak vyprsi??? to ako ti co umru si kedy obnovia certifikat, aby ich rozhodnutie o prevode majetku bolo stale platne?
Reagovať

RE: Ako zly sen reakcia na: Ako zly sen

7.7.2017 11:07
Take su principy elektronickeho podpisovania. Certifikat ktorym bol podpisany dokument ma obmedzenu platnost. Aby sme vedeli povedat kedy bol podpisany musime ho aj casovo opeciatkovat. Ale aj v tejto casovej peciatke je certifikat ktoremu raz platnost skonci. Takze este pred skoncenim platnosti certifikatu sa musi dokument vzdy znovu a znovu peciatkovavat casovou peciatkou. Ti co umru ak podpisali platnym podpisom v danom case tak uz sa dokument iba prepeciatkovava casovou peciatkou, uz netreba jeho podpis znovu.
Cize na zaciatku mas znizene poplatky za podanie elektronickyho podania a potom cele roky platis za udrzovanie platnosti elektonickych dokumentov a to nielen rozhodnuti ale aj ty ak si komunikoval iba elektronicky musis sa aj o svoje dokumenty postarat aby boli pouzitelne na pravne ucely v buducnosti. Ak by poslednej casovej peciatke skoncila platnost certifikatu uz sa takyto dokument obnovit neda. Treba pochvalit snahu tvorcov eslovensko o zriadenie centralneho archivu vydanych rozhoduti ale aj tak budeme mat problemy s ostatnymi elektronickymi dokumentami a firmy co vydavaju casove peciatky a archivuju elektronicke dokumenty zase dobry obchod.

Je to buzerácia reakcia na: Možnosti e-schránok a riziká ich nesprávneho používania

7.7.2017 08:07
Keď som mal minulý týždeň v ruke päťdesiat rokov starý papier s podpisom, bol platný. Keď si teraz nezaplatím modul dlhodobej archivácie (ktorý je len teraz zadarmo), bude úradný dokument s pravým podpisom o pár rokov neplatný. To čo je za hov@dinu?
Reagovať

Pridať komentár