Máte málo IT špecialistov? Prenajmite si ich!

0

IT projekty, či už ide o vývoj softvéru, inováciu infraštruktúry, administráciu, analytickú činnosť, alebo migráciu do cloudu, majú svoje špecifiká. Vo väčšine prípadov sú to krátkodobé až strednodobé projekty, takže okrem niektorých výnimiek nie je výhodné prijímať do pracovného pomeru ďalších zamestnancov. Ak tieto aktivity firma realizuje in-house, teda vlastnými kapacitami, v určitých fázach projektu často treba posilniť kapacity IT oddelení externými odborníkmi.

Riešením je IT outsourcing, označovaný aj ďalšími synonymami, ako je freelancing, body-shopping či body-leasing. Táto forma dočasného posilnenia kapacít tímov pracujúcich na projektoch je zaužívaný celosvetový trend, prinášajúci pre firmy a organizácie inovácie, vysokú mieru flexibility a v neposlednom rade zníženie nákladov.

Trendy a perspektívy

Outsourcing IT kapacít, donedávna využívaný hlavne v zámorí, nachádza postupne čoraz väčšie zastúpenie aj na domácom a európskom trhu, vďaka čomu dokážu spoločnosti aj vo veľkej konkurencii flexibilnejšie reagovať na požiadavky trhu. Z hľadiska veľkostí firiem dominuje v súčasnosti  outsourcing prekvapivo v stredne veľkých firmách. Firmy, ktoré outsourcujú IT agendu, uprednostňujú čoraz viac prenájom špecializovaných odborníkov a vývojových tímov pred outsourcovaním projektov tretím stranám. Dá sa to logicky vysvetliť možnosťou priamej komunikácie s prenajatými vývojármi a úplnou kontrolou nad projektom, zahŕňajúcou rozpočet a členov tímu začlenených v projekte.

Výhody a očakávania

Firma, ktorá za prenajatého špecialistu platí, očakáva, že k nej príde odborník v predmetnej oblasti, ktorému treba vysvetliť len špecifické detaily projektu. Typická doba nábehu, kým si prenajatý špecialista osvojí potrebné detaily projektu, je týždeň, v mnohých prípadoch aj menej, najmä ak ide o mainstream, teda vývojárov v programovacom jazyku Java alebo vývojárov pre platformu .NET. Nábehová krivka je veľmi rýchla, keďže títo špecialisti už majú za sebou spravidla niekoľko projektov, a tak sa dokážu v novom projekte veľmi rýchlo zorientovať. V mnohých prípadoch nemusia ani získať prehľad o celom projekte, stačí im zorientovať sa v tej jeho časti, na ktorej budú participovať. Organizačná štruktúra tímov je vo väčšine podobná a nie je problém osvojiť si niekoľko najčastejšie používaných nástrojov na riadenie tímovej spolupráce a správu verzií softvéru.

Kedy využiť IT outsourcing

Prenájom IT špecialistov umožňuje firmám sústrediť sa na svoj cieľový biznis a neriešiť otázku IT kapacít. IT outsourcing umožňuje podľa potreby flexibilne zvyšovať či znižovať počet IT špecialistov a realizovať projekty, na ktoré firma nemá dostatok interných IT kapacít. Ďalšia možnosť je doplniť do tímu špecifického IT odborníka. Veľká výhoda je zníženie nákladov spojených s najímaním zamestnancov, ako je manažment, tréningy a školenia, zdravotné poistenie, dane a pod. Dostupnosť odborníkov potrebných pre vaše projekty umožňuje rýchlejšie rozbehnutie a realizáciu projektov, pri ktorých je dôležitý termín dodania a úspora času.  

Nevýhody a možné riziká IT outsourcingu

Vždy, keď prenesiete časť zodpovednosti za váš biznis na niekoho iného, znamená to pre vás isté riziká. Niektoré kľúčové funkcie v IT, ktoré majú veľký vplyv na spoluvytváranie stratégie firmy, sa neodporúča outsourcovať. Dôvodom je strata kontroly nad danou činnosťou či prezradenie citlivých informácií. V ostatných prípadoch je riziko porovnateľné so zabezpečením daných aktivít internými zamestnancami. Odporúčame preto predovšetkým výber spoľahlivého dodávateľa, ktorý vie garantovať ochranu duševného vlastníctva, napr. uzatvorením dohody o ochrane dôverných informácií (tzv. NDA) s vybraným špecialistom, ktorý v rámci svojej činnosti prichádza do styku s dôležitými údajmi. Častý argument je odchod (nie prezradenie) know-how spolu s prenajatými odborníkmi. Preto je pred ukončením fázy projektu, na ktorej externý špecialista participoval, potrebné odovzdanie know-how a projektovej dokumentácie. Prenájom IT špecialistov cez renomovanú spoločnosť ponúkajúcu komplexné služby v tejto oblasti je z hľadiska rizík neporovnateľný s priamym najímaním freelancerov. Outsourcingové spoločnosti poskytujú oveľa vyššiu záruku kvality dodávaných služieb a z hľadiska bezpečnosti či spoľahlivosti predstavujú stabilitu, ktorá je pre kľúčové projekty nevyhnutná.

Výber dodávateľa

Pred výberom dodávateľa a vhodných IT špecialistov by ste mali mať zadefinované požiadavky, ktoré budú tvoriť vstupy do výberového procesu a neskôr vám poslúžia aj pri objektívnom vyhodnotení dosiahnutých cieľov. Požiadavky by mali obsahovať čo najdetailnejší opis činností a nárokov na obsadzovanú projektovú rolu. Ak nebudú technologické požiadavky dostatočne detailné, môže sa stať, že dodávateľ vám dodá profily, ktoré nebudú zodpovedať vašim potrebám, a tak môžete stratiť čas zbytočnými pracovnými pohovormi. Ďalší dôležitý faktor je stanovenie rozpočtu na celú oblasť, ktorú sa chystáte outsourcovať. Cenu okrem počtu prenajímaných špecialistov ovplyvňujú predovšetkým dĺžka projektu, forma outsourcingu (on-site alebo off-site) a seniorita prenajímaného IT špecialistu.

Pri výbere vhodného dodávateľa treba zvážiť viacero kritérií. Pre každú spoločnosť je rozhodujúcim kritériom niečo iné. Môže to byť rýchlosť dodania, kvalita, cena, referencie a podobne. A potrebujete špecialistu, ktorého zameranie je veľmi úzko profilované alebo ťažko dostupné na trhu, môže byť dôležitým kritériom aj to, či vybraný dodávateľ disponuje databázou potrebných odborníkov pre váš projekt. 

Postup uzatvorenia kontraktu

S vybraným dodávateľom sa štandardne podpisuje rámcová zmluva, ktorá by mala okrem základného rámca práv a povinností oboch zmluvných strán obsahovať takisto prechod práv súvisiacich s autorským právom a všetky špecifické požiadavky súvisiace s dodaním služby. Zmluva môže obsahovať aj dohodu o ochrane dôverných informácií.

Nasleduje výber špecialistov. Najťažšia úloha pri výbere je pre mnohé spoločnosti zistenie základných hodnôt a skutočnej motivácie kandidáta. Kritériá ako kvalifikácia a skúsenosti sa dajú ľahko overiť, no na zistenie motivácie, hodnôt a osobnej integrity musí mať podnikateľ aj určité znalosti z psychológie a zručnosti vo vnímaní neverbálnej komunikácie.  Po nájdení vhodných IT špecialistov do tímu zákazníka treba vystaviť objednávku na dodávateľa, na základe ktorej bude zabezpečený ich nástup vo vašej spoločnosti k dohodnutému dátumu. Počas realizácie projektu následne dochádza k mesačnej fakturácii na základe reálne odpracovaných hodín každého špecialistu.

Záver

Prenájom IT špecialistov od spoľahlivého dodávateľa je oveľa bezpečnejší a výhodnejší ako prenájom samotného freelancera. Keďže dodávateľ spolupracuje so svojimi IT špecialistami na dlhodobej báze, vie garantovať kvalitu a potrebnú kvalifikáciu či odborné skúsenosti vybraného špecialistu.

Úspora nákladov by nemala byť jediným kritériom pri rozhodnutí o IT outsourcingu. Vaše očakávania by sa mali orientovať najmä na lepšiu dostupnosť a kvalitu služieb a možnosť sústrediť sa na kľúčové činnosti spoločnosti.

 

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
titans freelancer

Pridať komentár