Linux súkromne i pracovne v2.0 (32. časť): MariaDB a DBeaver prakticky

0
Táto časť seriálu bude pokračovaním témy, v rámci ktorej sa venujeme databázam, a to najmä architektúre MariaDB. Na začiatku uvedieme význam niekoľkých základných databázových pojmov, ktoré  súvisia s databázami a tzv. DBMS (DataBase Management System), ktorým je aj MariaDB. Následne vám v krátkosti predstavíme základné typy údajov, ktoré môžeme ukladať do databáz MariaDB. V závere sa začneme venovať praktickej práci. Všetky požadované databázové operácie budeme vykonávať v rámci predstaveného softvéru DBeaver. Relačné databázy Pod pojmom databáza (database) rozumieme súbor záznamov (collection of records). Výraz databáza sa neraz dopĺňa výrazom relačná (relational), čo znamená, že ide o databázu, ktorej súbory záznamov sú vzájomne prepojené, a to pomocou spoločného záznamu (common record). Spoločný záznam, ktorý vytvára vzťah (relationship) medzi súbormi záznamov, sa nazýva kľúč (key). Súbor záznamov sa označuje ako tabuľka (table). Tá obsahuje riadky (rows) a stĺpce (columns). Riadok tabuľky zvyčajne obsahuje údaje týkajúce sa jednej veci, resp. jednej položky (entity), ktorej údaje chceme uchovávať a spracúvať v rámci databázy. Stĺpce obsahujú jednotlivé údaje patriace danej položke, ktoré nazývame atribúty (attributes, fields). SQL (Structured Query Language) je nástroj na manipuláciu so záznamami tabuliek. Je najpoužívanejším nástrojom v rámci mnohých DBMS, ako je aj MariaDB. MariaDB je databázová architektúra, resp. DBMS, ktorá je určená na správu databáz. V podstate ide o databázový server, s ktorým komunikujú jednotlivé klientske programy. Klientsky program, resp. klient komunikujúci s databázovým serverom môže mať rôzne formy. Môže to byť jednoduchý nástroj, skript, API, zložitejšia aplikácia alebo plnohodnotné prostredie GUI, pomocou ktorého dokážeme komunikovať s databázovým serverom a takto spravovať údaje uložené v databázach. Správca (admin) a používatelia (users) databáz sú definovaní v rámci interného systému databázového servera a sú oddelení od ...

Marek Sopko

Všetky autorove články
Digital dáta udaj

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať