Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux / Výroba DVD filmov IV. / 29.časť

0

Späť na úvod >> Späť na seriál

Tou­to čas­ťou se­riá­lu ukon­čí­me té­mu ve­no­va­nú DVD aut­ho­rin­gu. Na ce­lý pro­ces sa po­zrie­me zo strán­ky pou­ži­tých pod­por­ných ap­li­ká­cií. Opí­še­me vý­znam jed­not­li­vých ap­li­ká­cií a v ne­pos­led­nom ra­de sa oboz­ná­mi­me s ob­sa­hom sú­bo­rov XML, kto­ré ob­sa­hu­jú všet­ky dô­le­ži­té in­for­má­cie pot­reb­né na vý­ro­bu DVD fil­mov.

Vý­ro­ba sú­bo­ru MPEG

Ako už vie­me, sú­bor MPEG je vý­stup ap­li­ká­cie Ki­no, kto­rá na ten­to účel pou­ží­va špe­cia­li­zo­va­né ap­li­ká­cie mpeg2enc, mp2enc a mplex. V jed­no­du­chos­ti mož­no po­ve­dať, že mpeg2enc z náš­ho di­gi­tál­ne­ho zá­zna­mu „vy­ro­bí“ sú­bor MPEG vhod­ný na nes­kor­šie vy­tvo­re­nie DVD fil­mu. Mpeg2enc je ro­bus­tná ap­li­ká­cia, kto­rá do­ká­že vy­ko­nať množ­stvo prá­ce spo­je­nej s tvor­bou sú­bo­rov MPEG. Prá­ve „vý­ro­ba“ vý­stu­pu tej­to ap­li­ká­cie je ča­so­vo naj­ná­roč­nej­šia úlo­ha.
Ap­li­ká­cia mp2enc „vy­ro­bí“ sprie­vod­nú zvu­ko­vú sto­pu a ap­li­ká­ciou mplex sa nás­led­ne spo­jí zvu­ko­vá sto­pa s vi­deom do jed­né­ho sú­bo­ru audio/vi­deo.
Tá­to časť pro­ce­su vý­ro­by sú­bo­ru MPEG je po­mer­ne jed­no­du­chá, zlo­ži­tej­šie je to s vý­ro­bou DVD.

Pod­por­né ap­li­ká­cie pou­ži­té pri vý­ro­be DVD fil­mu

Vý­ro­ba DVD

DVD film, kto­ré­ho sú­čas­ťou je riad­ne fun­gu­jú­ce DVD me­nu, „vy­rá­ba“ ap­li­ká­cia 'Q' DVD-Aut­hor nas­le­du­jú­cim pos­tu­pom:

1. Naj­skôr sa ob­rá­zok po­za­dia DVD me­nu skon­ver­tu­je do to­ku MPEG, kto­rý bu­de to­tož­ný s vi­deo­sú­bo­rom, ku kto­ré­mu sa to­to me­nu pri­dá­va: jpeg­topnm … „vy­ro­bí“ sú­bor me­nu.m2v.
2. K to­ku MPEG vy­tvo­re­né­mu v 1. kro­ku sa pri­dá zvuk (ak je de­fi­no­va­ný; ak nie, pri­dá sa ti­cho – si­len­ce): too­la­me … „vy­ro­bí“ sú­bor me­nu.mp2.
3. Tok MPEG s DVD me­nu sa spo­jí s prip­ra­ve­ným zvu­ko­vým sprie­vo­dom po­mo­cou ap­li­ká­cie: mplex … spo­jí sú­bo­ry me­nu.m2v a me­nu.mp2 a „vy­ro­bí“ sú­bor me­nu.mpg.
4. Do prip­ra­ve­né­ho to­ku MPEG (DVD me­nu so zvu­kom) sa pri­da­jú tla­čid­lá: spu­mux … „vy­ro­bí“ sú­bor Main Me­nu VMGM_me­nu.mpg.
5. Na­ko­niec sa spo­jí vstup­ný vi­deo­sú­bor (vo for­má­te MPEG) s DVD me­nu (vrá­ta­ne zvu­ku a tla­či­diel, v tom­to oka­mi­hu je ta­kis­to vo for­má­te MPEG) a napl­ní sa DVD štruk­tú­ra (zlož­ka VI­DEO_TS).

Kon­fi­gu­rač­ný sú­bor XML

Všet­ky dô­le­ži­té nas­ta­ve­nia pro­ce­su vý­ro­by DVD fil­mov sa za­zna­me­ná­va­jú do sú­bo­rov XML. S tý­mi­to sú­bor­mi pra­cu­je rov­na­ko ap­li­ká­cia Ki­no, ako aj ap­li­ká­cia 'Q' DVD-Aut­hor. Ob­sah tých­to kon­fi­gu­rač­ných sú­bo­rov je po­mer­ne roz­siah­ly. Vy­tvá­ra sa auto­ma­tic­ky a bež­ný pou­ží­va­teľ zväč­ša nie je nú­te­ný vy­tvo­re­né sú­bo­ry XML up­ra­vo­vať. Nao­pak, o úp­ra­vu ob­sa­hu sú­bo­rov XML bu­dú mať naj­väč­ší zá­ujem skú­se­nej­ší pou­ží­va­te­lia, kto­rí po­ža­du­jú špe­ci­fi­ko­vať aj tie naj­pod­rob­nej­šie de­tai­ly pro­ce­su vý­ro­by DVD fil­mov.

Pre nás laic­kých pou­ží­va­te­ľov úpl­ne pos­ta­čí, ak v struč­nos­ti opí­še­me niek­to­ré naj­dô­le­ži­tej­šie čas­ti sú­bo­rov XML:

Na­bu­dú­ce…

Tou­to čas­ťou se­riá­lu sme ukon­či­li blok člán­kov ve­no­va­ných vý­ro­be DVD fil­mov v pros­tre­dí OS Li­nux. Na­ďa­lej sa však bu­de­me ve­no­vať mul­ti­mé­diám. V nas­le­du­jú­cej čas­ti uká­že­me, ako po­mo­cou Li­nuxu zís­kať hu­dob­né sklad­by zo zvu­ko­vé­ho CD mé­dia a ako tie­to sklad­by pre­kon­ver­to­vať na sú­bo­ry MP3.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať