Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux / Blender / 43. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Tá­to časť se­riá­lu bu­de mať od­dy­cho­vý ná­dych. Po ná­roč­nej­ších člán­koch ve­no­va­ných vir­tua­li­zá­cii sa sko­kom preorien­tu­je­me na tzv. 3D mo­de­lo­va­nie. Po­čí­ta­čo­vé 3D mo­de­lo­va­nie nám ur­či­te v mno­hom pri­po­mí­na skla­da­nie rôz­nych mo­de­lov (lie­ta­diel, lo­dí, áut...), kto­ré­mu sme sa ve­no­va­li v det­stve. Na reali­zá­ciu po­čí­ta­čo­vé­ho mo­de­lo­va­nia mož­no pou­žiť nie­koľ­ko ap­li­ká­cií, me­dzi kto­ré pat­rí aj vy­ni­ka­jú­ci 3D mo­de­lo­va­cí nás­troj (3D mo­deller) na­zý­va­ný Blen­der.

Blen­der v2.49b

Ak vo sve­te OS Win­dows a pro­prie­tár­nych ko­mer­čných ap­li­ká­cií spo­me­nie­me ap­li­ká­ciu 3D Stu­dio (http://usa.auto­desk. com), kaž­dý okam­ži­te vie, na čo tá­to ap­li­ká­cia slú­ži a aká ši­ro­ká je jej vy­uži­teľ­nosť pre 3D návr­há­rov pra­cu­jú­cich v roz­lič­ných prie­my­sel­ných od­vet­viach, resp. sa­mou­kov či nad­šen­cov, kto­rí ma­jú zá­ľu­bu v 3D mo­de­lo­va­ní. Po­dob­ná si­tuácia je aj vo sve­te open sour­ce sof­tvé­ru, kde rov­na­kú úlo­hu pl­ní ap­li­ká­cia Blen­der.

Blen­der v2.49b

Blen­der (http://www.blen­der.org) je open sour­ce 3D mo­de­lo­va­cí nás­troj, kto­ré­ho vlas­tnos­ti sú v mno­hom po­rov­na­teľ­né s vlas­tnos­ťa­mi ko­mer­čných nás­tro­jov. Je­ho opis, vlas­tnos­ti, pot­reb­né ná­vo­dy a stiah­nu­teľ­né ver­zie pre rôz­ne ope­rač­né sys­té­my mož­no náj­sť na do­mov­skej strán­ke ap­li­ká­cie. Ten­to krát­ky člá­nok ur­či­te ne­má am­bí­cie vy­svet­liť všet­ko, čo Blen­der do­ká­že. Ná­vo­dy, tzv. tu­to­riá­ly (tu­to­rials), kto­ré nám zrej­me naj­viac po­mô­žu pri prá­ci v pros­tre­dí ap­li­ká­cie, sa da­jú náj­sť na strán­ke Blen­de­ra, ale aj na mno­hých ďal­ších inter­ne­to­vých strán­kach, z kto­rých mož­no sú­čas­ne stiah­nuť aj via­ce­ro vzo­ro­vých mo­de­lov. Blen­der je veľ­mi kva­lit­ný nás­troj, kto­rý bez prob­lé­mov spl­ní všet­ky oča­ká­va­nia za­čí­na­jú­cich aj pok­ro­či­lej­ších návr­há­rov. Fakt, že je za­dar­mo, v žiad­nom prí­pa­de ne­deg­ra­du­je je­ho kva­li­tu.

V tej­to čas­ti se­riá­lu vám pred­sta­ví­me jed­nu z nes­po­čet­ných 3D mo­de­lo­va­cích mož­nos­tí Blen­de­ra. V na­šom prí­pa­de bu­de prak­tic­ká ukáž­ka sú­vi­sieť so se­riá­lom Prog­ra­mu­je­me gra­fic­ký en­gi­ne, kto­rý sa ta­kis­to uve­rej­ňu­je v ča­so­pi­se In­foware. Kon­krét­ne opí­še­me pro­ces tzv. UV ma­po­va­nia (UV map­ping).

Po­nú­ka­né mož­nos­ti UV ma­po­va­cích al­go­rit­mov

UV ma­po­va­nie

UV ma­po­va­nie je pro­ces, pri kto­rom pok­rý­va­me troj­roz­mer­ný ob­jekt dvoj­roz­mer­ným ob­ráz­kom (textú­rou). V sku­toč­nom sve­te mô­že­me ten­to pro­ces po­rov­nať s na­le­pe­ním 2D ná­lep­ky na 3D ob­jekt. Pri le­pe­ní ná­lep­ky na ob­jekt sa mô­že stať, že ná­lep­ka ne­pok­ry­je všet­ky je­ho čas­ti, prí­pad­ne nao­pak, ur­či­tú časť ná­lep­ky vô­bec ne­pou­ži­je­me. To pla­tí aj vo sve­te vir­tuál­ne­ho 3D mo­de­lo­va­nia. V geo­met­ric­kom po­ní­ma­ní pra­cu­je UV ma­po­va­nie na prin­cí­pe pri­de­le­nia tzv. UV textú­ro­va­cích sú­rad­níc (UV textu­re coor­di­na­tes) kaž­dé­mu vr­cho­lu 3D ob­jek­tu. Po tzv. roz­ba­le­ní (unwrap) 3D ob­jek­tu do 2D ro­vi­ny sa kaž­dé­mu vr­cho­lu ob­jek­tu pri­ra­dia zod­po­ve­da­jú­ce UV sú­rad­ni­ce. UV ma­po­va­nie sa ok­rem iné­ho vy­uží­va aj v 3D po­čí­ta­čo­vých hrách, v kto­rých je dr­vi­vá väč­ši­na 3D ob­jek­tov pok­ry­tá 2D textú­ra­mi prá­ve po­mo­cou toh­to spô­so­bu ma­po­va­nia. Blen­der pro­ces UV ma­po­va­nia dopĺňa o tzv. roz­ba­ľo­va­nie za­lo­že­né na spo­joch (seam ba­sed unwrap­ping), pri kto­rom spo­je (seam), v kto­rých sa povrch 3D ob­jek­tu pri roz­ba­ľo­va­ní do 2D ro­vi­ny roz­de­lí, de­fi­nu­je návr­hár.

Ako na to v Blen­de­ri

Blen­der im­ple­men­tu­je UV ma­po­va­nie pros­tred­níc­tvom tzv. UV/Ima­ge Edi­to­ra. Ná­vod, ako na­ma­po­vať ob­jek­ty, je sú­čas­ťou pou­ží­va­teľ­skej prí­ruč­ky Blen­de­ra. V struč­nos­ti ide o nas­le­du­jú­ci pro­ces:

1. Vy­tvo­rí­me 3D ob­jekt (Spa­ce->Add), zvo­lí­me edi­tač­ný re­žim (Tab), spus­tí­me ma­po­va­nie (Mesh->UV unwrap).
2. Vy­be­rie­me je­den z po­nú­ka­ných UV ma­po­va­cích al­go­rit­mov (naj­čas­tej­šie Cu­be, Cy­lin­der ale­bo Sphe­re).
3. V UV/Ima­ge edi­to­re vy­be­rie­me ob­rá­zok (textú­ru), kto­rým chce­me 3D ob­jekt pok­ryť (Ima­ge->Open...).
4. Umies­tne­nie UV sú­rad­níc up­ra­ví­me pod­ľa ak­tuál­nej pot­re­by.

Pros­tre­die Blen­de­ra s ot­vo­re­ným ok­nom UV/Ima­ge edi­to­ra a vy­ren­de­ro­va­nou scé­nou

Na­bu­dú­ce…

V nas­le­du­jú­cich čas­tiach se­riá­lu bu­de­me pok­ra­čo­vať v jed­no­duch­ších té­mach. Kon­krét­ne v bu­dú­cej čas­ti prak­tic­ky uká­že­me jed­nu z čas­to pou­ží­va­ných mož­nos­tí gra­fic­ké­ho edi­to­ra Gimp.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať