Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux / Výroba DVD filmov I. / 26. časť

0

Späť na úvod >> Späť na seriál

Tá­to časť se­riá­lu je úvo­dom k blo­ku nie­koľ­kých člán­kov, v kto­rých si pos­tup­ne uká­že­me, ako vy­tvá­rať DVD fil­my zo zá­zna­mov vy­tvo­re­ných ka­me­ra­mi (vi­deo­ka­me­ra­mi, kam­kor­dér­mi, VHS, DV či iný­mi ka­me­ra­mi). Ten­to pro­ces sa na­zý­va aj tzv. DVD aut­ho­rin­gom (vý­ro­bou, príp­ra­vou, autor­stvom DVD). Pre­to­že v rám­ci Li­nuxu ide o pro­ces, kto­rý po­zos­tá­va z nie­koľ­kých nav­zá­jom nad­vä­zu­jú­cich kro­kov, bu­de­me sa mu­sieť ve­no­vať oso­bit­ne kaž­dé­mu z nich. Za­čne­me pre­no­som zá­zna­mu z ka­me­ry do PC a je­ho kon­ver­ziou do for­má­tu MPEG. Pok­ra­čo­vať bu­de­me pri­da­ním DVD me­nu a ce­lý pro­ces ukon­čí­me ulo­že­ním prip­ra­ve­né­ho DVD fil­mu na mé­dium DVD.

Pred­pok­la­dy ús­peš­nos­ti vý­ro­by DVD fil­mov v pros­tre­dí OS Li­nux

Prv ako sa za­me­ria­me na opis pro­ce­su vý­ro­by DVD fil­mov v pros­tre­dí Li­nuxu, mu­sí­me uviesť pra­vid­lá, kto­rých ne­dodr­ža­ním ce­lý pro­ces za­blo­ku­je­me:

1. vlas­tní­me ka­me­ru s di­gi­tál­nym zá­zna­mom a di­gi­tál­nym vý­stu­pom, ta­ké­to ka­me­ry k bež­ným PC pri­pá­ja­me zväč­ša po­mo­cou roz­hra­nia IEEE1394 (na­zý­va­né aj Fi­reWire, iLink, DVLink), v prí­pa­de, že má­me VHS ka­me­ru (ana­ló­go­vú), zá­znam bu­de­me mu­sieť do PC pre­niesť iným spô­so­bom (naj­čas­tej­šie sa na to pou­ží­va­jú roz­ši­ru­jú­ce kar­ty s ana­ló­go­vo-di­gi­tál­nym pre­vod­ní­kom),
2. pre­to­že pre­nos zá­zna­mu bu­de­me reali­zo­vať po­mo­cou roz­hra­nia IEEE1394, pot­re­bu­je­me mať to­to roz­hra­nie k dis­po­zí­cii – buď má­me zá­klad­nú dos­ku s in­teg­ro­va­ným IEEE1394, ale­bo pot­re­bu­je­me ne­ja­kú roz­ši­ru­jú­cu kar­tu s tým­to roz­hra­ním, resp. aké­koľ­vek iné za­ria­de­nie, kto­ré dis­po­nu­je uve­de­ným roz­hra­ním a kto­ré nás­led­ne pri­po­jí­me k náš­mu PC (pre­vod­ník, adap­tér), mô­že­me ta­kis­to vlas­tniť no­te­book s in­teg­ro­va­ným roz­hra­ním IEEE1394 ale­bo náj­de­me iný spô­sob pre­no­su zá­zna­mu,
3. je ne­vyh­nut­né, aby sme ma­li v na­šom PC nain­šta­lo­va­nú čo naj­nov­šiu ver­ziu OS Li­nux s pl­nou pod­po­rou roz­hra­nia IEEE1394 a pot­reb­ných ap­li­ká­cií,
4. pot­re­bu­je­me dos­ta­tok voľ­né­ho dis­ko­vé­ho pries­to­ru na ulo­že­nie zá­zna­mu a do­čas­ných úda­jov (po­čí­taj­me s nie­koľ­ký­mi de­siat­ka­mi až stov­ka­mi gi­ga­baj­tov),
5. mu­sí­me ko­rek­tne nain­šta­lo­vať všet­ky pot­reb­né ap­li­ká­cie tak, aby ani jed­na z nich ne­vy­ka­zo­va­la žiad­ne chy­by pri svo­jej prá­ci, chyb­ný vý­stup jed­nej ap­li­ká­cie to­tiž ne­bu­de­me môcť spra­co­vať v ďal­šej ap­li­ká­cii a ce­lý pro­ces vý­ro­by DVD fil­mu sa skon­čí neús­pe­chom.

Struč­ný opis pro­ce­su vý­ro­by DVD fil­mov v pros­tre­dí OS Li­nux

Pr­vým kro­kom v pro­ce­se vý­ro­by DVD fil­mov je pre­nos zá­zna­mu z ka­me­ry do PC. Pod­mien­kou je pou­ži­teľ­nosť roz­hra­nia IEEE1394, kto­ré je v Li­nuxe prís­tup­né ces­tou prís­luš­ných mo­du­lov jad­ra (ieee1394, oh­ci1394, raw1394, dv1394).

Na prev­za­tie zá­zna­mu z ka­me­ry pou­ži­je­me ap­li­ká­ciu Ki­no. Je to veľ­mi jed­no­du­chá ap­li­ká­cia, kto­rá ne­má veľ­ké edi­tač­né schop­nos­ti, ale do­ká­že veľ­mi jed­no­du­chým spô­so­bom prev­ziať zá­znam z pri­po­je­nej ka­me­ry a ulo­žiť ho vo for­má­te pou­ži­teľ­nom na vý­ro­bu DVD fil­mu (ide o for­mát MPEG).

Na vy­tvo­re­nie DVD me­nu, pri­da­nie ob­ráz­kov, tla­či­diel a ďal­ších kom­po­nen­tov pou­ži­je­me tzv. DVD aut­ho­ring ap­li­ká­ciu s náz­vom 'Q' DVD-Aut­hor. Po­mo­cou tej­to ap­li­ká­cie skon­ver­tu­je­me vop­red prip­ra­ve­né sú­bo­ry MPEG do štruk­tú­ry DVD (DVD layout).

Úda­je umies­tne­né v ko­rek­tne vy­tvo­re­nej štruk­tú­re DVD v pos­led­nom kro­ku pro­ce­su vý­ro­by DVD fil­mov ulo­ží­me na mé­dium DVD. Na to mô­že­me pou­žiť nám zná­mu ap­li­ká­ciu K3b.

PC s pri­po­je­nou ka­me­rou

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­com člán­ku opí­še­me ap­li­ká­ciu Ki­no, kto­rá je v po­ra­dí pr­vou z ap­li­ká­cií pou­ží­va­ných na vý­ro­bu DVD fil­mov.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať