Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux / Virtuálne prostredia / 35. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Tou­to čas­ťou se­riá­lu ot­vo­rí­me po­mer­ne roz­siah­lu té­mu, v rám­ci kto­rej sa bu­de­me za­obe­rať ap­li­ká­cia­mi ur­če­ný­mi na vy­tvá­ra­nie vir­tuál­nych pros­tre­dí. Uve­de­ná té­ma nie je ni­ja­ká no­vin­ka, a pre­to ne­bu­de­me pod­rob­ne ro­zo­be­rať všet­ky de­tai­ly. Za­me­ria­me sa na prak­tic­ké skú­se­nos­ti pri prá­ci vo vy­bra­tých ap­li­ká­ciách.

Vir­tua­li­zá­cia
Po­jem vir­tua­li­zá­cia (vir­tua­li­za­tion) si mô­že­me veľ­mi jed­no­du­cho vy­svet­liť ako vy­tvo­re­nie ta­ké­ho pros­tre­dia, kto­ré fy­zic­ky neexis­tu­je. Je­ho fun­kcio­na­li­ta je za­lo­že­ná na na­po­dob­ne­ní exis­tu­jú­ce­ho fy­zic­ké­ho pros­tre­dia. V po­čí­ta­čo­vom sve­te sa vir­tua­li­zá­ciou naj­čas­tej­šie na­zý­va na­po­dob­ne­nie fun­kcio­na­li­ty har­dvé­ru po­mo­cou prís­luš­ných sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov.

Ap­li­ká­cia vir­tua­li­zu­jú­ca fun­kcie fy­zic­ké­ho pros­tre­dia vy­tvá­ra tzv. vir­tuál­ne stro­je (vir­tual ma­chi­nes – VM). Roz­sah a kva­li­ta vir­tua­li­zá­cie pô­vod­nej fun­kcio­na­li­ty fy­zic­ké­ho har­dvé­ru ur­ču­jú kva­li­tu ap­li­ká­cie. Čas­to sa stre­tá­va­me s vý­ra­zom úpl­ná vir­tua­li­zá­cia (full, na­ti­ve vir­tua­li­za­tion), kto­rý kva­li­fi­ku­je ap­li­ká­ciu schop­nú pl­no­hod­not­ne nah­ra­diť všet­ky pô­vod­né fun­kcie. Fy­zic­ký har­dvér sa na­zý­va hos­ti­teľ (host), vir­tuál­ny stroj je tzv. hosť (guest).

Po­jem vir­tua­li­zá­cia ne­mož­no za­mie­ňať s poj­mom emu­lá­cia (emu­la­tion). Pri emu­lá­cii sa kaž­dá inštruk­cia kó­du bež­iace­ho na VM pre­ve­die na no­vú inštruk­ciu, kto­rá sa vy­ko­ná na hos­ti­teľ­skom har­dvé­ri. Ta­ký­to prís­tup je v mno­hých prí­pa­doch po­mal­ší ako vir­tua­li­zá­cia, pri kto­rej sa jed­not­li­vé inštruk­cie vy­ko­ná­va­jú pria­mo na hos­ti­teľ­skom har­dvé­ri. Is­tou ne­vý­ho­dou vir­tua­li­zá­cie je pod­mien­ka, že kód spus­te­ný na VM mu­sí byť vy­ko­na­teľ­ný hos­ti­teľ­ským har­dvé­rom. Emu­lá­ciou sme schop­ní na VM pri dodr­ža­ní ur­či­tých pod­mie­nok spus­tiť aký­koľ­vek kód, pri­čom ne­zá­le­ží na har­dvé­ro­vej ani sof­tvé­ro­vej plat­for­me hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča.

Dô­vo­dy vir­tua­li­zá­cie
Naj­čas­tej­ší dô­vod na pou­ži­tie vir­tua­li­zá­cie je šet­re­nie fi­nan­čných pros­tried­kov. Je­den vý­kon­ný har­dvér sa pou­ži­je na im­ple­men­tá­ciu nie­koľ­kých vir­tuál­nych pros­tre­dí (napr. ap­li­kač­ných server­ov). Pri­tom do­chá­dza k šet­re­niu elek­tric­kej ener­gie a zní­žia sa ná­ro­ky na chla­de­nie, a te­da aj za­ťa­že­nie ži­vot­né­ho pros­tre­dia.

Ďal­ší ne­me­nej vý­znam­ný dô­vod je maxima­li­zá­cia vy­uži­tia vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu har­dvé­ru, kto­rý čas­to nie je pl­no­hod­not­ne vy­ťa­že­ný. Je­ho jed­not­li­vé blo­ky sú vy­ťa­že­né prie­mer­ne na me­nej ako 50 %, resp. v niek­to­rých prí­pa­doch sa vô­bec ne­vyu­ží­va­jú. Prá­ve v ta­kých­to prí­pa­doch je vhod­né ne­vyu­ži­tú ka­pa­ci­tu fy­zic­ké­ho har­dvé­ru vy­užiť pre je­den ale­bo via­ce­ro vir­tuál­nych stro­jov.

V ne­pos­led­nom ra­de vir­tua­li­zá­cia pri­ná­ša vý­ho­du v prí­pa­doch, keď pot­re­bu­je­me vy­ko­nať tes­to­va­nie, us­ku­toč­niť ško­le­nia, pot­re­bu­je­me do­čas­ne nain­šta­lo­vať no­vý sof­tvér a po­dob­ne. Vir­tua­li­zá­cia ta­kis­to vý­raz­ne po­má­ha pri ad­mi­nis­trá­cii IT pros­tre­dia, da­ta­báz, za­is­te­ní bez­peč­nos­ti spra­cú­va­ných úda­jov, ma­naž­men­te cel­ko­vej IT infra­štruk­tú­ry, kon­so­li­dá­cii IT zdro­jov a mno­hých ďal­ších čin­nos­tiach.

Vir­tuál­na infra­štruk­tú­ra

V mo­der­nom sve­te sa čo­raz čas­tej­šie stre­tá­va­me s poj­mom kon­so­li­dá­cia. Ten­to po­jem mô­že­me roz­ší­riť o tzv. kon­so­li­dá­ciu IT infra­štruk­tú­ry. V ta­kom­to prí­pa­de nám vir­tua­li­zá­cia umož­ní zdie­ľať har­dvé­ro­vé zdro­je kto­ré­ho­koľ­vek fy­zic­ké­ho pros­tre­dia v rám­ci ce­lej IT infra­štruk­tú­ry. VM pre­po­je­né vir­tuál­nou infra­štruk­tú­rou mô­žu nav­zá­jom zdie­ľať svo­je zdro­je nie­len vo vzťa­hu hos­ti­teľ – hosť, ale aj me­dzi dvo­ma či via­ce­rý­mi hos­ťa­mi vy­uží­va­jú­ci­mi rôz­nych fy­zic­kých hos­ti­te­ľov.

Fy­zic­ký har­dvér pos­ky­tu­jú­ci svo­je zdro­je vo for­me slu­žieb zdie­ľa tie­to zdro­je (sha­red servic­es) pros­tred­níc­tvom vir­tuál­nych stro­jov a vir­tuál­nej infra­štruk­tú­ry s os­tat­ný­mi vir­tuál­ny­mi stroj­mi. Tú­to ob­lasť mož­no nás­led­ne roz­ší­riť až na úro­veň tzv. dá­to­vých cen­tier (da­ta­cen­ter), resp. ag­re­go­va­ných zdie­ľa­ných dá­to­vých cen­tier (cloud com­pu­ting).

Vir­tua­li­zač­né nás­tro­je (ap­li­ká­cie)

V na­šom se­riá­li pod­rob­nej­šie opí­še­me dve ap­li­ká­cie vir­tua­li­zu­jú­ce fy­zic­ké pros­tre­die – Vir­tual­Box a VMware. Hos­ti­teľ­ským po­čí­ta­čom bu­de bež­ný kan­ce­lár­sky PC s nain­šta­lo­va­ným OS Li­nux (ide o bež­nú pra­cov­nú sta­ni­cu za­po­je­nú do bež­nej pod­ni­ko­vej po­čí­ta­čo­vej sie­te).

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu vám pred­sta­ví­me pr­vú z uve­de­ných ap­li­ká­cií – Vir­tual­Box. Opí­še­me všet­ky dô­le­ži­té kro­ky pro­ce­su vy­tvo­re­nia a pou­ží­va­nia VM.

Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať