Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux / VirtualBox I. / 36. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V tej­to čas­ti se­riá­lu v struč­nos­ti opí­še­me in­šta­lá­ciu VM v rám­ci vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia, kto­ré ge­ne­ru­je ap­li­ká­cia Vir­tual­Box. Vir­tual­Box je po­mer­ne jed­no­du­chá ap­li­ká­cia, má však všet­ky pred­pok­la­dy na to, aby za­uja­la vý­znam­né mies­to me­dzi ap­li­ká­cia­mi pou­ží­va­ný­mi v rám­ci náš­ho Li­nuxu. 

In­šta­lá­cia ap­li­ká­cie Vir­tual­Box (http://www.vir­tual­box.org)

In­šta­lá­ciu ap­li­ká­cie Vir­tual­Box vy­ko­ná­me naj­ele­gan­tnej­šie po­mo­cou na­mi pou­ží­va­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov. In­šta­lač­ný ba­lík je sú­čas­ťou re­po­zi­tá­rov, kto­ré sú k dis­po­zí­cii pre všet­ky mo­der­né dis­tri­bú­cie. V tom­to prí­pa­de nie je pot­reb­ný ni­ja­ký špe­ciál­ny zá­sah do in­šta­lač­né­ho pro­ce­su, o všet­ko sa pos­ta­rá ma­na­žér. Je sa­moz­rej­mé, že prís­luš­né in­šta­lač­né ba­lí­ky vrá­ta­ne zdro­jo­vé­ho kó­du mož­no stiah­nuť aj pria­mo zo strán­ky vý­rob­cu a in­šta­lá­ciu vy­ko­nať ruč­ne. Pre­to­že ide o open sour­ce ap­li­ká­ciu, li­cen­čné pod­mien­ky mož­no naš­tu­do­vať z do­ku­men­tu GNU Ge­ne­ral Pub­lic Li­cen­se (GPL).

Obr. 1 Ap­li­ká­cia Sun Vir­tual­Box 3.0.0

Po pr­vom spus­te­ní ap­li­ká­cie Vir­tual­Box ne­mu­sí­me vy­ko­nať ni­ja­ké zvláš­tne úp­ra­vy jej zá­klad­né­ho pros­tre­dia. Tí, kto­rí ma­jú zá­ujem o zme­nu prie­čin­ka ur­če­né­ho na ulo­že­nie úda­jov pa­tria­cich jed­not­li­vým VM, prí­pad­ne o zme­nu ja­zy­ka pou­ží­va­né­ho v ap­li­ká­cii, mô­žu vy­ko­nať prís­luš­né zme­ny v me­nu Sú­bor – Nas­ta­ve­nia. Os­tat­ní mô­žu pris­tú­piť pria­mo k vy­tvo­re­niu VM v me­nu Stroj – No­vý.

Vy­tvo­re­nie vir­tuál­ne­ho stro­ja (VM)

Obr. 2 Voľ­ba ty­pu OS a veľ­kos­ti RAM

Na obr. 2 a 3 mož­no vi­dieť pos­tup­ný pro­ces vy­tvo­re­nia VM vo vir­tuál­nom pros­tre­dí ge­ne­ro­va­nom ap­li­ká­ciou Vir­tual­Box. V pr­vom kro­ku za­dá­me ná­zov VM a vy­be­rie­me typ a ver­ziu OS. Nás­led­ne zvo­lí­me veľ­kosť ope­rač­nej pa­mä­te, kto­rá sa vy­hra­dí na hos­ti­teľ­skom po­čí­ta­či v pros­pech VM.

Obr. 3 Príp­ra­va vir­tuál­ne­ho HDD

V ďal­šom kro­ku vy­hra­dí­me na VM mies­to na pev­nom dis­ku hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča, pri­čom má­me na vý­ber dve mož­nos­ti: dy­na­mic­ká veľ­kosť (veľ­kosť vir­tuál­ne­ho HDD sa bu­de me­niť pod­ľa po­žia­da­viek hos­ťa) a kon­štan­tná veľ­kosť (veľ­kosť vir­tuál­ne­ho HDD bu­de ne­men­ná).

Na ko­rek­tné ukon­če­nie tvor­by vir­tuál­ne­ho HDD za­dá­me je­ho ná­zov a zvo­lí­me je­ho umies­tne­nie vo for­me sú­bo­ru ulo­že­né­ho na fy­zic­kom HDD hos­ti­teľ­ské­ho po­čí­ta­ča.

Na obr. 4 mož­no vi­dieť vý­sle­dok po ukon­če­ní pro­ce­su vy­tvo­re­nia VM. Z re­por­tu sa dá zís­kať množ­stvo zá­klad­ných in­for­má­cií o VM. Naj­hod­not­nej­ší­mi sú typ OS, veľ­kosť RAM, ná­zov sú­bo­ru, kto­rý rep­re­zen­tu­je vir­tuál­ny HDD, ale aj in­di­ká­cia dos­tup­nos­ti za­ria­de­ní USB či zdie­ľa­ných prie­čin­kov (sha­red fol­ders).

Obr. 4 Vir­tual­Box s prip­ra­ve­ným VM

In­šta­lá­cia ope­rač­né­ho sys­té­mu na VM

In­šta­lá­ciu zvo­le­né­ho OS na VM za­čne­me po naš­tar­to­va­ní stro­ja. V prí­pa­de, ak má­me v CD/DVD me­cha­ni­ke umies­tne­né in­šta­lač­né mé­dium, VM za­čne in­šta­lo­vať zvo­le­ný OS. Na obr. 5 je zob­ra­ze­né ok­no in­šta­lá­to­ra MS Win­dows XP. In­šta­lá­cia pre­bie­ha bež­ným pro­ce­som, kto­rý poz­ná­me z in­šta­lá­cie da­né­ho OS na fy­zic­kom po­čí­ta­či. Po ús­peš­nom ukon­če­ní in­šta­lač­né­ho pro­ce­su a opä­tov­nom naš­tar­to­va­ní VM sa ini­cia­li­zu­je OS, kto­rý bol naň nain­šta­lo­va­ný, a od­ov­zdá sa mu ria­de­nie ďal­ších čin­nos­tí (obr. 6).

Obr. 5 In­šta­lá­cia MS Win­dows XP na VM

V tom­to oka­mi­hu mož­no s OS nain­šta­lo­va­ným na VM pra­co­vať ako s bež­ným OS nain­šta­lo­va­ným na fy­zic­kom po­čí­ta­či. Mož­no doň in­šta­lo­vať ľu­bo­voľ­né ap­li­ká­cie pa­tria­ce da­né­mu OS. Mô­že­me pris­tu­po­vať na vstup­no-vý­stup­né za­ria­de­nia, mô­že­me vy­uží­vať služ­by inter­ne­tu, poš­to­vých klien­tov, da­ta­bá­zo­vých, mul­ti­me­diál­nych nás­tro­jov, jed­no­du­cho všet­ku fun­kcio­na­li­tu, kto­rú nám po­nú­ka nain­šta­lo­va­ný OS. Sa­moz­rej­me, že aj tu pla­tia is­té pod­mien­ky, resp. ob­me­dzenia fun­kčnos­ti kon­krét­nych ap­li­ká­cií. O nich a aj o niek­to­rých ďal­ších vlas­tnos­tiach VM si po­vie­me v nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu.

Obr. 6 MS Win­dows XP spus­te­né na VM vy­tvo­re­nom ap­li­ká­ciou Vir­tual­Box

Na­bu­dú­ce…

Na­bu­dú­ce bu­de­me pok­ra­čo­vať v opi­se vlas­tnos­tí a fun­kcio­na­li­ty ap­li­ká­cie Vir­tual­Box. Uká­že­me si, ako vy­rie­šiť niek­to­ré drob­né prob­lé­my, a bu­de­me sa ve­no­vať aj vzá­jom­nej spo­lup­rá­ci me­dzi fy­zic­kým po­čí­ta­čom a VM.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať