Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux / VMware / I. / 38. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V tej­to čas­ti se­riá­lu sa za­čne­me ve­no­vať vir­tua­li­zač­ným pro­duk­tom fir­my VMware. Sof­tvér fir­my VMware ne­bu­de­me na­zý­vať ap­li­ká­cia­mi, skôr sú to pro­duk­ty, resp. pro­duk­to­vé ra­dy. Spo­loč­ná vlas­tnosť týc­hto pro­duk­tov ob­sa­hu­jú­cich via­ce­ré vzá­jom­ne spo­lup­ra­cu­jú­ce ap­li­ká­cie je ma­naž­ment vir­tuál­nych pros­tre­dí.

Ro­bus­tnosť pro­duk­tov fir­my VMware (http://www.vmware.com)

Po­dľa tvr­de­nia fir­my VMware sú jej pro­duk­ty op­ro­ti pro­duk­tom iných fi­riem po­dstat­ne prep­ra­co­va­nej­šie. V pros­pech VMware sved­čí nie­koľ­ko­roč­ný kon­ti­nuál­ny vý­voj jed­not­li­vých pro­duk­tov, po­čas kto­ré­ho bo­lo od­strá­ne­né množ­stvo men­ších či väč­ších prob­lé­mov. VMware svo­je pro­duk­ty cha­rak­te­ri­zu­je via­ce­rý­mi pred­nos­ťa­mi, napr.:

– ro­bus­tné rie­še­nia, schop­né ob­hos­po­dá­riť plat­for­mo­vo ne­zá­vis­lé zdie­ľa­né IT zdro­je,
– kom­plexné rie­še­nia vir­tua­li­zá­cie po­dpo­ru­jú­ce mo­der­nú IT infra­štruk­tú­ru,
– pl­ne ma­na­žo­va­teľ­né a in­teg­ro­va­teľ­né rie­še­nia,
– šká­lo­va­teľ­né rie­še­nia, kto­ré mož­no na mie­ru pris­pô­so­biť po­žia­dav­kám po­uží­va­te­ľov, od­po­rú­ča­né rie­še­nia, kto­ré po­uží­va množ­stvo spo­koj­ných zá­kaz­ní­kov.

Ne­do­ká­žem po­tvr­diť, či sú pre­doš­lé slo­vá prav­di­vé, ale to ani nie je cie­ľom toh­to člán­ku. S ur­či­tým nad­hľa­dom sa však mô­že­me po­zrieť na to, či VMware spl­ní na­še oča­ká­va­nia naj­mä v po­rov­na­ní s fun­kcio­na­li­tou ap­li­ká­cie Vir­tual­Box, kto­rú sme opí­sa­li v pre­doš­lých čas­tiach se­riá­lu.

Po­čia­toč­né roz­pa­ky

Pri pr­vom kon­tak­te so strán­kou VMware nás ur­či­te ne­po­te­ší množ­stvo textu a nav­zá­jom pre­po­je­ných od­ka­zov. Náš po­čia­toč­ný zá­ujem eš­te viac znep­rí­jem­ní množ­stvo prop­rie­tár­nych vý­ra­zov, kto­ré po­uží­va VMware na ka­te­go­ri­zá­ciu svo­jich pro­duk­tov. Stret­ne­me sa s vý­raz­mi ako da­ta­cen­ter, des­ktop, Sphe­re ESXi, Server, Wor­ksta­tion, Fu­sion a ďal­ší­mi, kto­ré však nie vždy rep­re­zen­tu­jú tie is­té ob­jek­ty, kto­ré sme pod tý­mi­to po­me­no­va­nia­mi do­po­siaľ po­zna­li.

VMware po­nú­ka ši­ro­kú šká­lu pro­duk­tov, kto­rých vlas­tnos­ti sí­ce uvád­za, ale pre člo­ve­ka tú­žia­ce­ho po jed­no­duc­hom rie­še­ní je od­lí­še­nie jed­né­ho pro­duk­tu od dru­hé­ho prob­le­ma­tic­ké. Ten­to prob­lém eš­te umoc­ňu­je fakt, že tak­mer všet­ky po­nú­ka­né pro­duk­ty riešia rov­na­kú vec – vir­tua­li­zá­ciu. Po­in­ta dos­tup­nos­ti toľ­ké­ho množ­stva po­nú­ka­ných pro­duk­tov tkvie v tom, že kaž­dý z nich pris­tu­pu­je k vir­tua­li­zá­cii iným spô­so­bom. Ak sme rá­ta­li s tým, že hľa­da­ný pro­dukt bu­de za­ra­de­ný do sku­pi­ny pro­duk­tov Des­ktop, mý­li­li sme sa. Sku­pi­na Des­ktop sí­ce ob­sa­hu­je via­ce­ro pro­duk­tov ur­če­ných pre pra­cov­né sta­ni­ce, ale ani je­den z nich nie je voľ­ne dos­tup­ný. Pre­to svoj zá­ujem up­ria­mi­me na sku­pi­nu Da­ta­cen­ter, kto­rá ob­sa­hu­je hneď dva voľ­ne dos­tup­né pro­duk­ty, a to VMware Server a VMware ESXi.

Po krát­kom skú­ma­ní roz­die­lu med­zi uve­de­ný­mi pro­duk­tmi som dos­pel k zá­ve­ru, že prá­ve fun­kcio­na­li­tu pro­duk­tu VMware Server mož­no po­rov­nať s fun­kcio­na­li­tou ap­li­ká­cie Vir­tual­Box. VMware Server ob­sa­hu­je kla­sic­kú súp­ra­vu nás­tro­jov, kto­rá v rám­ci náš­ho OS vy­tvo­rí pros­tre­die na prá­cu vir­tuál­nych stro­jov (VM). VMware ESXi pl­ní tú is­tú fun­kciu, len­že s tým roz­die­lom, že nep­ra­cu­je v rám­ci náš­ho OS, ale ob­sa­hu­je vlast­ný OS, kto­rý je ur­če­ný pri­már­ne na sprá­vu VM. Je sa­moz­rej­mé, že to­to rie­še­nie mu­sí byť vý­kon­nej­šie, no má aj svo­je ne­vý­ho­dy (po­tre­ba vy­hra­de­né­ho server­a, se­pa­rát­nej správ­cov­skej kon­zo­ly...).

Nič nie je za­dar­mo

Na­še za­me­ra­nie na voľ­ne dos­tup­né pro­duk­ty je zrej­mé. V pr­vom ra­de sa sna­ží­me vy­tvo­riť vir­tuál­ne pros­tre­die v OS Li­nux, kto­rý je za­dar­mo, ne­bu­de­me te­da in­ves­to­vať do pro­duk­tov, kto­ré chce­me iba tes­to­vať, a nie vy­uží­vať na ko­mer­čné úče­ly. Je sa­moz­rej­mé, že ta­ký­to prís­tup má svo­je dôs­led­ky. Pro­duk­ty po­nú­ka­né pod hla­vič­kou free nie sú úpl­ne po­rov­na­teľ­né s ich pla­te­ný­mi ver­zia­mi. Free ver­zie ne­dis­po­nu­jú všet­ký­mi mož­nos­ťa­mi, čo vy­ús­ťu­je do ich men­šej vý­kon­nos­ti. Na úče­ly tes­to­va­nia však úpl­ne po­sta­ču­jú.

Na­bu­dú­ce…

Na­bu­dú­ce uve­die­me kon­krét­ny po­stup in­šta­lá­cie pro­duk­tu VMware Server, pri­čom sa za­me­ria­me na tie čas­ti in­šta­lač­né­ho pro­ce­su, kto­ré ge­ne­ru­jú naj­čas­tej­šie prob­lé­my.

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať