Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux / PDA II. / 25. časť

0

Späť na úvod >> Späť na seriál

V tej­to čas­ti se­riá­lu do­kon­čí­me opis prá­ce s pri­po­je­ným PDA. Na kon­krét­nom prík­la­de si pred­ve­die­me nad­via­za­nie spo­je­nia s PDA a nás­led­ne spus­tí­me vy­bra­té ap­li­ká­cie, ur­če­né na prá­cu s pri­po­je­ným za­ria­de­ním.

Nad­via­za­nie spo­je­nia s PDA

Pred­pok­la­dom na ús­peš­né nad­via­za­nie spo­je­nia s kon­krét­nym ty­pom PDA je pou­ží­va­nie niek­to­rej z mo­der­ných dis­tri­bú­cií Li­nuxu (ma­jú pl­nú pod­po­ru za­ria­de­ní USB). V ta­kom­to prí­pa­de náš Li­nux auto­ma­tic­ky roz­poz­ná pri­po­je­né za­ria­de­nie USB. V praxi sa čas­to stá­va, že ús­peš­né roz­poz­na­nie za­ria­de­nia nep­re­beh­ne na pr­vý po­kus, ale po opa­ko­va­ných po­ku­soch by ma­li všet­ky sú­čas­né dis­tri­bú­cie za­rea­go­vať a za­ria­de­nie pri­po­je­né k por­tu USB správ­ne iden­ti­fi­ko­vať.

V na­šom prí­pa­de sme pou­ži­li tie­to kon­krét­ne za­ria­de­nia s pris­lú­cha­jú­cim sof­tvé­rom:

PC – no­te­book HP Com­paq nc6120 s nain­šta­lo­va­ným Greenie Li­nuxom – Feis­ty Fawn v7.04, plat­for­ma De­bian, jad­ro 2.6.20-16-ge­ne­ric
PDA – HP iPAQ hw6515 s nain­šta­lo­va­ným Win­dows Mo­bi­le 2003 SE v4.21.1088, pre­po­je­ný k PC po­mo­cou štan­dar­dné­ho káb­la USB

Obr. 1 PC s pri­po­je­ným PDA

V pr­vom ra­de sa po­kú­si­me spus­tiť ap­li­ká­ciu vdccm. Ten­to dé­mon o svo­jej čin­nos­ti ni­ja­ko nein­for­mu­je a v prí­pa­de, že je spus­te­ný ko­rek­tne, sys­tém na prí­ka­zo­vý ria­dok ne­vy­pí­še žiad­nu sprá­vu.
Po­tom sa po­kú­si­me spus­tiť ap­li­ká­ciu syn­ce-se­rial-con­fig s tým, že po­ne­chá­me všet­ky pa­ra­met­re pred­nas­ta­ve­né na štan­dar­dných hod­no­tách. V pod­sta­te ide o nas­ta­ve­nie šty­roch pa­ra­met­rov:

1. roz­hra­nie – ttyUSB0,
2. lo­kál­nu IP ad­re­su – 192.168.131.102,
3. vzdia­le­nú IP ad­re­su – 192.168.131.201,
4. ná­zov DNS server­a – po­ne­chá­me prázd­ny.

Po na­kon­fi­gu­ro­va­ní sa mô­že­me po­kú­siť nad­via­zať spo­je­nie, a to spus­te­ním ap­li­ká­cie syn­ce-se­rial-start. V tom­to mo­men­te už oča­ká­va­me ne­ja­ký vý­stup, kto­rým by ma­la byť in­for­má­cia, že Syn­CE ča­ká na reak­ciu za­ria­de­nia PDA. Po tom, ako za­ria­de­nie klad­ne od­po­vie, má­me spo­je­nie vy­tvo­re­né a mô­že­me pris­tú­piť k prá­ci.

Prá­ca s pri­po­je­ným PDA

Po ús­peš­nom nad­via­za­ní spo­je­nia má­me k dis­po­zí­cii nas­le­du­jú­cu sku­pi­nu ap­li­ká­cií, kto­rou mô­že­me vy­ko­nať via­ce­ro zá­klad­ných čin­nos­ti:
1. syn­ce-pls – vý­pis ob­sa­hu zlož­ky na­chá­dza­jú­cej sa na PDA,
2. syn­ce-prun – spus­te­nie ap­li­ká­cie nain­šta­lo­va­nej na PDA,
3. syn­ce-psta­tus – vý­pis zá­klad­ných in­for­má­cií o PDA,
4. syn­ce-pcp – ko­pí­ro­va­nie sú­bo­rov me­dzi PC a PDA,
5. syn­ce-pmkdir – vy­tvo­re­nie zlož­ky na PDA,
6. syn­ce-prm – od­strá­ne­nie sú­bo­ru z PDA,
7. syn­ce-pr­mdir – od­strá­ne­nie zlož­ky z PDA,
8. syn­ce-in­stall-cab – in­šta­lá­cia sú­bo­ru .cab na PDA.

Obr. 2 Vý­stup ap­li­ká­cií pra­cu­jú­cich s ob­sa­hom PDA

Ok­rem uve­de­ných exis­tu­je eš­te nie­koľ­ko ďal­ších ap­li­ká­cií tzv. tre­tích strán. Tie dopĺňa­jú zá­klad­né ap­li­ká­cie o nie­koľ­ko uži­toč­ných fun­kcií, ako je napr. zá­lo­ha sú­bo­rov z PDA, kon­ver­zia texto­vých sú­bo­rov do for­má­tu zro­zu­mi­teľ­né­ho pre PC, zdru­že­né ko­pí­ro­va­nie via­ce­rých sú­bo­rov me­dzi PC a PDA atď.
Opí­sa­ný­mi ap­li­ká­cia­mi mô­že­me vy­ko­ná­vať nie­koľ­ko zá­klad­ných ope­rá­cií. Vo via­ce­rých prí­pa­doch však tá­to sku­pi­na ope­rá­cií pos­ta­čí na vy­ko­na­nie všet­kých pot­reb­ných úloh. Nap­rík­lad po­kiaľ má­me na PDA ulo­že­né ne­ja­ké ob­ráz­ky, hud­bu či za­zna­me­na­né vi­deá, pou­ži­tím Syn­CE by sme ne­ma­li mať prob­lém tie­to úda­je pre­niesť do náš­ho PC. Rov­na­ko by sme ne­ma­li mať prob­lém umies­tniť na PDA úda­je po­dob­né­ho cha­rak­te­ru, ulo­že­né na na­šom PC.

Na­bu­dú­ce…

V nas­le­du­jú­cich čas­tiach se­riá­lu sa bu­de­me ve­no­vať vý­ro­be DVD fil­mov zo zá­zna­mov ulo­že­ných na di­gi­tál­nych vi­deo­ka­me­rách. Pos­tup­ne opí­še­me všet­ky ob­las­ti vý­ro­by DVD fil­mu od prev­za­tia di­gi­tál­nych úda­jov z vi­deo­ka­me­ry až po vy­tvo­re­nie ko­rek­tné­ho DVD mé­dia (DVD aut­ho­ring).

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať