Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux / Editor webových stránok II. / 34. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Tou­to čas­ťou se­riá­lu ukon­čí­me prob­le­ma­ti­ku vý­ro­by webo­vých strá­nok v pros­tre­dí Li­nuxu. Pred­sta­ví­me vám je­den z naj­kva­lit­nej­ších edi­to­rov, kto­rý sí­ce ne­pod­po­ru­je návrh WYSIWYG, ale po­nú­ka ove­ľa väč­šie edi­tač­né mož­nos­ti ako edi­tor Kom­po­Zer.

Quan­ta Plus 3.5.10 (http://quan­ta.kdeweb­dev.org)

In­šta­lá­cia

Na obr. 1 je zob­ra­ze­né zá­klad­né pra­cov­né pros­tre­die edi­to­ra Quan­ta po je­ho in­šta­lá­cii a spus­te­ní. In­šta­lá­ciu edi­to­ra vy­ko­ná­me naj­jed­no­duch­šie po­mo­cou ma­na­žé­ra ba­líč­kov (yum, apt-get), prí­pad­ne mô­že­me stiah­nuť a pre­lo­žiť je­ho zdro­jo­vý kód (sour­ce co­de).

Obr. 1 Edi­tor Quan­ta Plus

V prí­pa­de pria­mej in­šta­lá­cie za­dá­me do ok­na ter­mi­ná­lu jed­no­du­chý prí­kaz, nap­rík­lad:

apt-get -y in­stall quan­ta

V niek­to­rých prí­pa­doch mô­žu v na­šom sys­té­me chý­bať ďal­šie ba­líč­ky, kto­ré vy­ža­du­je buď edi­tor Quan­ta, ale­bo niek­to­ré s ním sú­vi­sia­ce ap­li­ká­cie. Po­kiaľ bu­de­me chcieť dopl­niť nap­rík­lad ap­li­ká­cie Kom­pa­re, KXSLDbg, KI­ma­ge­Ma­pE­di­tor a Cer­vi­sia, za­dá­me nas­le­du­jú­ci prí­kaz:

apt-get -y in­stall kom­pa­re kxsldbg ki­ma­ge­ma­pe­di­tor cer­vi­sia

Zá­klad­né vlas­tnos­ti

Quan­ta je mo­der­ný webo­vý edi­tor pos­ky­tu­jú­ci množ­stvo edi­tač­ných nás­tro­jov. Zá­klad tvo­ria jed­no­du­ché nás­tro­je, kto­ré sú ne­vyh­nut­né na tvor­bu kaž­dej webo­vej strán­ky. Ide naj­mä o nás­tro­je ur­če­né na zá­klad­né úp­ra­vy textu (Stan­dard, Sty­le), vkla­da­nie zá­klad­ných zna­čiek HTML (Tags), ta­bu­liek (Tab­les), zoz­na­mov (Lists), for­mu­lá­rov (Forms), ob­ráz­kov (Img), od­ka­zov (Links) a ďal­šie.

Pop­ri množ­stve zá­klad­ných nás­tro­jov nám Quan­ta po­nú­ka nie­koľ­ko zlo­ži­tej­ších uti­lít, ako je napr. sprá­va DTD (Do­cu­ment Ty­pe De­fi­ni­tion), vkla­da­nie vlas­tných skrip­tov up­ra­vu­jú­cich vzhľad do­ku­men­tov, ma­naž­ment CVS (Con­current Ver­sions Sys­tem), tvor­bu ob­ra­zo­vých máp (Ima­ge Map Edi­tor), pou­ži­tie XSLT (XSL Tran­sfor­ma­tions) a ďal­šie.

V rám­ci edi­to­ra Quan­ta mož­no za­pnúť kon­tro­lu zmien vy­ko­ná­va­ných v zdro­jo­vom kó­de vy­tvá­ra­ných webo­vých strá­nok (Cer­vi­sia, Kom­pa­re). Sa­moz­rej­má je aj in­teg­rá­cia edi­to­ra štý­lov CSS. Tým sa však zoz­nam po­nú­ka­ných nás­tro­jov ne­kon­čí. S jem­ným zve­li­če­ním mož­no skon­šta­to­vať, že Quan­ta po­nú­ka pok­ro­či­lým vý­vo­já­rom úpl­ne všet­ky nás­tro­je, kto­ré pot­re­bu­jú pri tvor­be webo­vých strá­nok. Neb­rá­ni sa ani ďal­šie­mu roz­ši­ro­va­niu, čím neus­tá­le dopĺňa zoz­nam svo­jich mož­nos­tí.

Obr. 2 Edi­tá­cia webo­vej strán­ky po­mo­cou edi­to­ra Quan­ta

Prá­ca v edi­to­re Quan­ta

Po­mo­cou edi­to­ra Quan­ta mož­no vy­tvo­riť webo­vú strán­ku od zá­kla­du, a to bez aké­ho­koľ­vek vop­red prip­ra­ve­né­ho kó­du. Návrh mô­že­me za­čať napr. nas­ta­ve­ním vlas­tnos­tí no­vé­ho do­ku­men­tu, pri­čom pos­tup­ným pri­dá­va­ním jed­not­li­vých zna­čiek HTML vy­tvo­rí­me kom­plet­nú strán­ku.

Je sa­moz­rej­mé, že Quan­ta do­ká­že ot­vo­riť a spra­co­vať kód, kto­rý sme vy­tvo­ri­li v inom webo­vom edi­to­re. V na­šom prí­pa­de mô­že­me pou­žiť kód, kto­rý sme vy­tvo­ri­li po­mo­cou edi­to­ra Kom­po­Zer (obr. 2). Nás­led­ná prá­ca v edi­to­re je veľ­mi in­tui­tív­na. Všet­ky naj­dô­le­ži­tej­šie nás­tro­je sa na­chá­dza­jú v jed­not­li­vých pa­ne­loch pria­mo na pra­cov­nej plo­che, kto­rú mož­no ľu­bo­voľ­ne up­ra­viť pod­ľa pot­re­by pou­ží­va­te­ľa.

Pozn.: Edi­tor Quan­ta ne­mu­sí­me strik­tne pou­ží­vať iba pri tvor­be kla­sic­kých webo­vých strá­nok ob­sa­hu­jú­cich čis­tý kód HTML. Rov­na­ko dob­re je pou­ži­teľ­ný na edi­tá­ciu kó­du iných prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov, ako sú PHP, Ja­vaS­cript, XML, ale Quan­ta ne­pohr­dne ani kó­dom úpl­ne cu­dzích ja­zy­kov (napr. C++).

Na­bu­dú­ce…

V tom­to se­riá­li sa ve­nu­je­me roz­lič­ným ob­las­tiam, v rám­ci kto­rých sa sna­ží­me opí­sať mož­nos­ti Li­nuxu pri je­ho koo­pe­rá­cii s pros­tre­dím OS Win­dows. Jed­na z naj­hod­not­nej­ších vlas­tnos­tí Li­nuxu pa­tria­cich do uve­de­nej ob­las­ti je mož­nosť vy­tvá­rať vir­tuál­ne pros­tre­dia pre iné sys­té­my. Prá­ve tá­to té­ma bu­de ob­sa­hom nas­le­du­jú­cich člán­kov.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať