Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Linux / Editor webových stránok I. / 33. časť

0

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V na­šom člán­ku vám pred­sta­ví­me je­den z má­la WYSIWYG edi­to­rov webo­vých strá­nok, ur­če­ných pre OS Li­nux.

Kom­po­Zer v0.7.10 (http://kom­po­zer.sour­ce­for­ge.net)

Edi­tor Kom­po­Zer mož­no veľ­mi jed­no­du­cho nain­šta­lo­vať po­mo­cou na­mi pou­ží­va­né­ho správ­cu ba­líč­kov. Po je­ho nain­šta­lo­va­ní v štar­to­va­com me­nu pri­bud­ne no­vý od­kaz, kto­ré­ho spus­te­ním by sme ma­li zís­kať vý­stup po­dob­ný to­mu na obr. 1.

Obr. 1 Vzhľad edi­to­ra Kom­po­Zer

Kom­po­Zer nie je ni­ja­ký prev­rat­ný edi­tor, ne­má ta­ké roz­siah­le fun­kcie ako napr. edi­tor MS Fron­tPa­ge, zná­my z OS Win­dows, či iné edi­to­ry. Ta­kis­to ne­do­sa­hu­je kva­li­tu a naj­mä fun­kcio­na­li­tu texto­vo orien­to­va­ných edi­to­rov. Do­ká­že však pl­niť jed­nu veľ­mi vý­znam­nú fun­kciu, a to edi­tá­ciu webo­vých strá­nok po­mo­cou tzv. WYSIWYG (What You See Is What You Get) návr­hu.

Čo to zna­me­ná? Uve­de­nou skrat­kou sa ozna­ču­jú ta­ké edi­to­ry, po­mo­cou kto­rých na­še „di­ela“ ne­vyt­vá­ra­me vkla­da­ním prí­ka­zov do edi­tač­ných okien, resp. ich za­pi­so­va­ním na prí­ka­zo­vý ria­dok, ale prá­ve nao­pak, väč­ši­nu čin­nos­tí vy­ko­ná­va­me po­mo­cou myš­ky a gra­fic­kých nás­tro­jov. Ako is­tot­ne vie­te, kód HTML je zlo­že­ný z tzv. zna­čiek (tags), kto­ré dopĺňa­me o vlas­tné úda­je (tex­ty, ob­ráz­ky...). Pri pou­ži­tí edi­to­ra Kom­po­Zer nie­len­že ne­mu­sí­me tie­to znač­ky poz­nať, ne­mu­sí­me ich ani ni­kam za­pi­so­vať, všet­ko za nás uro­bí edi­tor sám.

Pre pro­fe­sio­nál­nych vý­vo­já­rov ne­má ta­ký­to prís­tup tak­mer ni­ja­ký vý­znam (dô­le­ži­tý je úpl­ný prís­tup ku kaž­dej, aj tej naj­men­šej čas­ti prog­ra­mo­vé­ho kó­du). Nao­pak, pre za­čia­toč­ní­kov pred­sta­vuú WYSIWYG edi­to­ry veľ­mi ele­gant­ný nás­troj na rých­le a jed­no­du­ché do­siah­nu­tie po­ža­do­va­ných cie­ľov.

:: Vlas­tnos­ti edi­to­ra Kom­po­Zer

Edi­tor Kom­po­Zer tran­sfor­mu­je gra­fic­ký návrh webo­vej strán­ky na jed­no­du­chý kód HTML, do kto­ré­ho zby­toč­ne nep­ri­dá­va tie kom­po­nen­ty (znač­ky), kto­ré nie sú v da­nom oka­mi­hu pot­reb­né. Vý­sled­ný kód je tak po­mer­ne preh­ľad­ný a neob­sa­hu­je nad­by­toč­né čas­ti.

Kom­po­Zer umož­ňu­je v rám­ci svo­jich zá­klad­ných fun­kcií vy­tvá­rať a do kó­du HTML vkla­dať ob­ráz­ky, ta­buľ­ky, for­mu­lá­re, zá­klad­né sym­bo­ly a od­ráž­ky. Do­ká­že ku kó­du HTML pri­po­jiť tzv. štý­ly CSS a v ne­pos­led­nom ra­de umož­ňu­je vkla­dať prí­ka­zy ja­zy­kov Ja­vaS­cript a PHP.

Aj keď sú je­ho fun­kcie po­mer­ne ob­me­dze­né, úpl­ne sta­čia na vy­tvo­re­nie jed­no­du­chých webo­vých strá­nok. Všet­ky úda­je, kto­ré pou­ží­va­teľ pri vkla­da­ní jed­not­li­vých kom­po­nen­tov mo­di­fi­ku­je, sú preh­ľad­ne us­po­ria­da­né v rám­ci di­aló­go­vých okien. Naj­mä prá­ca so štýl­mi CSS je veľ­mi jed­no­du­chá a účel­ná.

Obr. 2 Prá­ca so štýl­mi CSS

:: Prá­ca v edi­to­re Kom­po­Zer

Prá­ca v edi­to­re Kom­po­Zer je veľ­mi in­tui­tív­na. Na za­čiat­ku má pou­ží­va­teľ prip­ra­ve­nú práz­dnu „pra­cov­nú plo­chu“, do kto­rej pos­tup­ne umies­tňu­je všet­ky po­ža­do­va­né kom­po­nen­ty – text, ta­buľ­ky, ob­ráz­ky, hyper­texto­vé od­ka­zy, for­mu­lá­re...

Vzhľad „pra­cov­nej plo­chy“ a jed­not­li­vých kom­po­nen­tov mož­no up­ra­viť na za­čiat­ku prá­ce, ale aj ke­dy­koľ­vek v prie­be­hu edi­to­va­nia, a to vrá­ta­ne úp­ra­vy štý­lov CSS. Úpra­vu vzhľa­du strán­ky po­mo­cou zna­čiek HTML, resp. po­mo­cou štý­lov CSS mož­no kom­bi­no­vať, z dô­vo­du preh­ľad­nos­ti kó­du to však neod­po­rú­čam.

Tvor­bu webo­vej strán­ky mož­no reali­zo­vať buď v čas­ti WYSIWYG návr­hu (Nor­mal), v čas­ti zob­ra­ze­nia zna­čiek HTML (HTML Tags), ale­bo pria­mo po­mo­cou za­dá­va­nia prí­ka­zov HTML (Sour­ce). Ako sme uvied­li na za­čiat­ku člán­ku, fun­kcio­na­li­ta edi­to­ra je ob­me­dze­ná, ale pre za­čia­toč­ní­kov pl­ne pos­ta­ču­jú­ca. Osob­ne edi­tor od­po­rú­čam všet­kým, kto­rí chcú rých­lo a jed­no­du­cho vy­tvo­riť webo­vú strán­ku.

Obr. 3 Zob­ra­ze­nie zdro­jo­vé­ho kó­du webo­vej strán­ky

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu sa zmie­ni­me o jed­nom z naj­kva­lit­nej­ších edi­to­rov webo­vých strá­nok pre OS Li­nux. Je­ho ne­vý­ho­da je, že ne­po­nú­ka mož­nosť WYSIWYG návr­hu, čo však nah­rá­dza roz­sia­hly­mi mož­nos­ťa­mi texto­vej edi­tá­cie.

Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať