SAMSUNG_102020 SAMSUNG_102020 SAMSUNG_102020 Advertisement

Inteligentný sprievodca zákonmi bude najlepším priateľom začínajúcich podnikateľov

Tlačové správy
0

Namiesto služieb právnika inteligentný online vyhľadávač, ktorý bude zdarma. Platforma lepšej regulácie podnikateľom a neskôr aj občanom ukáže, aké sú ich povinnosti a práva. Teda, ktoré slovenské aj európske predpisy, zákony a regulácie sa ich týkajú. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes zverejní vyzvanie na národný projekt, ktorý by mal v prvej fáze sprehľadniť informačné povinnosti podnikateľov predstavujúce 80 percent neopodstatnenej administratívnej záťaže.

„Orientácia v slovenskej aj európskej legislatíve dá zabrať hlavne začínajúcim podnikateľom. Povedzme si pravdu, že regulácie sú veľmi komplexné a pre bežného človeka často neprehľadné. Máme vyše 700 zákonov a 2300 podzákonných predpisov, tisíce EÚ nariadení či smerníc. Preto považujem inteligentného sprievodcu právnickou ´džungľou´ za veľmi potrebnú a veľmi praktickú inováciu, ktorá bude pozitívne vplývať na podnikateľské prostredie na Slovensku,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Martina Slabejová.

Tento unikátny projekt prinesie v ďalšej fáze do praxe niekoľko vylepšení, najmä pre podnikateľov. Jednou z nich je plný register nielen právnych predpisov, ale aj konkrétnych regulácií, ktorý na základe svojich vedomostí o prihlásenom užívateľovi zistí, aké povinnosti voči štátu sa na neho vzťahujú. Podnikatelia budú mať tiež možnosť interaktívnou formou poskytovať spätnú väzbu o tom, aký vplyv má na nich zavedená regulácia a čo by navrhovali zlepšiť.

Platforma lepšej regulácie však nemá byť iba nástrojom pre tých, ktorí sa legislatívou riadia, ale aj pre tých, ktorí ju tvoria. Ďalšia z inovácií, ktorú prinesie, sa uplatní pri tvorbe nových alebo aktualizovaní existujúcich zákonov. Pomocou databázy údajov, analytických nástrojov a ekonometrických modelov bude možné vyšpecifikovať a vypočítať, či zákon prinesie úžitok.

„Veľmi obtiažne na tvorbe zákonov je obsiahnuť celé spektrum už existujúcich právnych noriem a predpisov a predpovedať, aký vplyv bude mať nový zákon na ostatné regulované oblasti. Napríklad na životné a podnikateľské prostredie či na sociálnu oblasť. Platforma lepšej regulácie umožní úradníkom vypracovať doložku vplyvov oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a spoľahlivejšie pomocou digitálnych technológií,“ uzavrela slovenská digitálna líderka s tým, že od projektu sa očakáva podpora optimalizácie regulačného prostredia a zvýšenie transparentnosti a konkurencieschopnosti štátu.

Celková maximálna suma, alokovaná na prvú fázu národného projektu „IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 je približne 6 miliónov eur. Dátum uzávierky vyzvania je 21. 9. 2018. Vyzvanie bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach informatizacia.sk a partnerskadohoda.gov.sk. Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je Ministerstvo hospodárstva SR.

Dokument RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie nájdete na adrese: economy.gov.sk.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
smart Slovensko internet web online biznis

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať