Inovatívna logistika a skladovanie od Telekomu

Technológie
0

Špeciálny projekt

Skladovanie a logistické aktivity sú ideálnymi činnosťami na využitie internetu vecí, robotiky či umelej inteligencie. Všetky tieto pojmy ukrýva koncept Industry 4.0. Telekom, významný hráč v oblasti komunikačných zariadení, je pripravený poskytnúť konzultačné, integračné a prevádzkové služby.

Sledovanie polohy a vyhodnocovanie

Aby všetky systémy fungovali ako dobre naolejovaný systém, treba celú skladovaciu a logistickú činnosť nepretržite monitorovať. Týka sa to polohy vozidiel, kontajnerov, vysokozdvižných vozíkov a iných dopravných prostriedkov prepravnej a skladovej automatizácie a, samozrejme, monitorovania aktuálnej polohy pracovníkov vrátane aktívneho manažmentu pracovných úloh.

Súčasťou skladovej logistiky je aj sledovanie pohybu kamiónov a prepravníkov medzi výrobnými podnikmi, skladmi či predajnými miestami. Najmodernejšie systémy sledovania vozidiel umožňujú maximálne zefektívniť dopravu, optimálne využiť vozidlá, ich vodičov, technikov a iný zainteresovaný personál. Zároveň údaje z týchto systémov poskytnú cenné informácie na optimalizáciu logistických procesov, procesov údržby vozidlového parku a podporu rozhodovania.

Monitorovacie systémy pritom využívajú napríklad informácie z GPS  o polohe vysokozdvižných vozíkoch vo veľkých halách. Dopĺňajú ich rôzne systémy indoor navigácii či informácii zo zberníc vozidiel, ktoré je daný typ vozidla schopný poskytnúť. Vo väčšine prípadov sú to údaje o aktuálnej rýchlosti, vyťaženosti vozidla alebo o oprávneniach obslužného personálu.

Rovnako funguje aj sledovanie prepravných kontajnerov. Okrem polohy sa identifikujú aj ďalšie udalosti, napríklad otvorenie dverí, silný náraz pri neopatrnej manipulácii alebo vniknutie vody.

Sledovanie pohybu tovaru

Neoddeliteľná súčasť prepracovaného skladového systému je sledovanie pohybu tovaru. Výrobné podniky až tak nezaujíma pohyb individuálnych kusov, skôr pohyb celých paliet či prepravných vagónov.

Systémy sú navrhnuté tak, aby monitorovali aktíva vo vnútornom a vonkajšom prostredí s vysokou presnosťou a mimoriadne dlhou životnosťou batérie. Môžu obsahovať takisto Bluetooth Low Energy (BLE), teplotný senzor a akcelerometer identifikujúci otrasy či presun tovaru.

Pri preprave treba často sledovať rozličné parametre cenného nákladu. Od zmeny plánovanej trasy až po sledovanie teploty tovaru. Monitorovacie systémy tohto typu výrazne prispievajú k jeho bezpečnému doručeniu. Dokážu identifikovať a okamžite hlásiť podozrivé udalosti, napríklad odklon od plánovanej trasy, dlhšie zastavenie na trase, otvorenie dverí nákladového priestoru mimo cieľa cesty alebo zvýšenie teploty rýchlo sa kaziaceho tovaru. Vtedy zistené anomálie okamžite oznámia, aby sa zariadila náprava.  

Vyhodnotenie na jednom mieste

Údaje zo snímacích jednotiek sa online prenášajú do cloudu poskytovateľa služby, kde sa spracujú a uložia do databáz. Potom ich klient dostane online  vo vizuálnej podobe formou trás na mape a grafov.

Záznamy o absolvovaných servisných prehliadkach a informácie o vyťaženosti jednotlivých vozidiel, množstve neprimeraných nárazov, preťažení zariadenia či nerešpektovaní interných pravidiel výrazne prispievajú k spoľahlivosti a predĺženiu životnosti vozidiel.

Sledovanie pohybu zamestnancov

Monitorovanie polohy a aktuálneho stavu zároveň významne prispieva k bezpečnosti. Pri sledovaní polohy osôb možno identifikovať, ak sa pracovník nachádza v nebezpečnej oblasti, kde nemá čo robiť, napríklad v oblasti pohybu robotických vozíkov. Súčasťou systémov na sledovanie osôb je aj možnosť privolať pomoc v prípade nehody.

Monitorovanie vysokozdvižných a prepravných vozíkov

Do tejto oblasti patrí aj sledovanie prevádzkového stavu vozidlového parku, vrátane informácií o polohe jednotlivých vozíkov. Pri elektrických vozíkoch systémy tiež sledujú momentálny stav energie v batérii alebo využívanie vozíkov. Takéto informácie potom dispečerovi umožňujú operatívne reagovať na aktuálnu situáciu a efektívne organizovať prácu vozíkov a vodičov, aby sa zvýšila vyťaženosť techniky, hospodárnosť prevádzky a optimalizovanie prevádzkových nákladov.

Efektívne využitie času a šetrenie nákladov

Pohyb v skladových priestoroch nie je rovnaký ako na bežnej komunikácii, je nevyhnutné rešpektovať špecifické interné pravidlá, ktoré majú za cieľ nielen zabrániť škodám na majetku (skladovanom tovare a obslužných zariadeniach), ale aj zaistiť bezpečné pracovisko pre zamestnancov.

Aby náhodou nemal niektorý zamestnanec vysokozdvižného vozíka pretekárske chúťky na úkor bezpečnosti, zamestnávateľ mu môže v stiesnených podmienkach skladu limitovať maximálnu rýchlosť hoci aj na polovicu. Po opustení skladu sa rýchlosť automaticky odblokuje, čo umožní efektívny pohyb v otvorenom priestore areálu.

Limitovanie maximálnej rýchlosti má aj ďalšie praktické využitie. Systém monitorovania bude najefektívnejšie fungovať vtedy, ak jeho súčasťou bude aj identifikácia vodiča. Pomáha to odstraňovať zneužívanie techniky neoprávnenými osobami a umožňuje kontrolovať využívanie pracovného času. Riešenie od Telekomu ponúka možnosť identifikácie vodiča prostredníctvom technológie Dallas alebo bezdrôtovo pomocou RFID.  Takto tiež možno zabezpečiť obmedzenú maximálnu rýchlosť vozíka.

Okrem toho dokáže tento systém odlišovať jazdy vo výkone a jazdy naprázdno, a tak optimalizovať organizáciu práce. Pomáha zvyšovať efektivitu nasadzovania vozíkov na požadovaný výkon práce. Informácie o zaťažení sú dôležité aj z hľadiska BOZP na pracovisku, pretože prekračovane povolených limitov môže spôsobiť prevrátenie či poškodenie vozíka. Kvôli tomu sa vysokozdvižné vozíky dodatočne vybavujú tlakovými senzormi, umožňujúcimi identifikovať preťaženie vozíka. Takéto riešenie bráni vozíku, aby sa prevrátil. Predchádza sa tým znehodnoteniu tovaru a zraneniam zamestnancov. Monitoring preťažovania vozíka je tiež prevenciou jeho nadmerného opotrebovania, čím sa znižuje množstvo servisných úkonov. Zodpovední pracovníci pri nasadení takéhoto systému môžu efektívne dohliadať na dodržiavanie interných prevádzkových pravidiel a predpisov BOZP na pracovisku a efektívne reagovať na ich porušovanie.

Informácie o opustení zóny povoleného pohybu sú dôležité či z dôvodu bezpečnosti práce alebo eliminovania rôznych nežiaducich aktivít pracovníkov.

Údržba na prvom mieste

Plánovanie servisných prehliadok umožňuje dohliadať na dodržiavanie intervalov údržby stanovených výrobcom a predchádzať vzniku škôd pre zanedbaný servis. Snímanie napätia hlavnej batérie pri elektrických vozíkoch je dôležité nielen z hľadiska aktuálnej prevádzky, ale aj údržby. Dá sa tak zefektívniť starostlivosť o technický stav batérie, čo predlžuje jej životnosť a znižuje náklady na opravy.

S prevádzkou vysokozdvižných a prepravných vozíkov sú spojené aj občasné viac či menej závažné nehody. Informácie o nárazoch prispievajú k znižovaniu škodových udalostí pri prevádzke vozíkov. Pri vzniknutých škodách vytvárajú priestor na zabezpečenie potrebnej dokumentácie pre poisťovňu, navyše, vďaka personalizácii presne určia vinníka. Upozorňovací systém informuje určené osoby pomocou SMS správ alebo e-mailom o vzniku mimoriadnych prevádzkových udalostí bezprostredne po ich vzniku.

Inovácie na zefektívnenie manipulácie

Neodmysliteľná súčasť logistiky a skladového hospodárstva je identifikácia položiek, či už v sklade, pri manipulácii, alebo počas prepravy. Slovné spojenie pri manipulácii sa automaticky spája s pracovnými rukavicami. Odtiaľ je už len krôčik k nápadu vytvoriť rukavice 2v1 umožňujúce snímanie čiarových alebo QR kódov.

Rukavice ProGlove MARK umožňujú bezpečnú a efektívnu prácu, pri ktorej sa vyžaduje optické snímanie kódov. Hmotnosť snímacieho zariadenia integrovaného do rukavice je len 35 g, takže pracovníci rukavice radi používajú, pretože ich nijako neobmedzujú. Doba fungovania na jedno nabitie je 8 – 10 hodín, čo s rezervou pokryje celú pracovnú zmenu. Zosnímané údaje sa prenášajú bezdrôtovo do koncentrátorov internetu vecí. Pri niektorých druhoch činností dokážu takéto rukavice zvýšiť efektivitu až o 50 %.Toto riešenie bolo úspešne nasadené v rámci automobilového výrobného závodu na území SR.

Bez komunikácie nemôže byť logistika

Kľúčový subsystém monitorovania je komunikácia, takže je logické, že sa Telekom, ktorý je zároveň prevádzkovateľom cloudových služieb, v tejto oblasti intenzívne angažuje. Zároveň Telekom prevádzkuje sieť NB-IoT (NarrowBand – Internet of Things). Je to špeciálna úzkopásmová sieť, ktorá je určená výhradne na prenos dát. Umožňuje spoľahlivo, bezpečne a lacno prepojiť obrovské množstvo zariadení na veľkom území. NB-IoT využíva existujúcu infraštruktúru staníc BTS, netreba nič inštalovať ani prerábať, stačí softvérovo zapnúť túto komunikáciu na 800 MHz. Výhodou siete NB-IoT je dosah signálu aj na ťažko prístupné miesta, do uzavretých priestorov či podzemia. A práve táto vlastnosť je kľúčová pre snímače, ktoré sú umiestnené napríklad v skladoch či kontajneroch..

 

 

Zobrazit Galériu
Telekom logistika sledovanie inovácie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať