Industry 4.0: Moderná skladová logistika

0

Logistika zmenila fungovanie mnohých procesov. Objem zásob vo väčšine výrobných firiem sa zmenšil na pokrytie niekoľko málo hodín výroby, v niektorých špecifických prípadoch dokonca menej ako hodinu. To si však vyžaduje bezchybné priebežné zásobovanie, a tak sa hľadajú spôsoby, ako ešte viac zrýchliť a zefektívniť logistické procesy.

Technológie ako konkurenčná výhoda

Východisko môže priniesť internet vecí (IoT) čiže v praxi prepojenie „všetkého so všetkým“, a to nielen ako izolovaný fenomén, ale predovšetkým v súvislosti s umelou inteligenciou. IoT zabezpečí prepojenie od balíkov cez procesy až po ľudí prostredníctvom senzorových technológií a zber potrebných údajov. Tieto logistické  „veľké dáta“ sa následne analyzujú s cieľom optimalizácie procesov, ale aj údržby a prevencie chýb, pretože logistická infraštruktúra si vyžaduje pravidelnú údržbu a je lepšie potenciálny problém, napríklad poškodené ložisko na dopravníku, odhaliť skôr, než sa naplno prejaví, ako keby takýto problém mal spôsobiť zastavenie linky.

Výhody pre firmy aj zákazníkov

Investície do modernizácie logistiky umožnia primárne lepšie využívanie infraštruktúry, zefektívnenie logistických reťazcov a procesov a zmenšenie objemu potrebných skladových zásob. Robotizácia umožní znížiť náklady na pracovnú silu.

Logistika je jedna z kľúčových oblastí, v ktorých sa očakáva výrazný kvantitatívny aj kvalitatívny nárast penetrácie technológií IoT. Technológia RFID (Radio Frequency Identification) je v logistike už po viac ako jedno desaťročie úspešne využívaná na sledovanie kontajnerov, paliet a debien, primárne v uzavretých okruhoch. V súčasnosti sa takto monitorujú predovšetkým zásielky s vyššou hodnotou. Masívne investície do IoT umožnia zníženie nákladov na RFID a podobné technológie, čo umožní sledovanie tovaru až na úrovni jednotlivých položiek. Pre maloobchodníkov to predstavuje mnohé výhody vrátane optimalizácie množstva zásob, zníženia administratívnych úkonov, automatizácie zákazníckych procesov a spoľahlivého systému ochrany proti krádeži. IoT v logistike prinesie skvalitnenie služieb, hlavne čo sa týka „poslednej míle“, v tomto prípade na obidvoch stranách, teda pri odbere zásielky od dodávateľa a jej doručení príjemcovi.   

Monitorovanie na účel optimalizácie

Kľúčovú úlohu budú zohrávať zariadenia na monitorovanie miliónov prepravovaných zásielok, či už v rámci veľkých výrobných podnikov, alebo medzi firmami od dodávateľa k odberateľovi. Každá zásielka, paleta či kontajner budú označené elektronickou značkou, napríklad na princípe RFID, a označený bude aj tovar na palete či v kontajneri. To umožní kvalitnejšie riadenie zásob a rýchlejšiu a presnejšiu dopravu, pretože bude možné využiť vysokú mieru predikcie pri optimalizácii trás. Zefektívnia sa aj procesy prepojenia logistického personálu s okolitými vozidlami a zákazníkmi, čo umožní optimalizovanie okružných jázd pri zbere zásielok.

Identifikačné systémy založené na značkách fungujúcich na princípe šírenia rádiových vĺn však majú problém, ak sú značky umiestnené na nevhodne uložených kovových predmetoch, ktoré rádiový signál tienia. V takom prípade treba hľadať iné riešenia, napríklad aktívne značky s vhodne konštruovanou anténou. Cena, samozrejme, predurčuje použitie takýchto značiek na komponentoch s vysokou hodnotou, prípadne komponentoch, pri ktorých záleží na včasnom doručení.

Údaje získané podrobným monitorovaním zásielok poslúžia na lepšie pochopenie vzájomných súvislostí logistických reťazcov a činností a získanie ekonomických výhod. Tie sú motiváciou pre ochotu investovať do vytvorenia prosperujúcich ekosystémov IoT na udržateľné podnikateľské aktivity. Moderné systémy využívajú špeciálnu bezdrôtovú sieť na zber súhrnných polohových dát z pripojených zariadení. Cieľom analýzy týchto údajov v takmer reálnom čase je zefektívniť rozhodovací proces v skladových a prepravných činnostiach.

Štíhla logistika

V súvislosti optimalizáciou logistických procesov sa začali používať pojmy štíhla logistika a štíhly podnik. Zoštíhľovanie logistických procesov znamená aplikáciu „ťažného“ (pull, on-demand) princípu všade, kde je to možné a účelné. Prevláda snaha realizovať logistické transakcie čo najbližšie k okamihu vzniku zodpovedajúcej materiálovej potreby. Dôsledkom je zníženie materiálových zásob v logistickom reťazci a s tým súvisiace zníženie nákladov na zbytočne skladované položky. Štíhla logistika znižuje nielen náklady na logistické procesy, ale navyše dynamizuje koncepciu výroby na zákazku, ktorú uplatňujú napríklad automobilky. Časť komponentov finálneho výrobku je zadaná do výroby až po uzavretí zákazníckej objednávky a k výrobnej linke sú doručované tak, aby boli k dispozícii, keď na nej bude auto s výbavou objednanou na zákazku. Priebežná doba výroby sa tak skráti na minimum a komponenty vyrobené na zákazku budú zaberať skladovacie priestory pri výrobnej linke len na nevyhnutne potrebný čas.  

Uplatnenie princípu on-demand pri výrobe na zákazku si, samozrejme, vyžaduje zodpovedajúcu operatívnu reakciu všetkých prvkov dodávateľského reťazca, ktoré musia požadované komponenty včas vyrobiť, prípadne zabezpečiť z existujúcej skladovej zásoby a predovšetkým včas dodať. Firmy majú určite definované aj krízové scenáre, takže ak nie sú dodané k linke kožené sedadlá v okamihu, keď príslušným montážnym úsekom prechádza konkrétny automobil, linka sa, samozrejme, nezastaví, no spôsobí to určité problémy a produkt bude treba dokončiť v špeciálnom režime s oveľa vyššími nákladmi. Štíhla logistika preto potrebuje systém riadenia zásob a doručovania fungujúci v reálnom čase.

AI ako konkurenčná výhoda

Veľké firmy zaoberajúce sa logistikou už dlhšie využívajú analytické nástroje na spracovanie údajov zo svojich operácií. No s rastúcim objemom dát sa firmy začínajú zaujímať o využívanie umelej inteligencie. Pohyb materiálu, komponentov a produktov v rámci skladu a medzi skladmi je vynikajúca príležitosť na uplatnenie strojového učenia. Využitie AI prináša do logistiky efektívnosť, ktorá predstavuje významnú konkurenčnú výhodu. Celosvetová štúdia o prijatí AI, uskutočnená začiatkom roka 2017 spoločnosťou McKinsey, zistila, že prví používatelia s proaktívnou stratégiou AI v sektore dopravy a logistiky mali ziskové rozpätia vyššie o viac než 5 %. Na druhej strane konkurenčným subjektom, ktoré nevyužívajú optimalizačné procesy, marže klesajú a dostávajú sa do červených čísel. Problémy s prijatím AI v oblasti dodávateľského reťazca a logistiky sú početné, vyžaduje si totiž veľké kapitálové investície a organizačné zmeny. Preto možno očakávať, že AI budú implementovať predovšetkým najväčší hráči v logistickom priemysle. A práve rýchlosť adopcie bude v budúcnosti rozhodovať o konkurencieschopnosti firmy.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
technológie Industry skladovanie logistika

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať