Digitálny 3D model tváre

0
Už antickí sochári vedeli zvečniť ľudskú  tvár jej vytesaním do mramoru. Dnes sa to isté dá vykonať  za pár sekúnd na 3D skeneri. Navyše získaná podoba tváre je skutočne večná. Má totiž digitálnu formu. O 3D skenovaní 3D skenovanie je metóda, ako získať dáta o povrchu objektov. Nameraním získame tri priestorové súradnice [x, y, z] veľkého množstva bodov na povrchu telesa. Čím hustejšie pokrývajú povrch a čím presnejšie poznáme ich súradnice, tým lepšie máme objekt nameraný. 3D skenovanie je užitočné pre množstvo praktických aplikácií – napríklad na kontrolu, či povrch odliatku zodpovedá žiadanému tvaru, na navigáciu priemyselného robotického ramena pri obrábaní kovov alebo pri pohybe mobilného robota v neznámom priestore. Získané dáta možno zobraziť (a ďalej s nimi pracovať) viacerými spôsobmi. Jedna z možností takého zobrazenia je hĺbková mapa, kde každý bod obrázka namiesto farby kóduje svoju vzdialenosť od kamery. Iný spôsob je zobraziť príslušné body v priestore a umožniť človeku pozorovať ich priemet pri otáčaní, čím získava 3D vnem. Vtedy hovoríme o tzv. mračne bodov. Z geometrického hľadiska sa tieto zobrazenia dajú previesť jedno na druhé. Algoritmy na spracovanie týchto dát môžu pracovať rôznymi spôsobmi: môžu spracúvať dáta po jednotlivých bodoch, môžu preložiť bodmi nejakú matematickú krivku a pracovať s ňou alebo pracovať s objemom, ktorý body v priestore vytyčujú. Ak nameriame celý objekt, môžeme ho pomerne ľahko vytlačiť na 3D tlačiarni. Pri súčasnej úrovni 3D tlačiarní to však má určité obmedzenia, keďže ich presnosť je zatiaľ menšia ako presnosť iných obrábacích metód. Problém môže byť aj cena „náplne“. Veci bežnej potreby sa takisto skladajú z viacerých materiálov, ktoré je problematické tlačiť (napríklad kovové pružiny). Metódy 3D skenovania Skenovať povrchy možno viacerými metódami. - Možno napodobniť spôsob, ako človek získava očami predstavu o tvare objektov. Vtedy spracúvame obrazy z dvoch kamier (tzv. stereovízia) podobne, ako náš mozo ... Zobrazit Galériu

Michal Malý, Photoneo a KAI FMFI UK Bratislava

Všetky autorove články
3D skener

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať