DeepMind vyvíja umelú inteligenciu, ktorá dokáže z 2D obrázkov vykresliť 3D scény

Technológie
1

Dcérska spoločnosť Googlu DeepMind predstavila nový typ algoritmu počítačového videnia, ktorý dokáže generovať 3D modely z 2D snímok.

Generative Query Network (GQN) si dokáže „predstaviť“ scénu z akéhokoľvek uhla, z ktorého ju zatiaľ nikdy nevidel, a to úplne bez výcviku či ľudského dohľadu. Algoritmus môže vykresliť aj opačnú, neviditeľnú stranu objektov a vytvoriť trojrozmerný pohľad z viacerých rôznych uhlov.

Cieľom je replikovať spôsob, ako ľudský mozog skúma okolie a osvojuje si fyzické interakcie medzi objektmi a eliminovať potrebu komentovania obrázkov v dátových súboroch pri výcviku umelej inteligencie. Väčšina systémov vizuálneho rozpoznávania totiž vyžaduje, aby ľudia označili v dátovom súbore každý aspekt každého objektu v scéne, čo je prácny a nákladný proces.

„GQN sa podobne ako deti či zvieratá učí tým, že sa snaží dať zmysel svojmu pozorovaniu okolitého sveta,“ píšu vedci v blogovom príspevku. Pri výcviku výskumníci vložili do GQN obrazy scény z rôznych uhlov, ktoré využili na to, aby sa algoritmus učil o textúrach, farbách a osvetlení objektov nezávisle od seba a od priestorových vzťahov medzi nimi. Potom mal predpovedať, ako by tieto objekty vyzerali zboku či zozadu.

Technológia by mohla pomôcť pri lepšom pochopení kontextu obrazových scén, ktoré má stroj spracúvať, môže pomôcť v robotizácii zlepšiť predstavu o priestore a pod.

GQN však má svoje obmedzenia - testuje sa iba na jednoduchých scénach s malým počtom objektov a algoritmus nie je dostatočne sofistikovaný na generovanie zložitých 3D modelov. No DeepMind vyvíja robustnejšie systémy, ktoré dokážu spracovávať obraz s vyšším rozlíšením.

Štúdia bola publikovaná v časopise Science.

Zdroj: venturebeat.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI dizajn 3D tlač foto video Digital dáta

1 komentár

Napätia Materializmu Duchovna reakcia na: DeepMind vyvíja umelú inteligenciu, ktorá dokáže z 2D obrázkov vykresliť 3D scény

28.6.2018 11:06
Základy logiky a teórie množín

O symboloch
Neustále narastanie zložitosti skúmaných objektov a vzťahov medzi nimi v každom vednom odbore vyžaduje ich formalizáciu, ktorá umožňuje jednoznačne, stručne a jasne formulovať myšlienky. Preto bolo potrebné namiesto študovaných objektov používať symboly a vybudovať presný pojmový aparát.

Symboly, ktoré používame v matematike, môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Do prvej skupiny patria – znaky názvy konkrétnych objektov, ktoré sú týmto objektom jednoznačne priradené. Nazývame ich konštanty, napr. čísla, funkcie, usporiadané dvojice, množina, matica atď. Do druhej skupiny patria symboly označované zvyčajne písmenami, za ktoré môžeme konštanty dosadzovať. Tieto symboly nazývame premenné. S každou premennou musí byť vymedzený súbor objektov, ktorých názvy môžeme za premenné dosadzovať. Napríklad celé číslo x, priamka p, osoba atď.

„Matter“ and „Energy (PF)“
Simultaneously Opposing and Uniting Interrelationship
First of the three Pairs of Interrelated Nature
Underpinning the Supra frequency Paradigm (much less than ¼ septilions of the fleeting moment)

Súčasná etapa vývoja našej spoločnosti kladie kvalitatívne nové, zvýšené úlohy na všetkých ekonomických pracovníkov, či už pracujú v štátnych alebo súkromných podnikoch a organizáciach, v hospodárskej alebo inej sfére spoločenského života.

Prebiehajúce spoločenské zmeny sa zásadným spôsobom dotýkajú ekonomiky, jej reformy a všetkých ekonomických otázok súvisiacich s prechodom na trhové, resp. zmiešané hospodárstvo.

Bolo by však nezodpovedné niečo konštatovať, ale nemať možnosť diskutovať, študovať v knižniciach, byť členom klubu, avšak.

Akreditív je prostriedkom vnútorného a zahraničného obchodu, ktorý sa používa pri platobnom styku. Pri akreditívnom spôsobe platenia obvykle vystupujú:

1. "Matter"-"energy (PF)" interrelated nature (interaction control relaxation, nibbanic quantum fields) opens up a perspective and a practical insight into evolution and deployment in terms of the respective progressively unfolding stages of reality as well as the enfolding stages. The unfolding and enfolding processes can be likened to the breathing of nature, its exhalation and inhalation - exhalation being the "materialization" of the original "energy (PF)", and inhalation being the transformation into its "energy (PF)" origin. This pulsation takes place over a lifetime of any phenomenon; in the 24 hours circle of human existence; and in every split second or every shortest moment of time.

2. In accordance with "inner science" matter is said to be both compounded and fleeting. For matter to continue its existence, in each split second it needs the interaction of many components, which implies that the existence of matter is dependent on the cooperation of all these components coming together in each and every moment, and it needs the continuous unfoldment from "energy (PF)" into "matter" as well as the enfoldment of "matter" into its "energy (PF) origin".

3. Thus in accordance with the ancient "inner science" it seems that our solid "bodies" and all other forms of embodiments of existence are evolving from the basic "energy (PF)" in it's entwined togertherness with "mind". Existence seems only to be possible due to this continuous saturation of "energy (PF)" throughout all existence's manifold forms. As the universe is inseparable from its resonating "energy (PF)" origin, "matter" and "energy (PF)" are likewise inseparably interrelated, and as a conseuence of that "body"-"mind" as well as "subject"-"object" are also inseparably interrelated, as will become obvious from my presentation below

4. them leading back into the "origin of the element-forces", respectively to develop subtle embodiments like the so-called "illusory body" of that origin. These two interrelated and inseparable lines of "body" and "mind" development in their interplay are considered to be the cause for the unfoldment of the whole universe. It is the underlying element-forces of "body" (form) and "mind" ("awareness-principle"), which ensure that "matter" can perceive subtle levels of reality and re-absorb.

Väčšinový podiel, napr. vlastníctva akcií.

Marketing je metóda, ktorou sa riadi proces plánovitej realizácie nápadov na trhu. Zisk z predaja je odmenou, ale hlavne meradlom úspešnosti podnikania. Vznik marketingu podmienilo úsilie minimalizovať riziko, ktoré vzniká pri vstupe na trh, a maximalizovať zisk pri realizácii zhmotneného nápadu.

Hlavný zmysel účtovníctva charakterizoval už autor prvej tlačou vydanej publikácie o podvojnom účtovníctve takto: „Kde nie je poriadok, tam vzniká zmätok“, čo má trvalú platnosť, z jeho spisu o podvojnom účtovníctve pod názvom Summa de arithmetica, geometria, proportion et proportionalita v Benátkach v roku 1494.

Životný cyklus výrobku

Pred tým, ako uvediem o čom diskutujem, dovolím si vysvetliť cyklus. Cyklus podniku predstavuje obdobie od jeho založenia po zrušenie. Pod životným cyklom výrobku rozumieme časový interval od prvého uvedenia výrobku na trh až po jeho stiahnutie z trhu. Ovplyvňuje ho frekvencia inovácií a zmeny na trhu. (Životný cyklus výrobku má niekoľko fáz, ktoré sa odlišujú tendenciou vývoja tržieb (objemu predaja), nákladov a v konečnom dôsledku zisku.

Ale prečo to vlastne diskutovať, mohla by taká otázka byť oprávnená. Odpoveď je z bezpečnostných dôvodov, nie zo srandy, avšak bezpečnostný analytici nemusia žiť v strachu, bojí sa lekár operovať, bojí sa vláda banky, bojíme sa chodiť po ulici, nemáme obchody, všade je zákaz? Áno, aj v obchode, aj v elektrárni, aj v banke, aj na kozmických staniciach poznáme technickú stránku veci, jalový príkon silnoprúdových transformátorov. Kde bol bezpečnostný technik, rozoberajú oprávnené osoby, nie nejaké pletky. Veď to je na nič, pokiaľ je tam len samoľúbosť, a nemá to ani vypovedaciu hodnotu, to sa nazýva len tak. Jedine vďaka obchodovaniu existuje jasný zábavný priemysel, veď regulácia z toho žije, poistka to istí, banka to vie, a podniky to rešpektujú, s rešpektom sa zaoberá politika, kvôli tomu majú slová význam, preto sú diskusie všeobecne prospešné, aj verejné, aj súkromné, aj zmiešané, je ich nekonečný počet. Niekde je proste prostredie viac oficiálne z dobrých a správnych dôvodov, ale strach je najlepšie vyžiariť cez srdcovú čakru, to je základ, to je naozajské umenie pomáhať srdcu mať rád, mať radosť.

Napätia pojmového aparátu v skladacích medziach záznamov dotykov

Diktát na cvičenie presnosti, správnosti a rytmu

Znova potvrdzujeme často opakovanú pravdu: pri cvičení stenografie je oveľa | cennejšie písať diktáty než len odpisovať hotové stenogramy. Túto pravdu | nemôžu ohroziť ani námietky, že diktovať nemá kto, alebo že | to málokto vie a podobne. Ak chceš strácať čas, tak | odpisuj, ak ti je čas vzácny, píš diktáty! Čo by | bolo ideálne? Keby sme si mali s kým diktovať navzájom. | Dobre diktuje ten, kto sám vie, čo znamená stenografovať. Ak | vám diktuje stenograf, máte šťastie, šetríte čas. Ďalej je otázne, | či písať maximálnou rýchlosťou, či nižšou, alebo či vôbec majú | význam rýchlejšie diktáty, než na aké stačíme. Ak sme si | osvojili ďalšiu pravdu, že totiž úroveň stenografa sa meria podľa | počtu kilometrov vykonaných ceruzou na papieri, máme v ruke aj | odpoveď na to, akými rýchlosťami treba cvičiť. Najprimeranejšia je rýchlosť, | ktorá je o niečo nižšia od osobnej maximálnej. Sedemdesiatkár nech | cvičieva šesťdesiatkou a len čas os času aj sedemdesiatkou. Odchýlka | smerom dolu nebýva na škodu, kým odchýlka opačným smerom, teda | hore, najmä nad našu maximálnu rýchlosť nebýva na osoh. Platí | teda, že cvičenia na udržanie sa v kondícii sú súčasne | aj cvičeniami na vzrast výkonu. Nediktujeme a nezapisujeme nerozpočítaný text | takou rýchlosťou, ktorá je blízka nášmu maximálnemu výkonu. Ak diktát | nie je rozpočítaný, tak ho treba diktovať tempom, ktoré je | pod osobnou maximálnou rýchlosťou.

O kategóriach a axiómach

Požiadavka presnosti pojmového aparátu je spojená s určitými ťažkosťami. Totiž každý nový pojem musíme charakterizovať (definovať) pomocou obsahovo bohatších, všeobecnejších pojmov, ktoré treba opäť definovať. Napr. v rovinnej geometrii môžeme definovať kružnicu ako množinu všetkých bodov, ktoré majú od daného bodu rovnakú vzdialenosť. Takto definovaný pojem nás uspokojí až vtedy, keď pojmy použité v jeho formulácii (množina, bod, vzdialenosť, rovnosť vzdialenosti) sú opäť definované. Takúto požiadavku by sme mohli klásť neustále. Preto je v určitom momente potrebné prehlásiť dané pojmy za intuitívne zrejmé bez toho, aby sme ich definovali. Budeme ich nazývať primitívne pojmy alebo matematické kategórie. Ide napr. o pojmy číslo, bod, priamka, rovina.

Krasopisné cvičenie

Pekne stenografovať znamená písať presne. Stenografia nepozná ozdobné tvary. Krasopisné čiže kaligrafické je to, čo je presné. Pri preberaní nových znakov sme doteraz stále poukazovali na to, čo je správne a čo nesprávne. Sú isté znaky, ktoré si študenti ľahko osvoja a píšu ich správne. Tými sa teraz nebudeme zaoberať. Všimnime si však také písmená, v ktorých robievajú chyby aj pokročilejší. Zväčša ide o chyby, ktoré si študenti osvojujú už s prvým poznaním znaku. Najčastejšou chybou je, že so zdĺžením znaku sa zväčšujú oblúčiky. Správne je, keď pri predlžovaní veľkých znakov ponecháme oblúčiky v pôvodnej veľkosti. Všimnite si chyby a nacvičujte správne tvary:

Ak je správne:
„A significant reason I use GAMBIT 1.1 is because I can import my geometry from Pro/E. We're analysing drill bits, which typically have several hundred faces to mesh. It would be a detriment to our programme if we had to rebuild the geometry from scratch. I really like the flexibility of GAMBIT meshing and the capacity to refine, tailor and examine the mesh. This has enabled us to reduce the element count on our problems and at the same time, get a better solution. Using GAMBIT 1.1 has definitely advanced our analysis capabilities.“

Správne:
„I'd guess the modelling job alone (not meshing) was about five times easier with GAMBIT 1.1. Meshing took virtually no work on my part and I got about as good of a mesh as I've seen. I was able to turn around results for the client very quickly… GAMBIT is very well laid out. Once you understand a few concepts, you can move forward very efficiently.“

Ďalej sa robievajú chyby v tom, že sa oblúčik deformuje predlžovaním začiatočného ťahu. Pozorujte svoj stenogram a nacvičujte správne tvary.

Príklad:
„More Unique Models – with Parallel Processing
A whole new range of problems can be analysed, such as deforming arteries and grafts, stress and deflection in extrusion dies, deformable roll and blade coating, and numerous thermo-elasticity applications (see page Where Fluids & Structures Meet, Surfing Enters the Realm of FSI“

Pokračovanie – O kategóriach a axiómach

Pre každý primitívny pojem treba však formulovať pravidlá, podľa ktorých budeme môcť s ním pracovať. Tieto pravidlá nazývame axiómy. Axióma „dvoma rôznymi bodmi v priestore prechádza jedna priamka“ hovorí o vzťahu medzi primitívnymi pojmami bod, priamka, priestor.

Treba si uvedomiť, že axiómy pre dané pojmy nemôžeme vyberať len tak.
Musia spĺňať určité požiadavky:
a) musia čo najlepšie vystihovať našu intuitívnu predstavu o daných pojmoch získanú zo skutočnosti;
b) musia spĺňať požiadavku bezospornosti – konzistencie. Nemal by totiž zmysel taký systém axióm, z ktorých by sme mohli dostať určité tvrdenie a súčasne i jeho opak;
c) musia byť nezávislé, to znamená, že žiadna axióma nevyplýva z ostatných;
d) vyžaduje sa úplnosť systému axióm, to znamená, že o ľubovoľnom tvrdení, týkajúcom sa danej teórie, vieme pomocou daných axióm rozhodnúť, či je pravdivé alebo nepravdivé.

Príklad:
„ … vyžaduje sa úplnosť systému axióm, to znamená, že o ľubocoľnom tvrdení, týkajúcom sa danej teórie, vieme pomocou daných axióm rozhodnúť, či je pravdivé alebo nepravdivé.“

Splnenie uvedených požiadaviek nás stavia pred problém overenia ich platnosti, čo však presahuje rámec tohto vstupu, a preto sa s ním nebudeme zaoberať.

Príklad:
„Pathlines and contours illustrate the forces on a fighter pilot after ejecting from the airplane.

Shocked Fighter Pilots Modeled At User's Group Meeting During Worldwide User's Group Meetings

A pilot will experience extreme forces, shock waves and potentially even debris impact during an emergency ejection (****) to simulate the forces acting on the pilot during such a maneuver. By looking at the problem computationally, they can analyze a wide range of ejection scenarios quickly and efficiently.“

O výrokoch

Popri symboloch, axiómach a matematických kategóriách sú ďalšími vyjadrovacími prostriedkami v matematike výroky. Intuitívne možno povedať, že výrok je veta, o ktorej má zmysel rozhodovať, či je alebo nie je pravdivá. Takáto definícia výroku nás nemôže uspokojiť, pretože nový pojem (výrok) sa charakterizuje intuitívne chápaným pojmom veta. Prijmeme stanovisko, že výrok bude pre nás primitívny pojem, od ktorého vyžadujeme, aby bola daná možnosť jednoznačne rozhodnúť o jeho platnosti alebo neplatnosti, logickej (pravdivostnej) hodnote. Otázka pravdivosti má zmysel iba vtedy, ak skúmaný výrok je začlenený do určitej teórie. Napríklad, axiómy sú pravdivé výroky v danej teórii, zatiaľ čo veta „log 2 je kladné racionálne číslo“ je nepravdivý výrok v teórii racionálnych čísiel a nie je výrok v teórii komplexných čísel, kde nemá zmysel hovoriť o kladných číslach. Ďalej veta „Priamky prechádzajúce bodom A, ktorý neleží na priamke p, sú s ňou rovnobežné“ nie je výrok, pretože bodom A prechádzajú priamky rovnobežné i rôznobežné s priamkou p. Avšak veta „Všetky priamky prechádzajúce bodom A, ktorý neleží na priamke p, sú s ňou rovnobežné“ je nepravdivý výrok a veta „Existuje priamka prechádzajúca bodom A, ktorý neleží na priamke p, ktorá je s ňou rovnobežná“ je pravdivý výrok. Zápisy x sa rovná y, x sa rovná prečiarknuté y sú výroky, ak x a y sú konštanty a nie sú výroky, ak x a y sú premenné.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať