Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Centrálna správa referenčných údajov: Jedenkrát a dosť

0

Veľa údajov v informačných systémoch eGovernmentu je uložených v lokálnych databázach v rôznych úradoch a inštitúciách. Realizácia princípu „jedenkrát a dosť“ v praxi znamená integráciu informačných systémov s cieľom vzájomného zdieľania údajov. Národná koncepcia informatizácie spoločnosti (NKIVS), schválená vládou SR, stanovuje zavedenie princípu „jedenkrát a dosť“ za jednu z hlavných priorít celej koncepcie. V cieľoch NKIVS je tento princíp definovaný ako stav, v ktorom pri interakcii s verejnou správou bude tá od žiadateľa vyžadovať len údaje, ktoré sú nové a verejná správa nimi ešte nedisponuje.

Jednotný prístup

Jedna z možností, ak nejaký informačný systém potrebuje údaje od iného systému, je ich vzájomná integrácia, ale dôsledkom takýchto nekoordinovaných integrácií „každý s každým“ je exponenciálny nárast integračných rozhraní a z toho vyplývajúca nedostatočná pružnosť a hlavne neudržateľnosť takéhoto konceptu. Spočiatku sa tento princíp realizoval aj v projektoch OPIS, no na základe negatívnych skúseností bol novelou zákona č. 305/2013 Z. z. definovaný modul úradnej komunikácie (MÚK) a hlavne jeho dátová časť spolu s princípom referencovania a stotožňovania, aby dátová časť MÚK zabezpečila „jednotný“ prístup k referenčným registrom. Funkcionalita MÚK dátová časť pre všetky dáta verejnej správy s výnimkou dát ministerstva vnútra a okresných úradov je realizovaná informačným systémom IS CSRÚ.

Jednotný prístup z pohľadu IS konzumujúceho dáta znamená, že dopytovanie na údaje má byť oddelené od procesov a technológie rozhrania, ktorými sú dáta poskytované zo strany IS poskytovateľa. To znamená, že každý IS konzumujúci dáta si bude implementovať volanie jednej univerzálnej služby, ktorou bude od IS CSRÚ pýtať dáta, na ktoré má podľa legislatívy nárok. Súčasne však musí byť univerzálna služba cez vstupné parametre flexibilná voči konzumentovi, ktorý môže žiadať napr. „konsolidovanú“ informáciu alebo informáciu za zvolené časové obdobie a pod. Napríklad pri zisťovaní, či platiteľ zdravotného poistenia nemá nedoplatok, musí IS CSRÚ skonsolidovať údaje z troch zdravotných poisťovní.

Takto definovaná aplikačná služba IS CSRÚ zabezpečujúca jednotný prístup k dátam predstavuje maximálne zjednodušenie ich získavania na strane konzumujúcich IS. Vo vzťahu k poskytovateľovi dát je situácia presne opačná. IS CSRÚ zohľadňuje procesy a technológie, ktorými je IS poskytujúci dáta schopný údaje poskytnúť (webové služby, ETL, dátové súbory...). Prípadne by mal MÚK vystaviť službu, ktorej volaním môže IS poskytovateľa dáta poskytnúť.

Legislatívne podmienky

Zatiaľ princíp „jedenkrát a dosť“ nie je zahrnutý ani v spomínanom zákone č. 305/2013 Z. z. o eGovernmente a praktické skúsenosti ­ukazujú, že chýbajúce legislatívne podchytenie spomínaného princípu prináša problémy a nejednoznačnosti. Typický príklad je odmietnutie orgánu verejnej moci poskytovať údaje s odkazom na „svoju“ legislatívu, napríklad ak je prístup k týmto údajom riadený ochranou osobných údajov, daňovým tajomstvom a podobne. Takéto odmietavé konanie je v princípe správne, lebo vychádza zo zásady „konať len tak, ako prikazuje zákon“. Preto na plnenie cieľov NKIVS bude ­kľúčové zladenie legislatívy upravujúcej konanie orgánov verejnej moci so zákonom č. 305/2013 Z. z. 

Rozhrania na čítanie a zápis údajov

Služby typu „daj_mi_dáta“ sú v praxi implementované dvoma aplikačnými službami IS CSRÚ:

• Poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte,
• Poskytnutie referenčných údajov na synchronizáciu.

Znamená to, že ľubovoľnému IS stačí implementovať volania týchto dvoch aplikačných služieb, prostredníctvom ktorých vie získavať dáta všetkých IS poskytujúcich údaje do IS CSRÚ.

Ďalšia služba IS CSRÚ je zápis údajov do IS CSRU. Tá slúži jednak pre poskytovateľa dát, ktorý môže pomocou nej zapisovať údaje do IS CSRÚ, a jednak pre používateľa služieb dátovej kvality.

Technicky sú všetky služby IS CSRÚ implementované ako aplikačné služby na platforme Talend (s využitím modulov ESB, MDM, DQ), aplikačná ­logika služieb bola vyvinutá v kombinácii Job server MDM a Java, riadiaca logika bola vyvinutá v Jave. Na manažment riadiacej logiky bol vyvinutý portál CSRÚ dostupný pre správcu definujúceho konkrétny orgán verejnej moci, jeho IS, objekty evidencie a riadiace vzťahy. Systém bol ako prvý IS VS nasadený do vládneho cloudu v dátovom centre ministerstva financií, kde je v súčasnosti uvedený do produkčnej prevádzky.

Implementácia

Ako už bolo uvedené, implementácia IS CSRÚ pre vybranú skupinu úradov ukázala, že treba zabezpečiť kompatibilitu ostatných zákonov hlavne pre tie orgány verejnej moci, ktoré by mali poskytovať dáta majúce charakter chránených dát (osobné údaje a pod.). Proces vyhlasovania referenčných údajov sa naštartoval začiatkom roka 2016 a doposiaľ sú vyhlásené tri registre za referenčné:

• Register právnických osôb
• Register daňových subjektov
• Evidencia uchádzačov o zamestnanie

Od vyhlásenia registra za referenčný plynie ročná zákonná lehota, počas ktorej musia orgány verejnej moci realizovať proces referencovania. Znamená to napríklad, že od mája 2017 už žiadny orgán verejnej moci nemá žiadať výpis z obchodného registra a mal by požadované údaje referencovať z RPO. Vzhľadom na prechod kompetencií vyhlasovania referenčných údajov z MF SR na Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu treba proces vyhlasovania ďalších referenčných údajov čím skôr obnoviť.

Záver

V čase písania tohto článku je do IS CSRÚ zapojených 14 orgánov verejnej moci a CSRÚ poskytuje 13 údajových oblastí (objektov evidencie – napr. register právnických osôb, evidencia uchádzačov o zamestnanie, štatistické číselníky, základné číselníky, vybrané daňové priznania, nedoplatky evidované Daňovým úradom... ). Ich úplný a aktualizovaný prehľad možno nájsť v integračnom manuáli IS CSRÚ.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať