Business Intelligence a podpora rozhodovania

0

Počet výskytov Business Analytics (BA) na internete za posledné desaťročie trvale rastie, a to na úkor Business Intelligence (BI), ktorého výskyt zasa pomaly klesá. Keďže oblasť BA zatiaľ nie je dennou rutinou bežného manažéra, pokúsime sa vysvetliť význam, rozdiely a zosumarizovať vyplývajúce závery. Existuje viacero názorov na to, či BA je súčasťou BI. Jeden tvrdí, že BI je čokoľvek, čo pomáha pri prezentácii, vizualizácii a dolovaní informácií, a teda BA je len ďalšia oblasť podobne ako reporting alebo OLAP. Ďalší tvrdia, že ide o alternatívu. Úvahu o danej téme ponúka napríklad Justin Heinze v článku Business Intelligence vs. Business Analytics: What’s The Difference?, kde sa tvrdí:

Predmetom BI je poskytovanie informácií s cieľom odzrkadliť stav alebo podporiť rozhodovanie (dôraz je na „čo“ a „ako“”, nie na „prečo“). Riešenia BI spočívajú na čoraz dokonalejšom reportingu, prezentovaní pomocou grafov alebo číselníkov, vyznačujú sa vysokým stupňom priateľskosti a samoobslužnosti.

Predmetom BA je analýza súvislostí a trendov s hľadaním príležitostí na zlepšenia v budúcnosti. Vytvára podklady na predpovedanie budúcnosti na základe trendov, či už dokonalejšou analýzou vplyvov, alebo dokonca autonómnym hľadaním algoritmov predpovedania pomocou samoučiacich sa systémov. Vývoj BA smeruje od deskriptívnej cez prediktívnu až po preskriptívnu analýzu, pričom všetky sledujú jeden cieľ - odkryť vzťahy v údajoch, predpo­vedať ich vývoj a takto pomôcť firme pri rozvoji a raste. Pre ilustráciu je niekoľko príkladov ­uvedených v tabuľke č. 1.

Logickým dôsledkom vývoja analýz smerom k autonómnosti analytických činností (predikcia, preskripcia) je obrovský nárast objemu údajov, ktoré dávajú lepší predpoklad na predpovedanie vývoja udalostí, čím sa zvyšuje miera spoľahlivosti a ochota používateľov opierať sa o takéto predikcie. Ďalšie východisko je rastúci výkon výpočtovej techniky, ktorá je schopná zvládať čoraz náročnejšie spracovanie veľkého množstva údajov. 

Deskriptívna analýza je dnes bežná súčasť BI/reportingu a jej existencia je a zostane predpokladom na dobré fungovanie ktorejkoľvek organizácie.

Čo je potrebné na zavedenie prediktívnej a preskriptívnej analýzy ako nadstavby BI do organizácií? Sú tieto typy analýz prínosné a nevyhnutné pre organizácie používajúce BI?

Podľa spoločnosti Gartner v oblasti BA a pokročilého BI momentálne dominuje severoamerický trh, Európa tvorí sotva 20 %, v prostredí slovenských firiem trend len postupne nabieha. Analytické prostredie firiem sa (z dnes už samozrejmého BI/reportingu) postupne rozširuje o prediktívnu analýzu vo forme vopred pripravených balíkov, viazaných na špecifickú oblasť spracovania, ktorá dáva predpoklad na zásadné zlepšenie produktivity alebo efektivity.

Prediktívna analýza sa už v niektorých oblastiach pomaly stáva v každej firme samozrejmosťou, ako je v súčasnosti BI.   

Myslíme si, že masovému nasadeniu naďalej bránia nekvalitné a málo objemné dáta, obmedzené množstvo balíkových riešení a kvalifikovaných používateľov. Konkurencia a pozitívne výsledky predikcie zabezpečia postupný nábeh využívania takýchto nástrojov, pričom dynamika ich osvojenia závisí od schopnosti manažmentu rozpoznať strategickú výhodu implementácie takýchto nástrojov.

Nasadenie nástrojov na predikciu je predpoklad na transformáciu do štádia nasadzovania preskriptívnych systémov. Ak budú výsledky nasadenia nástrojov na predikcie ­úspešné a prinesú želanú efektivitu, firmy začnú vyžadovať jej ďalšie využitie na zabezpečenie konkurenčnej výhody. Táto snaha však bude vyžadovať ďalší nárast objemu a kvality údajov, čo zabezpečí výsledky, ktoré nebudú pre firmy predstavovať neakceptovateľné riziká.

Veď ktorá výrobná firma by nechcela dostať informáciu kedy má súčiastku vymeniť, aby neohrozovala celkový chod stroja a prevádzky a navyše ušetrila niekoľko stoviek eur?

Zobrazit Galériu

Jakub Hýbl, Michal Baláž, Konzultanti spoločnosti MIM, s. r. o.

Všetky autorove články
Business intelligence

Pridať komentár