SAMSUNG_102020 SAMSUNG_102020 SAMSUNG_102020 Advertisement

Budovanie eGovernmentu podporí ďalších šesť projektov

Tlačové správy
0

Elektronizácia služieb školstva, menej času stráveného na úradoch, kompletná elektronizácia živnostenského registra, aj to sú niektoré prínosy šiestich projektov, ktoré na dnešnom zasadnutí schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7).

„Na druhom zasadnutí riadiaceho výboru v tomto roku sme schválili šesť projektov, ktoré uľahčia komunikáciu ľudí s verejnou správou. Ich cieľom je hlavne  znižovanie byrokracie a prínosy pocítia hlavne klienti živnostenského odboru a pracovníci Sociálnej poisťovne,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.

Členovia Riadiaceho výboru OP II – PO 7 dnes schválili tieto projekty:

Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA SP) – (18 435 460 eur) - Cieľovou skupinou sú občania a projekt pomôže aj pracovníkom Sociálnej poisťovne. Vďaka projektu budú zelektrizované konania o dávkach, čo pre občana znamená skrátenie dĺžky ich vybavovania. Sociálna poisťovňa dnes disponuje rôznymi informačnými systémami, ktoré vznikali v rôznom čase a nie sú zjednotené. Projekt ráta aj so znížením administratívnej záťaže na zamestnancov Sociálnej poisťovne.

Projekt MODA SP pokrýva agendy ako výplata dávok nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti a čiastočne starobné dôchodkové sporenie. Prostredníctvom projektu sa zníži riziko oneskoreného vyplácania dávok dôchodkového poistenia. Podľa slov generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ľubomíra Vážneho systém nahrádza štyri  z piatich nosných systémov Sociálnej poisťovne.

Živnostenský register – (3 913 497  eur) – Národný projekt, ktorého prijímateľom je Ministerstvo vnútra SR, skompletizuje elektronizáciu procesov živnostenského registra (ŽR). Aktuálny informačný systém už nie je prispôsobený na súčasné požiadavky a nespĺňa ani kvalitatívne parametre, aké sa v súčasnosti kladú na moderné systémy. Keď sa živnostník presťahuje z okresu do okresu, putuje spolu s ním aj spis. Zavedením projektu sa odstráni na živnostenských registroch miestna príslušnosť, zníži administratívna záťaž, a živnostníci budú dostávať aj notifikácie o konaní na živnostenských úradoch.

Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR – (6 857 247 eur) – Projekt pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho podstatou je vytvorenie informačného systému pre dochádzku žiakov základných a stredných škôl i overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie. Projekt chce optimalizovať a automatizovať procesy elektronických služieb z oblasti základných, stredných a vysokých škôl.  V rámci projektu sa zelektronizuje viacero procesov, napríklad žiadosti o pôžičku pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania.

Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2020 - Fáza 2: Dátový projekt – (8 090 217  eur)Tento projekt z dielne Ministerstva hospodárstva SR umožní podnikateľom podľa zamerania ich podnikania zistiť, ktoré zákony, vykonávacie vyhlášky či nariadenia EÚ sa ich týkajú a ktoré konkrétne povinnosti vyplývajúce z viac než 730 slovenských zákonov majú splniť.

Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory – (4 232 243 eur) Projekt z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zavádza do prostredia verejnej správy IT nástroje na podporu riadiacich a podporných procesov známe z veľkých komerčných organizácií, ako sú banky a telekomunikační operátori. Zmyslom projektu je lepšie riadenie financií a úloh úradu, ktorý zodpovedá za riadenie projektov informatizácie spoločnosti spolufinancovaných z eurofondov. Benefitom bude zlepšenie riadenia, ktoré sa prejaví v efektívnom projektovom riadení a rýchlejšom dodávaní výsledkov, a čo je najdôležitejšie, zvýšia sa priame prínosy informatizácie na každodenný život občanov.

Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov – (3 548 634 eur). Úspešná realizácia projektu pomôže zamestnancom verejnej správy jednoduchšie zverejňovať otvorené údaje verejnej správy. Pre používateľov otvorených údajov vytvorí projekt user friendly a súčasne vytvorí podmienky pre zvýšenie dôveryhodnosti používaných údajov. Podľa analýzy Európskej komisie predstavuje hodnota dátovej ekonomiky v podmienkach SR ročne hodnotu 250 mil. Eur. Národný projekt predkladá Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a nadväzuje na ukončený projekt Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky a otvorená vláda (eDemokracia).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Riadiaci výbor Prioritnej Osi 7 je zložený zo zástupcov ÚPVII, ministerstiev financií, dopravy, vnútra, ZMOS-u, ako aj organizácií ITAS, Partnerstvá pre prosperitu, a i.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
Urad ÚPVII eGovernment

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať