SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W Advertisement

Ako využiť internet vecí v modernej logistike

0

Logistika zmenila fungovanie mnohých procesov. Objem zásob vo väčšine výrobných firiem sa zmenšil na pokrytie niekoľko málo hodín výroby, v niektorých špecifických prípadoch dokonca menej ako hodiny. To si však vyžaduje bezchybné priebežné zásobovanie, a tak sa hľadajú spôsoby, ako ešte viac zrýchliť a zefektívniť logistické procesy. Navyše do hry vstupujú aj rôzne ekonomické faktory, predovšetkým snaha o dosiahnutie rastúcich tržieb pri súčasnom znížení nákladov, čo vytvára tlak na zefektívnenie tokov prechádzajúcich medzi podnikmi a sektormi priemyslu, teda skladovania, výroby, prepravy a ostatných prvkov logistického reťazca. Východisko môže priniesť internet vecí (IoT) čiže v praxi prepojenie „všetkého so všetkým“.

Odhaduje sa, že v roku 2020 bude na internet pripojených až 50 miliárd zariadení, čo je v porovnaní s dnešným počtom 15 miliárd exponenciálny nárast. Podľa ekonomickej analýzy Cisco IoT v tejto oblasti v najbližšom desaťročí prispeje benefitom 8 triliónov dolárov. Z toho budú 2,1 trilióna dolárov predstavovať inovácie a tržby, rovnako 2,1 trilióna dolárov prinesie lepšie využívanie majetku, 1,9 trilióna zefektívnenie logistických reťazcov a procesov. Rast produktivity zamestnancov prinesie 1,2 trilióna, nesmieme však zabúdať ani na intenzívnejší zákaznícky zážitok, čo po vyčíslení znamená 700 miliárd dolárov. Podľa prieskumu realizovaného spoločnosťou Consulting až 80 % vrcholových manažérov globálnych firiem považuje IoT za kľúčovú strategickú technológiu najbližšieho desaťročia. Štvrtina firiem už niektorú z foriem IoT využíva a ďalších 40 % je v procese implementácie riešení IoT.

Logistika je jedna z kľúčových oblastí, v ktorých sa očakáva výrazný kvantitatívny aj kvalitatívny nárast penetrácie technológií IoT. Technológia RFID (Radio Frequency Identification) sa v logistike už viac ako jedno desaťročie úspešne využíva na sledovanie kontajnerov, paliet a debien, primárne v uzavretých okruhoch. V súčasnosti sa takto monitorujú predovšetkým zásielky s vyššou hodnotou. Masívne investície do IoT umožnia zníženie nákladov na RFID a podobné technológie, čo umožní sledovanie tovaru až na úrovni jednotlivých položiek. Pre maloobchodníkov to predstavuje mnohé výhody vrátane optimalizácie množstva zásob, zníženia administratívnych úkonov, automatizácie zákazníckych procesov a spoľahlivého systému ochrany proti krádeži. IoT v logistike prinesie skvalitnenie služieb, hlavne čo sa týka „poslednej míle“, v tomto prípade na obidvoch stranách, teda odberu zásielky od dodávateľa a jej doručenia príjemcovi.

V spomínanom množstve 50 miliárd pripojených zariadení budú mať významné percentuálne zastúpenie aj zariadenia na monitorovanie miliónov prepravovaných zásielok. Všetky zásielky, palety či kontajnery budú opatrené elektronickou značkou (tagom), napríklad na princípe RFID, a označený bude aj tovar na palete či v kontajneri. To umožní kvalitnejšie riadenie zásob a rýchlejšiu a presnejšiu dopravu, pretože bude možné využiť vysokú mieru predikcie pri optimalizácii trás. Zefektívnia sa aj procesy prepojenia logistického personálu s okolitými vozidlami a zákazníkmi, čo umožní optimalizovanie okružných jázd pri zbere zásielok.

Identifikačné systémy založené na tagoch fungujúcich na princípe šírenia rádiových vĺn však majú problém, ak sú tagy umiestnené na nevhodne uložených kovových predmetoch, ktoré rádiový signál tienia. V takom prípade treba hľadať iné riešenia, napríklad aktívne tagy s vhodne konštruovanou anténou. Cena, samozrejme, predurčuje použitie takýchto tagov na komponenty s vysokou hodnotou, prípadne komponenty, pri ktorých záleží na včasnom doručení.

Údaje získané podrobným monitorovaním zásielok poslúžia na lepšie pochopenie vzájomných súvislostí logistických reťazcov a činností a získanie ekonomických výhod. Tie motivujú na investovanie do tvorby prosperujúcich ekosystémov IoT na udržateľné podnikateľské aktivity. Ako príklad pokročilého riešenia uvedieme Cisco Connected Mobile Experiences (CMX), ktoré využíva hustú bezdrôtovú sieť na zber súhrnných polohových dát z pripojených zariadení. Toto riešenie používa spoločnosť DHL, ktorá s firmou Cisco spolupracuje na spoločnom inovačnom projekte IoT, ktorého cieľom je zefektívniť rozhodovací proces v skladových činnostiach cez takmer reálne dáta.

V súvislosti s optimalizáciou logistických procesov sa začali používať pojmy štíhla logistikaštíhly podnik. Zoštíhľovanie logistických procesov znamená aplikáciu „ťažného“ (pull, on-demand) princípu všade, kde je to možné a účelné. Prevláda snaha realizovať logistické transakcie čo najbližšie k okamihu, keď vznikne potreba použiť daný materiál. Dôsledkom je zníženie materiálových zásob v logistickom reťazci a s tým súvisiace zníženie nákladov na zbytočne skladované položky. Štíhla logistika nielen znižuje náklady na logistické procesy, ale navyše dynamizuje koncepciu výroby na zákazku, ktorú uplatňujú napríklad automobilky. Časť komponentov finálneho výrobku je zadaná do výroby až po uzavretí zákazníckej objednávky a k výrobnej linke sa doručujú tak, aby boli k dispozícii, keď na nej bude auto, do ktorého je výbava objednaná. Priebežná doba výroby sa tak skráti na minimum a komponenty vyrobené na zákazku budú zaberať skladovacie priestory pri výrobnej linke len na nevyhnutný čas.

Uplatnenie princípu on demand pri výrobe na zákazku si, samozrejme, vyžaduje zodpovedajúcu operatívnu reakciu všetkých prvkov dodávateľského reťazca, ktoré musia požadované komponenty včas vyrobiť, prípadne zabezpečiť z existujúcich skladových zásob a predovšetkým včas dodať. Firmy majú určite definované aj krízové scenáre, takže ak nie sú dodané k linke kožené sedadlá v okamihu, keď príslušným montážnym úsekom prechádza konkrétny automobil, linka sa, samozrejme, nezastaví, no spôsobí to určité problémy a produkt bude treba dokončiť v špeciálnom režime s oveľa vyššími nákladmi. Štíhla logistika preto potrebuje systém riadenia zásob a doručovania fungujúci v reálnom čase.

 

 

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
IoT logistika

Pridať komentár