Ako sú slovenské firmy pripravené na Industry 4.0

0

Iniciatíva zástupcov priemyslu Industry4UM zrealizovala po druhýkrát s ročným odstupom prieskum o úrovni prieniku Industry 4.0 do slovenských podnikov. Podľa zistení prieskumu podiel firiem aplikujúcich Industry 4.0 rastie. Firmy však ešte stále nemajú vystavanú organizačnú a personálnu štruktúru pre inovačný manažment a realizáciu zmien. Filozofia transformácie už postupne preniká aj do firemnej kultúry podnikov a väčšina z nich považuje transformáciu za dôležitú. Na ceste k nej ich podporí aj akčný plán inteligentného priemyslu schválený vládou.

Výsledky prieskumu zhrnul Martin Morháč, zástupca Industry4UM.

S uplatňovaním prvkov Industry 4.0 začalo 14% firiem. Potreba zmien zaktivovala k realizácii prvých krokov a budovaniu si vlastných skúseností viac spoločností. Ich podiel sa zvýšil z minuloročných 15% na 31% v tomto roku. V tejto kategórii sú zastúpené hlavne firmy so slovenským kapitálom. Naopak firiem, ktoré ešte s aplikáciou vôbec nezačali, je oproti minulému roku o polovicu menej, ich podiel klesol z 25% v roku 2017 na 11% v tomto roku. Podľa prieskumu má už tretina podnikov stratégiu Industry 4.0, v tejto kategórii však prevažujú firmy so zahraničným kapitálom. Podniky z veľkej časti realizujú implementáciu svojpomocne, bez externej spolupráce (60%), len 11% spolupracuje s externými dodávateľmi.

Podniky sa primárne zameriavajú na zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti vnútorných procesov, chcú inteligentne riadiť podnik a znižovať náklady, ale uvažujú už aj o riešeniach nahrádzajúcich nedostatok zamestnancov. V horizonte najbližších troch rokov plánujú inovovať výrobu (84%),  viac ako polovica sa zameria na inovácie prípravnej fázy výroby, logistiku a skladovanie a údržbu. V externých procesoch vidia aktuálne uplatnenie inteligentných nástrojov v spolupráci so zákazníkmi a odberateľmi a v komunikácii v rámci dodávateľského reťazca.

Skutočnosť, že sa potreba inteligentných riešení dynamizuje, sa odráža aj v naliehavejšej potrebe vytvárania aplikačných tímov. Firmy si začínajú uvedomovať dôležitosť špecializovaných oddelení poverených riadením agendy Industry 4.0. Podľa prieskumu už dnes pracuje so svojim špecializovaným tímom 38% podnikov, z ktorých majú viac ako dve tretiny za sebou aj reálne výsledky. Ostatné sú na ceste k jeho vytvoreniu, viac ako polovica firiem ho považuje za dôležitý a bude sa jeho zostaveniu venovať.

Jedným z kľúčových zistení prieskumu je skutočnosť, že väčší podiel firiem má dnes oproti minulému obdobiu dostatok informácií o Industry 4.0. Až 60% firiem potvrdilo dostatok potrebných informácií a znalostí pre realizáciu ďalších krokov. Tretina firiem informuje svojich zamestnancov aspoň o základných krokoch v oblasti Industry 4.0 ale na druhej strane až 36% neinformuje o krokoch a plánoch v oblasti Industry 4.0 do vnútra firmy vôbec. Zatiaľ sa môže prepracovaným systémom vzdelávania a rozvoja pracovníkov potrebným k transformácii pochváliť len 8% firiem.

Znižuje sa pocit dôležitosti zmien pre budúcnosť zo 66% v roku 2017 na 59% v roku 2018 a naopak, zvyšuje sa počet tých, ktorí sa prikláňajú k názoru, že zmeny nie sú pre budúcnosť zásadné (z 21% v roku 2017 na 37% v roku 2018). Zmena v týchto parametroch je primárne dôsledkom nejasnej vízie firiem a strategického uchopenia problematiky .

Dôležitosť využitia technológií sa rozšírila do viacerých oblastí – viac ako tri štvrtiny firiem plánuje zvyšovať výkonnosť a efektívnosť vnútorných procesov (77%). Riadenie celého podniku je dôležité pre takmer 2/3 (62%) firiem. Technológie chcú firmy primárne využívať pre úsporu nákladov, rast konkurencieschopnosti, náhradu nedostatku zamestnancov (viac ako polovica pri každej z oblastí). Nastal výrazný pokles v úvahách o vytvorení nového biznis modelu z 30% v roku 2017 na tohtoročných 14%, čo pripisujeme zreálneniu aktuálnych potrieb a možností podnikov a súčasne skutočnosti, že sa zameriavajú na jednotlivé prioritné opatrenia bez riešenia dlhodobejšej stratégie a vízie do budúcna.

V minulom roku uviedla viac ako polovica firiem (51%), že má vytvorené podmienky pre pracovníkov a sú vedení k učeniu a rozvíjaniu v duchu Industry 4.0. V tomto roku bol však v tomto parametri zaznamenaný významnejší pokles - na 36%. Odchýlka je spôsobená východiskovými kritériami pri sebahodnotení firiem, ktoré sa v procese reálnych zmien na problematiku pozreli kritickejšie. Smerom hore poskočil údaj o zriadení špecializovaných oddelení a tímu povereného tvorbou stratégie a to z 15% v roku 2017 na 22% v roku 2018, rovnako sa zvýšil podiel v zavádzaní systémov inovačného riadenia z 11% v minulom roku na 23% v tomto roku. Len 27% firiem považuje v procesoch tvorby firemnej kultúry nastavenej na Industry 4.0 vrcholový manažment za dôležitý, čo vnímame ako stále nedostatočné chápanie zmyslu a rolí transformačného procesu.

Ak to zosumarizujeme

 • Počet firiem, ktoré začínajú s aplikáciou Industry 4.0 rastie
 • V segmente firiem so slovenským kapitálom je trendom realizácia drobných pokusov a budovanie si vlastného know-how
 • Slovenské firmy zaostávajú v príprave a realizácii stratégie
 • Rozhodujúci priestor pre aplikácie vidia firmy v zlepšovaní vnútorných procesov
 • Stále chýbajú dôležité informácie a znalosti, ale v informovanosti nastal dôležitý posun
 • Firmy nemajú vystavanú organizačnú a personálnu štruktúru pre inovačný manažment a realizáciu zmien v zmysle Industry 4.0
 • Firmy si začínajú uvedomovať dôležitosť špecializovaného tímu povereného riadením agendy Industry 4.0 a vytvárajú oddelenia pre inovácie a transformáciu
 • Zaznamenávame postupný prienik filozofie transformácie do firemnej kultúry podnikov
 • Najčastejšie firmy realizujú implementáciu svojpomocne, bez externej spolupráce alebo koordinácie s ďalšími subjektami

Odporúčania:

 • Postupne pracovať na vízii rozvoja firmy a komplexnejšej stratégii Industry 4.0
 • Firmy by si mali zriadiť špecializované oddelenie alebo odborný tím poverený prípravou Industry 4.0 
 • Manažmenty firiem so slovenským kapitálom by mali začať s prípravou stratégie Industry 4.0 pre zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti
 • Realizácia akčného plánu Stratégie inteligentného priemyslu SR by mala reagovať na uvedené zistenia
 • Zakomponovať problematiku Industry 4.0 do vzdelávacieho systému stredných a vysokých škôl
Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Industry aplikácia podnik kapital Industry 4.0

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať