Ako na to

C++ pod lupou - Druhá časť: Tipy súborov

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál A je za nami ďalší mesiac a my sa opäť stretávame pri ďalšom pokuse preniknúť do tajov C++. Minule som vám uviedol krátky program, predstavujúci zvyčajný úvod do programovania v jaz ...

8.6.2016
Brother_titulka

C++ pod lupou - Prvá časť: Úvod

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Milí čitatelia, od tohto čísla sa budeme pravidelne stretávať na stránkach PC REVUE v seriáli, v ktorom sa budem usilovať voviesť vás viac či menej do tajomstiev programovania v jaz ...

8.6.2016

Linux / Záver / 45. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Je to až neu­ve­ri­teľ­né, ale to­to je už šty­rid­sia­ta sied­ma časť se­riá­lu. Zna­me­ná to, že se­riál po­kra­čo­val viac ako 5 ro­kov a je čas bi­lan­co­vať – zhr­núť je­ho ob­ ...

8.6.2016

Linux / Gimp / 44. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predposlednej časti seriálu v rýchlosti ukážeme, ako možno prakticky využiť možnosti grafického editora Gimp. Rovnako ako pri opise aplikácie Blender nebudeme uvádzať podrobný náv ...

8.6.2016

Linux / Blender / 43. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tá­to časť se­riá­lu bu­de mať od­dy­cho­vý ná­dych. Po ná­roč­nej­ších člán­koch ve­no­va­ných vir­tua­li­zá­cii sa sko­kom preorien­tu­je­me na tzv. 3D mo­de­lo­va­nie. Po­čí­ta­č ...

8.6.2016
SWAN_102019

Linux / VMware/V / 42. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu do­kon­čí­me opis zá­klad­ných mož­nos­tí kon­fi­gu­rá­cie VM. Zá­ro­veň sa bu­de­me za­obe­rať tým, ako mož­no jed­no­du­chým spô­so­bom pre­ná­šať úda­je ...

8.6.2016

Linux / VMware/IV / 41. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Ten­to­raz sa za­me­ria­me na sprá­vu fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča (host), ako aj na sprá­vu hos­ťo­va­ných vir­tuál­nych stro­jov (guests = VM). Pô­vod­ne som tú­to časť se­riá­lu plá­ ...

7.6.2016

Linux / VMware/III / 40. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu uká­že­me, ako po­mo­cou pro­duk­tu VMware Server vy­tvo­rí­me vir­tuál­ny stroj (Vir­tual Ma­chi­ne – VM) a nain­šta­lu­je­me naň vy­bra­tý ope­rač­ný sys ...

7.6.2016

Linux / VMware/II / 39. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tak ako sme avi­zo­va­li, v tom­to člán­ku opí­še­me pro­ces in­šta­lá­cie pro­duk­tu VMware Server. Nes­kôr sa bu­de­me ve­no­vať prá­ci v pros­tre­dí a in­šta­lá­cii kon­krét­ne­h ...

7.6.2016

Linux / VMware / I. / 38. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu sa za­čne­me ve­no­vať vir­tua­li­zač­ným pro­duk­tom fir­my VMware. Sof­tvér fir­my VMware ne­bu­de­me na­zý­vať ap­li­ká­cia­mi, skôr sú to pro­duk­ty, r ...

7.6.2016

Linux / VirtualBox II / 37. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tým­to člán­kom ukon­čí­me opis prá­ce v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box a ply­nu­le sa preorien­tu­je­me na ap­li­ká­ciu VMware. Tá sí­ce za­bez­pe­ču­je rov­na­ké služ­by, ale prá­ca s ...

7.6.2016

Linux / VirtualBox I. / 36. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu v struč­nos­ti opí­še­me in­šta­lá­ciu VM v rám­ci vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia, kto­ré ge­ne­ru­je ap­li­ká­cia Vir­tual­Box. Vir­tual­Box je po­mer­ne jed ...

7.6.2016

Databázy / 6. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V tejto časti seriálu budeme pokračovať vo vysvetľovaní príkazu SELECT. Minule sme si hovorili o základných  agregačných funkciách SUM, MIN, MAX, COUNT, AVG a formulovali sme podmienku WHERE v tej najzákladnejšej ...

7.6.2016

Linux / Virtuálne prostredia / 35. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tou­to čas­ťou se­riá­lu ot­vo­rí­me po­mer­ne roz­siah­lu té­mu, v rám­ci kto­rej sa bu­de­me za­obe­rať ap­li­ká­cia­mi ur­če­ný­mi na vy­tvá­ra­nie vir­tuál­nych pros­tre­dí. Uve ...

7.6.2016

Linux / Editor webových stránok II. / 34. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tou­to čas­ťou se­riá­lu ukon­čí­me prob­le­ma­ti­ku vý­ro­by webo­vých strá­nok v pros­tre­dí Li­nuxu. Pred­sta­ví­me vám je­den z naj­kva­lit­nej­ších edi­to­rov, kto­rý sí­ce ne­ ...

7.6.2016

Linux / Editor webových stránok I. / 33. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V na­šom člán­ku vám pred­sta­ví­me je­den z má­la WYSIWYG edi­to­rov webo­vých strá­nok, ur­če­ných pre OS Li­nux. Kom­po­Zer v0.7.10 (http://kom­po­zer.sour­ce­for­ge.net) Edi­ ...

7.6.2016

Linux / Výroba MP3 skladieb III. / 32. časť

V pos­led­nej čas­ti blo­ku, v kto­rom sme sa ve­no­va­li vý­ro­be MP3 skla­dieb, struč­ne opí­še­me ap­li­ká­ciu La­me, kto­rá sto­jí v po­za­dí pro­ce­su kom­pre­sie úda­jov. La­me (LA­ME Ain't an Mp3 En­co­der, http://la­me.sour­ce­for­ge.net) ...

7.6.2016


Linux / Výroba MP3 skladieb II. / 31. časť

V tej­to čas­ti se­riá­lu prak­tic­ky pred­ve­die­me ri­po­va­nie CD mé­dií za po­mo­ci ap­li­ká­cie K3b. Text dopl­ní­me o ob­ráz­ky zos­ní­ma­né po­čas pro­ce­su ri­po­va­nia. Ri­po­va­nie CD po­mo­cou ap­li­ká­cie K3b Vzhľad ap­li­ká­cie K3b p ...

7.6.2016

Linux / Výroba skladieb MP3 I. / 30. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V pre­doš­lej čas­ti se­riá­lu sme vám pred­sta­vi­li je­den z mno­hých spô­so­bov vý­ro­by DVD z fil­mov zos­ní­ma­ných di­gi­tál­ny­mi vi­deo­ka­me­ra­mi. Té­mu, v rám­ci kto­rej sa ve­nu­je­me mul­ti­mé­diám, ...

7.6.2016

Linux / Výroba DVD filmov IV. / 29.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Tou­to čas­ťou se­riá­lu ukon­čí­me té­mu ve­no­va­nú DVD aut­ho­rin­gu. Na ce­lý pro­ces sa po­zrie­me zo strán­ky pou­ži­tých pod­por­ných ap­li­ká­cií. Opí­še­me vý­znam jed­not­li­vých ap­li­ká­cií a v ne­pos ...

7.6.2016

Vyhľadávanie

ACER_122019

Najnovšie videá