Ako na to

C++ / Intermezzo / 9. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V dnešnom pokračovaní seriálu si ukážeme trochu rozsiahlejší program, demonštrujúci väčšinu toho, čo sme dosiaľ prebrali. Je jasné, že v ňom nebudú použité všetky konštrukcie, taký ...

9.6.2016
SWAN_102019

Stretnutie s Pascalom II. /3. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Dnes sa zameriame na niektoré ďalšie postupy pri tvorbe OOP programov, pripomenieme si a bližšie rozoberieme už skôr spomínané problémy. (Opakovanie je matkou múdrosti!) Prístup k ...

8.6.2016

Stretnutie s Pascalom II. /2. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Prišli sme na to, že OOP je skutočne niečo nové a zložité. Preto sa budeme k mnohým veciam vracať a vysvetľovať si ich z iného ohľadu tak, aby sme si ich zautomatizovali a hlavne ab ...

8.6.2016

Stretnutie s Pascalom II. /1. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Poďme sa venovať programovaniu, ktoré sa nazýva objektovo orientované programovanie, skrátene OOP. Vlastne to ani nie je také nové, princípy boli položené už v roku 1967 (Zdá sa to ...

8.6.2016

Delphi / 3. časť: Ladenie aplikácií II

Späť na úvod >> Späť na seriál V tejto časti budeme pokračovať vo výklade problematiky ladenia aplikácií, nech sa vám príjemne číta. Výnimky a ladenie O výnimkách sme už v Delfináriu veľakrát hovorili, bloky try...except a try...finally vám ...

8.6.2016
Call to action 2019

Delphi / 2. časť: Ladenie aplikácií I

Späť na úvod >> Späť na seriál Ladenie patrí k neoddeliteľnej súčasti vývojového cyklu aplikácie. Najrôznejším „muchám“ sa nikdy nemožno vyhnúť, a tak sú ladiace nástroje jednou z najdôležitejších súčastí nielen Delphi, ale aj vývojových nástr ...

8.6.2016

Delphi / 1. časť: DLL knižnice

Späť na úvod >> Späť na seriál Na úvod jedna dobrá správa: práve ste začali čítať prvý z dvanástich článkov druhej vlny Delfinária. Odteraz sa budeme, tak ako kedysi, každý mesiac pravidelne stretávať a zveľaďovať svoje programátorské vedomost ...

8.6.2016

C++ pod lupou - Druhá časť: Tipy súborov

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál A je za nami ďalší mesiac a my sa opäť stretávame pri ďalšom pokuse preniknúť do tajov C++. Minule som vám uviedol krátky program, predstavujúci zvyčajný úvod do programovania v jaz ...

8.6.2016

C++ pod lupou - Prvá časť: Úvod

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Milí čitatelia, od tohto čísla sa budeme pravidelne stretávať na stránkach PC REVUE v seriáli, v ktorom sa budem usilovať voviesť vás viac či menej do tajomstiev programovania v jaz ...

8.6.2016
Call to action 2019

Linux / Záver / 45. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Je to až neu­ve­ri­teľ­né, ale to­to je už šty­rid­sia­ta sied­ma časť se­riá­lu. Zna­me­ná to, že se­riál po­kra­čo­val viac ako 5 ro­kov a je čas bi­lan­co­vať – zhr­núť je­ho ob­ ...

8.6.2016

Linux / Gimp / 44. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predposlednej časti seriálu v rýchlosti ukážeme, ako možno prakticky využiť možnosti grafického editora Gimp. Rovnako ako pri opise aplikácie Blender nebudeme uvádzať podrobný náv ...

8.6.2016

Linux / Blender / 43. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tá­to časť se­riá­lu bu­de mať od­dy­cho­vý ná­dych. Po ná­roč­nej­ších člán­koch ve­no­va­ných vir­tua­li­zá­cii sa sko­kom preorien­tu­je­me na tzv. 3D mo­de­lo­va­nie. Po­čí­ta­č ...

8.6.2016

Linux / VMware/V / 42. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu do­kon­čí­me opis zá­klad­ných mož­nos­tí kon­fi­gu­rá­cie VM. Zá­ro­veň sa bu­de­me za­obe­rať tým, ako mož­no jed­no­du­chým spô­so­bom pre­ná­šať úda­je ...

8.6.2016

Linux / VMware/IV / 41. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Ten­to­raz sa za­me­ria­me na sprá­vu fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča (host), ako aj na sprá­vu hos­ťo­va­ných vir­tuál­nych stro­jov (guests = VM). Pô­vod­ne som tú­to časť se­riá­lu plá­ ...

7.6.2016

Linux / VMware/III / 40. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu uká­že­me, ako po­mo­cou pro­duk­tu VMware Server vy­tvo­rí­me vir­tuál­ny stroj (Vir­tual Ma­chi­ne – VM) a nain­šta­lu­je­me naň vy­bra­tý ope­rač­ný sys ...

7.6.2016

Linux / VMware/II / 39. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tak ako sme avi­zo­va­li, v tom­to člán­ku opí­še­me pro­ces in­šta­lá­cie pro­duk­tu VMware Server. Nes­kôr sa bu­de­me ve­no­vať prá­ci v pros­tre­dí a in­šta­lá­cii kon­krét­ne­h ...

7.6.2016

Linux / VMware / I. / 38. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu sa za­čne­me ve­no­vať vir­tua­li­zač­ným pro­duk­tom fir­my VMware. Sof­tvér fir­my VMware ne­bu­de­me na­zý­vať ap­li­ká­cia­mi, skôr sú to pro­duk­ty, r ...

7.6.2016


Linux / VirtualBox II / 37. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Tým­to člán­kom ukon­čí­me opis prá­ce v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box a ply­nu­le sa preorien­tu­je­me na ap­li­ká­ciu VMware. Tá sí­ce za­bez­pe­ču­je rov­na­ké služ­by, ale prá­ca s ...

7.6.2016

Linux / VirtualBox I. / 36. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V tej­to čas­ti se­riá­lu v struč­nos­ti opí­še­me in­šta­lá­ciu VM v rám­ci vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia, kto­ré ge­ne­ru­je ap­li­ká­cia Vir­tual­Box. Vir­tual­Box je po­mer­ne jed ...

7.6.2016

Databázy / 6. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V tejto časti seriálu budeme pokračovať vo vysvetľovaní príkazu SELECT. Minule sme si hovorili o základných  agregačných funkciách SUM, MIN, MAX, COUNT, AVG a formulovali sme podmienku WHERE v tej najzákladnejšej ...

7.6.2016

Vyhľadávanie

ITAPA_2019

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019