Image
3.3.2016 0 Comments

eObčan: Dátové centrum obcí a miest

Hlavný cieľ projektu je sprístupniť a zlepšiť poskytovanie elektronických služieb občanom na úrovni regionálnej a miestnej samosprávy.

Kvalita a dostupnosť služieb samosprávy pre občanov závisí okrem iného aj od technického vybavenia obecných úradov a od možností ich pracovníkov využívať moderné informačné technológie. V súčasnosti si obce a mestá hardvérovú infraštruktúru a softvér potrebný na spracovanie svojej agendy obstarávajú individuálne a taisto túto infraštruktúru prevádzkujú vo vlastnej réžii. Vzhľadom na obmedzené rozpočty, predovšetkým v prípade menších obcí, je to často problém. Nie na každom mestskom úrade, o obecných úradoch ani nehovoriac, majú k dispozícii IT špecialistu, prípadne si ho nemôžu dovoliť zaplatiť, čo vedie ku kompromisom medzi potrebami úradov samosprávy a reálnou úrovňou softvérových aplikácií a IT podpory, ktorú majú k dispozícii.

Zámerom projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) je vybudovať a prevádzkovať špecializované dátové centrum, v ktorom je sústredená infraštruktúra a softvérové vybavenie potrebné na sprístupnenie elektronických služieb samosprávy občanom. Toto centrum poskytuje samospráve softvérové riešenia na báze modelu „softvér ako služba“ (SaaS), ktorý umožní zamestnancom obecných a mestských úradov používať softvérové aplikácie bez potreby inštalácie a údržby. V rámci projektu je plánovaných spolu 138 služieb pre verejnosť. Informačný systém DCOM bude plne integrovaný s ďalšími modulmi Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), registrami a ďalšími informačnými systémami verejnej správy (ISVS).

Do projektu DCOM sa zapojilo 1511 obcí a miest po celom Slovensku, čo zahŕňa takmer 1,4 milióna obyvateľov. Z projektu by mali profitovať nielen bežní občania a podnikateľské subjekty, ale aj samotné obce a mestá. Elektronizácia samosprávy zvýši transparentnosť poskytovaných služieb a odľahčí celkovú administratívnu záťaž. Súčasťou projektu DCOM je aj dodávka potrebnej IT techniky pre obecné a mestské úrady a jej následná údržba a starostlivosť. Obce a mestá tak získajú komplexný balík služieb, ktorý pokryje ich potreby a odbremení ich od výraznej časti starostlivosti o IT zdroje. Výška poplatku za tieto služby bude porovnateľná so súčasnými nákladmi obce na IT zdroje pri podstatne vyššej kvantite a kvalite poskytovaných služieb. 

Súčasťou riešenia DCOM sú moduly umožňujúce realizáciu viacerých elektronických služieb samosprávy.

Elektronická podateľňa – podateľňa DCOM je kľúčový komponent z pohľadu pracovníka obecného úradu. Zabezpečuje všetky procesy súvisiace so správnym konaním a prostredníctvom podateľne sú pracovníci úradov obce schopní interagovať s automatizovanými procesmi. Podateľňa vedie evidenciu prijatých a odoslaných dokumentov vo forme konaní a upozorňuje na lehoty stanovené špecifickými agendami v rámci správneho konania.

eDemokracia – modul umožňuje elektronickú komunikáciu úradu a zastupiteľstva obce s občanmi v oblastiach, ktoré podporujú demokratické zapájanie obyvateľov do riadenia obce s cieľom zvyšovať povedomie občanov o správe vecí verejných a participovať na nej. Modul zabezpečí podporu vybavovania petícií, správu návrhov a pripomienok občanov a informačné služby s tým spojené. Niektoré služby si vyžadujú autentifikáciu a pri niektorých občan môže vyjadriť svoj názor anonymne. Autentifikáciou v tomto prípade občan potvrdzuje, že má záujem dostať spätnú informáciu o priebehu a výsledku procesu, ktorý inicioval.

Informovanie a poradenstvo – modul umožňuje zverejňovanie údajov vyplývajúcich zo zákona a informácií súvisiacich s poskytovanými službami. Modul ponúka na portáli kompletné a štruktúrované informácie o dostupných eSlužbách na úrovni obce, a teda slúži ako interaktívna encyklopédia služieb, prepojená s implementáciou poskytovaných služieb. Tým zvyšuje transparentnosť fungovania samosprávy. Ďalšia funkcia modulu je vyhľadávanie a prepojenie na životné situácie občana, resp. podnikateľa.

Dane a poplatky – modul rieši problematiku výberu a správy miestnych daní a poplatkov, napríklad za komunálny odpad, drobný stavebný odpad a podobne. Umožňuje evidovať aj iné nedaňové poplatky, napr. cintorínsky poplatok, nájomné, poplatok za internet, poplatok za vodné, stočné atď. Modul zahrnuje evidenciu daňovníkov, evidenciu daňových objektov, evidenciu úľav a oslobodení, vyrubenie dane, vyrubenie dodatočného/čiastkového priznania, sledovanie úhrad, vystavenie výziev, upomienok, pokút a vypočítanie sankcií za daňové nedoplatky až po generovanie rozhodnutí, rôznych tlačových zostáv, štatistických výkazov o dani z nehnuteľnosti.

Notifikácie a sťažnosti – modul rieši oznamovanie udalostí alebo sťažnosti občanov či podnikateľov a spravidla je vyžadovaná spätná väzba. Služby možno aktivovať aj anonymne, ale bez možnosti získať spätnú väzbu. Anonymný občan má možnosť dozvedieť sa o naložení s jeho podaním iba prostredníctvom infomodulu.

Obstarávanie – modul obsahuje evidenciu o verejnom obstarávaní obce a logiku na spracovanie s tým súvisiacich dát a zabezpečenie ich integrity. Modul zabezpečí informovanie o obstarávaní, možnosť elektronického predloženia ponuky a všetkých sprievodných podkladov a dokumentov vyžadovaných súťažnými podmienkami konkrétneho verejného obstarávania. Obstarávateľ môže definovaním súťažných podmienok určiť možných účastníkov, ktorí sú po ich splnení oprávnení zapojiť sa do procesu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu sa procesný krok autentifikácie uchádzačov môže uskutočniť skôr ako výber služby.

Platby – tento modul je integrálna súčasť iných modulov DCOM-u, ktoré vyžadujú od občanov zaplatenie dane, poplatku, sankcie, penále, pokuty. Platba môže byť iniciovaná na základe elektronicky doručeného platobného výmeru za daň z nehnuteľnosti alebo poplatku za komunálny odpad, prípadne iného poplatku ako nadväzujúca služba. Druhú skupinu platieb tvoria správne poplatky, ktoré treba uhradiť v rámci generického procesu. V týchto prípadoch je dôležité, že nemožno v procese pokračovať, pokiaľ nie je platba zrealizovaná, zaevidovaná do systému a spárovaná s príslušným konaním.

 

 

 

 

 

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Magazín

Čo dokáže odhaliť fleet manažment

07.12.2016 15:24

Systémy na monitorovanie vozidiel umožňujú sledovať a zaznamenávať nielen polohu vozidla podľa GPS, ale množstvo iných dôležitých informácií. Vo väčšine prípadov sú to údaje o aktuálnej rýchlosti, otá ...

Magazín

Thunderbolt 3 – jeden konektor pre všetky zariadenia

07.12.2016 15:14

Miniaturizácia klientskych zariadení, predovšetkým mobilných, poskytuje čoraz menej miesta na konektory klasických rozhraní, na druhej strane sa rozširujú možnosti a oblasti použitia týchto zariadení, ...

Magazín

Slovak Telekom ako partner pre Industry 4.0

07.12.2016 00:00

Reakciou na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných firiem súvisiacich s neustále rastúcou dynamikou trhov je nevyhnutnosť skracovať životný cyklus vývoja a prípravy výroby. To všetko pri neustále ra ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá