17.12.2015 0 Comments

Volkswagen úspešne napreduje vo vyšetrovaní, v technických riešeniach a reorganizácii

Reorganizácia Skupiny Volkswagen je v plnom prúde. Skupina napreduje vo všetkých piatich prioritách, ktoré stanovila na konci októbra: technické riešenia pre zákazníkov v Európe boli navrhnuté, predložené príslušným orgánom a boli nimi pozitívne vyhodnotené. Tieto riešenia sa začnú zavádzať začiatkom roka 2016. Vyšetrovanie emisného problému prináša výsledky a na základe doterajších výsledkov už boli načrtnuté počiatočné opatrenia. Zavedenie novej štruktúry postupuje podľa plánu a proces vývoja novej stratégie už bol spustený. Predseda dozornej rady Volkswagenu AG, Hans Dieter Pötsch, pre médiá vo Wolfsburgu povedal: „Skupina Volkswagen je plne funkčná v každom smere, dokonca aj počas týchto rušných dní. Ako a kedy zvládame aktuálne výzvy je primárne na nás - i keď nie výlučne. Na to, aby sme týmto testom prešli, musíme vyvíjať obrovskú spoločnú snahu - a na to sme všetci pripravení." Predseda predstavenstva, Matthias Müller, povedal: „Robíme všetko preto, aby sme prekonali súčasnú situáciu, ale nedovolíme kríze aby nás paralyzovala. Práve naopak, využijeme ju ako katalyzátor zmien, ktoré Volkswagen potrebuje."

Po prvýkrát Spoločnosť poskytla detailný komentár k stavu vyšetrovania, ktoré je koordinované špeciálnym výborom dozornej rady. Približne 450 interných a externých expertov je zapojených do vyšetrovania, ktoré sa vykonáva v dvoch fázach. Interné preskúmanie, ktoré je vedené pracovnou skupinou expertov z rozličných spoločností Volkswagen Group s jasne definovanými povinnosťami a termínmi, je zamerané na uskutočnenie auditu dozornou radou a predstavenstvom za účelom prešetrenia príslušných postupov, ohlasovacích a monitorovacích systémov a súvisiacej infraštruktúry. Zistenia z auditu Volkswagen Group budú poskytnuté externým expertom z Jones Day. Dozorná rada udelila medzinárodne uznávanej advokátskej kancelárii paralelný mandát na kompletné objasnenie skutočností a zodpovedností - t.j. okrem iného bola požiadaná o vedenie forenzného vyšetrovania. V súvislosti s touto činnosťou je spoločnosti Jones Day poskytnutá funkčná podpora od audítorskej spoločnosti Deloitte.

Audit skupiny identifikoval slabé miesta postupov

Ako bolo oznámené v stredu, rozsiahle vyšetrovania, ktoré boli predmetom externých nezávislých preskúmaní, nepotvrdili podozrenie z nezrovnalostí počas procesu certifikácie CO2. Teraz sú dostupné prvé významnejšie zistenia z vyšetrovania problematiky oxidu dusíka (NOx). Prešetrenie príslušných postupov auditom Volkswagen Group naznačuje, že výstupné hodnoty emisií NOx ovplyvnené softvérom boli následkom vzájomného pôsobenia troch faktorov:

  • porušenie povinností a nedostatky jednotlivých zamestnancov,
  • slabiny v niektorých postupoch,
  • zmýšľanie v niektorých oblastiach Spoločnosti, ktoré tolerovalo porušovanie pravidiel.

Je zrejmé, že v minulosti nedostatky v postupoch napomáhali častým porušeniam povinností na strane jednotlivcov. Toto platí napr. pre testovacie a certifikačné postupy, ktoré ovplyvňujú naše zariadenia na riadenie motora, a ktoré neboli vhodné na zabránenie použitia predmetného softvéru. Audit Skupiny navrhol špecifické prostriedky nápravy. Sústredíme sa na štruktúrovanie týchto postupov viac transparentne a systematicky. Napr. v budúcnosti bude softvér na zariadenia na riadenie motora vyvíjaný prísnejšie v súlade s princípom štyroch očí. Navyše, oddelenia zodpovedné za použitie takéhoto softvéru v praxi sa momentálne reorganizujú. Dostanú prísnejšie definované a záväzné právomoci a povinnosti. Nedostatky boli zistené aj v ohlasovacích a monitorovacích systémoch. Hlavným problémom bolo, že povinnosti neboli dostatočne jasné. Volkswagen ich teraz bude ďalej spresňovať. Audit Skupiny tiež zistil nedostatky v niektorých oblastiach IT infraštruktúry Volkswagenu. Tieto nedostatky budú taktiež napravené. Volkswagen predstaví IT systémy, ktoré umožnia monitorovanie jednotlivých postupov s väčšou efektivitou a transparentnosťou. Toto zároveň zníži našu závislosť na jednotlivcoch, keď budú musieť byť problematické postupy identifikované a, ak to bude potrebné, postúpené na vyššiu úroveň. Ako uviedol Pötsch: „Vyšetrovanie auditu Skupiny poskytuje cenné zistenia, ktoré nám pomôžu vytvoriť štruktúru, ktorá namiesto toho, aby podporovala porušenia povinností, v nich bude zabraňovať alebo aspoň umožní ich včasné odhalenie."

Spoločnosť už načrtla kľúčové závery na základe zistení auditu Skupiny, a to konkrétne ten, že jej testovacie postupy budú musieť podstúpiť rozsiahle zmeny. Volkswagen sa rozhodol, že emisné testy v budúcnosti budú vyhodnocované externe a nezávisle. Navyše sa budú zavádzať náhodne vybrané testy v reálnych podmienkach na posúdenie emisných výstupov. Predseda dozornej rady Pötsch uviedol: „Dúfame, že uvedené kroky pomôžu Volkswagenu znova získať opätovnú dôveru."

Externé vyšetrovanie vyžaduje viac času

Hoci analýza postupov auditom Skupiny bude vykonaná v krátkom čase, Jones Day ukončí svoje práce na vyšetrovaní až počas budúceho roka. Externí vyšetrovatelia budú potrebovať viac času na vyšetrovanie, a to z dvoch dôvodov. Prvým je to, že musia preveriť obrovské množstvo dát. V súčasnosti bolo zaistených 102 terabytov informácií, čo je porovnateľné s množstvom informácií obsiahnutých v približne 50 miliónoch kníh. Viac než 1 500 pamäťových jednotiek elektronických dát bolo zozbieraných od približne 380 zamestnancov. Druhým dôvodom je to, že vyšetrovanie skutočností zahŕňa právnu zodpovednosť. Tieto zistenia teda musia byť nielen prípustné a konzistentné, ale musia byť tiež prípustné v konaní pred súdom. Volkswagen plánuje poskytnúť aktuálne informácie o externom vyšetrovaní na výročnom valnom zhromaždení 21. apríla 2016.

Informácie, ktoré boli doteraz prešetrené, vo veľkom rozsahu objasnili pôvod a vývoj problému s emisiami oxidov dusíka. Ukázalo sa, že nešlo o jednorazovú chybu, ale skôr o reťazec chýb, u ktorých sa dopustilo, aby sa stali. Spúšťacím momentom bolo strategické rozhodnutie iniciovať rozsiahlu propagáciu vozidiel so vznetovým motorom v Spojených štátoch v roku 2005. Zo začiatku sa javilo ako nemožné, aby motor EA 189 spĺňal zákonnými prostriedkami sprísnené požiadavky na oxidy dusíka v Spojených štátoch v rámci požadovaného časového rámca a rozpočtu. To viedlo k inštalácii softvéru, ktorý upravoval hodnoty emisií oxidov dusíka podľa toho, či sa nachádzali vozidlá na ceste alebo boli testované. Neskôr, keď boli k dispozícii technické procesy na redukciu NOx emisií, neboli využité v najväčšej možnej miere. Práve naopak, predmetný softvér dovolil, aby aditívum "AdBlue" určené na úpravu výfukových plynov bolo vstrekované v rôznych množstvách tak, aby hodnoty NOx boli obzvlášť nízke, keď boli vozidlá na testovacej plošine, a oveľa vyššie, keď sa nachádzali na cestách.

Hans Dieter Pötsch zdôraznil: „Žiadna obchodná transakcia neospravedlňuje prekročenie právnych a etických hraníc." Prvým krokom bolo dočasné prerušenie výkonu práce deviatich manažérov, ktorí sa mohli podieľať na manipulácii. Ako vyzdvihol Pötsch: „Tu a teraz garantujem, že budeme pokračovať v dôslednom vyšetrovaní až do jeho ukončenia. Osobne za to ručím, a so mnou aj celá dozorná rada Volkswagenu AG."

Technické riešenia, ktoré boli nemeckým Spolkovým úradom pre cestnú dopravu ("Kraftfahrtbundesamt") vyhodnotené pozitívne, sú teraz dostupné pre európske varianty dotknutých motorov typu EA 189. Volkswagen preto ubezpečuje, že dotknuté modely v Európe budú v budúcnosti spĺňať všetky právne požiadavky. Náklady na zavedenie týchto opatrení budú únosné z technického, výrobného aj finančného hľadiska. Softvér v 2,0 a 1,2 litrových motoroch TDI bude aktualizovaný. Pre 1,6 litrové motory TDI bude použitý tzv. usmerňovač prúdenia, ktorý zvyšuje presnosť merania a v kombinácii s novou verziou softvéru bude optimalizovať množstvo vstrekovania.

Nakoľko technické riešenia už boli schválené, Volkswagen intenzívne pracuje na ich zavádzaní. Zvolávanie najpočetnejšieho variantu, vozidiel s 2,0 litrovým motorom TDI, sa začne začiatkom roka 2016. Začiatok zvolávania vozidiel s 1,2 litrovým motorom TDI je momentálne naplánovaný na druhý štvrťrok 2016. Zavádzanie opatrení pre modely s 1,6 litrovým motorom je naplánované na tretí štvrťrok 2016, aby bol poskytnutý dostatočný čas na prípravu hardvérových úprav. Podľa súčasného plánu celá iniciatíva potrvá prinajmenšom celý kalendárny rok 2016. Matthias Müller, predseda predstavenstva, prisľúbil: „Volkswagen sa nezastaví, kým táto situácia nebude úplne vyriešená k spokojnosti všetkých našich zákazníkov." Volkswagen bude jednotlivo informovať majiteľov dotknutých vozidiel o tom, kedy ich vozidlá budú upravené. Volkswagen garantuje, že riešenia budú zavedené bezplatne.

Z dôvodu oveľa prísnejších limitov na emisie oxidov dusíka v Spojených štátoch je omnoho technicky náročnejšou úlohou úprava vozidiel tak, aby boli splnené všetky platné emisné limity v rámci jednej a tej istej emisnej stratégie. Za týmto účelom Volkswagen úzko spolupracuje s americkou Agentúrou pre ochranu životného prostredia (EPA) a Radou pre vzdušné zdroje štátu Kalifornia (CARB). Riešenie navrhnuté pre Severnú Ameriku bude predstavené hneď po tom, ako bude schválené príslušnými úradmi.

Zavedenie novej štruktúry Skupiny Volkswagen sa začalo

Súčasne s prebiehajúcou krízou Volkswagen zavádza aj nový komplexný proces zosúladenia, ktorý ovplyvní štruktúru Skupiny ako aj jej spôsob myslenia a strategické ciele.

Volkswagen bude v budúcnosti riadený viac decentralizovane a jeho značkám a regiónom bude garantovaná väčšia nezávislosť. Predstavenstvo Skupiny Volkswagen sa plne sústredí na svoju hlavnú úlohu: vyvíjať postupy pri hlavných, globálnych otázkach, ako aj pri synergiách, kontrole a stratégii. Volkswagen investuje do technických zmien, ktoré budú mať významný vplyv na jeho vlastný obchodný model, stane sa viac všímavým a zjednoduší svoje rozhodovacie procesy. Zároveň sa Volkswagen zoštíhli a zlepší efektivitu nákladov. Všetky tieto štrukturálne zmeny sú v princípe zamerané na zníženie zložitosti v riadení a zároveň majú zabezpečiť, aby mohla byť Skupina efektívne riadená v dlhodobom horizonte.

S vymenovaním Dr. Christine Hohmann-Dennhardt bude oblasť Integrity a práva zastúpená na organizačnej úrovni ako samostatné oddelenie v predstavenstve Skupiny- jasné znamenie, že tieto záležitosti sú pre Volkswagen mimoriadne dôležité. Podstatne viac pozornosti bude venované digitalizácii, o ktorej budú správy podávané priamo predsedovi predstavenstva.

Obnova personálu v Skupine opäť nedávno dostala nový spád. Od začiatku roka 2015 do predstavenstva Skupiny pribudlo šesť nových členov, sedem značiek vymenilo svojich vrcholových zamestnancov a osem oddelení, ktoré spadajú do kompetencie predsedu predstavenstva, má nových vedúcich. Ako uviedol Müller: „Tím, ktorému chceme adresovať výzvy v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch, je zostavený." Detaily novej štruktúry budú dopracované v prvom štvrťroku 2016. Nová štruktúra bude zavedená v rámci celej Skupiny začiatkom roka 2017.

Nový postoj iniciovaný

Müller poznamenal: „Môžeme mať najlepších ľudí a výbornú organizáciu, ale bez správneho postoja a zmýšľania neurobíme nič." Počas nadchádzajúceho procesu zmeny k novému spôsobu myslenia môže Volkswagen stavať na svojich tradičných hodnotách: uvedomenie si kvality, silné stotožnenie sa so svojimi automobilmi a vysoký stupeň sociálnej zodpovednosti. Podľa Müllera bude budúcnosť o otvorenejších diskusiách, užšej spolupráci a ochote robiť chyby, ak budú chápané ako príležitosť učiť sa. Predseda predstavenstva uviedol: „Nepotrebujeme ľudí, ktorí budú vo všetkom s nami súhlasiť, ale manažérov a inžinierov, ktorí majú dobré argumenty na podporu svojho presvedčenia a projektov, takých, ktorí rozmýšľajú a konajú ako podnikatelia. Hľadám ľudí, ktorí sú zvedaví, nezávislí a novátorskí. Ľudí, ktorí nasledujú svoje inštinkty a nie sú vedení iba možnými dôsledkami bezprostredného zlyhania. V skratke: budúcnosť vo Volkswagene patrí odvážnym. Potrebujeme trocha viac Silicon Valley, zmiešanú so šikovnosťou Wolfsburgu, Ingolstadtu, Stuttgartu a ostatnými miestami Skupiny."

Nové strategické ciele vo vývoji

Okrem uvedeného Volkswagen spustil vývoj nového strategického cieľa: "Stratégia 2025", prostredníctvom ktorého bude Volkswagen reagovať na hlavné problémy v budúcnosti. Tento cieľ bude predstavený v polovici roka 2016.

Ako vysvetlil Müller: „Reorganizujeme Volkswagen strategicky a technologicky. Naším cieľom je odvážne a rozhodne sa podieľať na formovaní budúcnosti mobility." Skupina si okrem iného stanovila za cieľ dosiahnuť významný rozvoj predaja mimo svojho súčasného hlavného predmetu podnikania. Navyše sa pripravuje digitalizačná a elektrizačná ofenzíva.

Popri tom Volkswagen zároveň robí všetko pre to, aby znížil efekt, ktorý má súčasná situácia na jeho obchodnú výkonnosť. Prevádzková činnosť spĺňa očakávania a vyhliadky na rok 2015, ktoré boli aktualizované koncom októbra, zostávajú nezmenené. Pokiaľ ide o údaje o predaji, tie môžu byť zmiešané, vzhľadom na rôznorodosť trhov a značiek. Podľa Müllerovho vysvetlenia: „Celková situácia nie je dramatická, ale, ako sa dalo predpokladať, je napätá."

Na zhrnutie uvedeného predseda predstavenstva uviedol: „Hoci je súčasná situácia vážna, túto spoločnosť to nezlomí. Máme pred sebou jasnú misiu: vytvoríme nový, lepší a silnejší Volkswagen. Spoločnosť, ktorá využíva svoje silné stránky, aby uskutočnila prechod do nového sveta automobilov. Spoločnosť, ktorá dáva teraz priechod novým silám a viac využíva výhody svojho obrovského potenciálu. A v neposlednom rade spoločnosť, ktorá bude úspešná v dlhodobom horizonte na základe silných hodnôt."


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

UniControls vybaví systémom nadradeného riadenia ďalších 23 súprav metra v čínskom Chengde, hlavnom meste provincie S’-čchuan

18.01.2017 09:00

Spoločnosť UniControls, významný hráč a medzinárodne uznávaný dodávateľ riadiacich systémov a elektronických zariadení v oblastiach železničnej dopravy a priemyselného riadenia, uzatvorila ďalší z rad ...

Tlačové správy

freeSAT vlani ponúkol nové kanály, aplikácie i súťaže, viac zábavy príde i v roku 2017

18.01.2017 08:16

Nové kanály, skvelé ceny, prémiové televízie zdarma a množstvo zábavy – to všetko si mohli vlani vychutnávať zákazníci freeSAT-u na Slovensku. 27 nových kanálov Zákazníci freeSAT-u v roku 2016 získal ...

Tlačové správy

iOS platforma investičnej aplikácie

18.01.2017 08:10

FINAMIS koncom roka 2016 sprístupnil mobilnú aplikáciu pre operačný systém iOS spoločnosti Apple. Spustenie je v súlade s interným plánom a cieľovým termínom ukončenia vývoja. V prvej polovici 2016 F ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá