17.2.2015 0 Comments

Spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Od 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 335/2014 Z. z. spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 380/2014 Z. z., ktorou sa zákon vykonáva. Táto nová právna úprava bola prijatá so zámerom, aby sa spotrebiteľské spory riešili mimosúdne, ale nie štandardným rozhodcovským konaním, ktoré bolo a priori určené na riešenie sporov medzi podnikateľmi. Treba povedať, že štandardné rozhodcovské konanie bolo často zneužívané v neprospech spotrebiteľov. Na spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa štandardná úprava zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní vzťahuje iba vtedy, ako to zákon č. 355/2014 Z. z. výslovne určuje.

Podľa novej právnej úpravy v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní možno rozhodovať len spotrebiteľské spory, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní, vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je, alebo nie je. V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní nemožno rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vznikli v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania alebo súvisia s ním.

V spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní možno rozhodovať len spotrebiteľské spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou. Spotrebiteľské spory môžu byť v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodované len na základe spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, ktorá zakladá právomoc stáleho rozhodcovského súdu v spotrebiteľských sporoch. Spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu možno uzavrieť aj dodatočne, hoci aj počas konania pred všeobecným súdom.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí byť písomná, obsahovo a formálne oddelená od spotrebiteľskej zmluvy a nesmie obsahovať dojednania, ktoré nesúvisia so spotrebiteľským rozhodcovským konaním. Písomná forma spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy, ak bola uzavretá elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie jej obsahu a identifikáciu zmluvných strán, ktoré spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu uzavreli. Zákon podrobne upravuje aj náležitosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, pričom tá nesmie obsahovať dohodu o konkrétnej osobe rozhodcu.

Zákon upravuje, kto môže byť rozhodcom. Rozhodca musí úspešne zložiť skúšku odbornej spôsobilosti rozhodcu a spĺňať predpoklady bezúhonnosti, dôveryhodnosti, vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo a právnickej praxe v trvaní aspoň päť rokov. Skúšku uskutočňuje ministerstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobmedzuje právo spotrebiteľa obrátiť sa na súd. Spotrebiteľ sa napriek uzavretej spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve môže domáhať svojho práva podaním žaloby na súd a dodávateľ ani jeho právny nástupca sa nemôžu účinne dovolávať nedostatku právomoci súdu podľa osobitného predpisu, ibaže vo veci už skôr začalo spotrebiteľské rozhodcovské konanie. To je začaté okamihom doručenia návrhu na začatie spotrebiteľského rozhodcovského konania spotrebiteľovi.

Ak je spotrebiteľská zmluva neplatná, je s ňou súvisiaca spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neplatná, ak sa na ňu vzťahuje dôvod neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy. Ak zmluvné strany odstúpia od spotrebiteľskej zmluvy alebo ju inak ukončia, nedotýka sa toto odstúpenie spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Zákon podrobne upravuje aj zriadenie stáleho rozhodcovské súdu a konanie pred ním.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá