2.10.2014 0 Comments

Právnik radí: Záväzné stanoviská finančného riaditeľstva

Od 1. septembra 2014 nadobudlo účinnosť ustanovenie zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ktoré dáva možnosť, aby daňový subjekt písomne požiadal finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov.

Predpisy, ku ktorým možno požiadať o záväzné stanovisko, určuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 229/2014 Z. z. Záväzné stanovisko možno požiadať k uplatneniu ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na posúdenie:

a) zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov,

b) predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a zákona o dani z príjmov.

Záväzné stanovisko možno vydať aj k uplatneniu ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na posúdenie:

a) vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty,

b) sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty,

c) osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Žiadosť o záväzné stanovisko musí obsahovať podrobný opis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných ustanovení daňových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti alebo ak skutočnosti, ku ktorým má byť záväzné stanovisko vydané, nie sú na posúdenie dostatočné, finančné riaditeľstvo vyzve daňový subjekt v lehote do siedmich pracovných dní od doručenia žiadosti, aby v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie v požadovanom rozsahu. Ak daňový subjekt výzve finančného riaditeľstva nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa táto žiadosť za nepodanú a finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu.

Finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, ak na vydanie záväzného stanoviska je potrebné uplatniť právny predpis iného štátu alebo ak daňový subjekt žiada o záväzné stanovisko ku skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré bolo podané daňové priznanie; o nevydaní záväzného stanoviska finančné riaditeľstvo informuje daňový subjekt.

Finančné riaditeľstvo vydá daňovému subjektu záväzné stanovisko v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy. V zložitých prípadoch nemôže lehota presiahnuť 6 mesiacov, pričom na predĺženie lehoty treba súhlas žiadateľa. Ak ho neudelí, žiadosť sa považuje za vzatú späť.

Záväzné stanovisko obsahuje stanovisko ku všetkým skutočnostiam uvedeným v žiadosti a časový a vecný rozsah záväznosti. Záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane a druhostupňový orgán. Záväzné stanovisko nezaväzuje správcu dane ani druhostupňový orgán, ak daňový subjekt, ktorému bolo vydané záväzné stanovisko, neuplatnil postup uvedený v záväznom stanovisku alebo ak sa preukáže, že rozhodujúce skutočnosti, na základe ktorých bolo záväzné stanovisko vydané, nie sú splnené, alebo ak záväzné stanovisko stratilo účinky.

Tieto stanoviská nie sú zadarmo, podľa charakteru prípadu sa platí úhrada vo výške najmenej 4000 eur, podrobnosti upravuje § 53c zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Úhrada sa platí pri podaní žiadosti.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá