Image
4.6.2013 0 Comments

Nový zákon o ochrane osobných údajov

pravnik radi.jpg Od 1. júla 2013 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Po nadobudnutí účinnosti zákona sa výrazne znení doterajšie nakladanie s osobnými údajmi. Nová právna úprava určuje pre prevádzkovateľov informačných systémov, ktorí nemajú sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý pobyt na území členského štátu a na účely spracúvania osobných údajov využívajú úplne alebo čiastočne automatizované alebo iné ako automatizované prostriedky spracúvania umiestnené na území Slovenskej republiky, pričom tieto prostriedky spracúvania nie sú využívané výlučne len na prenos osobných údajov cez územie členských štátov, povinnosť pred začatím spracúvania vymenovať svojho zástupcu so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zástupca prevádzkovateľa je povinný disponovať originálom dokladu svojho vymenovania za zástupcu prevádzkovateľa a ten preukázať Úradu na ochranu osobných údajov kedykoľvek na jeho žiadosť. Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky prevádzkovateľa na origináli dokladu musí byť úradne osvedčená.

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní uzatvoriť písomnú zmluvu. Prevádzkovateľ je pri výbere sprostredkovateľa povinný dbať na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Náležitosti zmluvy sú presne určené.

Každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania alebo v rámci výkonu verejnej funkcie, musí byť poučená prevádzkovateľom. O poučení oprávnenej osoby musí prevádzkovateľ vyhotoviť písomný záznam, ktorého náležitosti upravuje zákon v § 21.

Ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb, je povinný najneskôr v lehote 60 dní od začatia ich spracúvania výkonom dohľadu písomne poveriť zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby. Fyzická osoba môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov po úspešnom absolvovaní skúšky, ktorú podľa zákona zabezpečuje úrad na ochranu osobných údajov. Podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby ustanoví všeobecne vyhláška, ktorú vydá úrad.

Po nadobudnutí účinnosti zákona sa ustanovujú viaceré lehoty, v ktorých treba súčasný stav uviesť do súladu s novou právnou úpravou. Časové limity na zladenie stavu s novým zákonom sú nasledujúce. Do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti treba:

  • uviesť všetky informačné systémy prevádzkovateľa, v ktorých spracúva osobné údaje, do súladu novým zákonom
  • vykonať poučenie oprávnených osôb prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa nového zákona
  • nanovo prihlásiť informačný systém prevádzkovateľa na registráciu na Úrade na ochranu osobných údajov, ak to zákon vyžaduje; rovnaká lehota sa vzťahuje aj na nové prihlasovanie informačného systému na osobitnú registráciu
  • Do deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona musí prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zladiť prijaté bezpečnostné opatrenia s novou právnou úpravou. Do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zákona:
  • musí prevádzkovateľ svoj zmluvný vzťah so sprostredkovateľom prispôsobiť novej úprave
  • musia prevádzkovateľ a sprostredkovateľ písomne poveriť zodpovednú osobu a jej poverenie oznámiť úradu


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá