Image
25.4.2013 0 Comments

Nová skutková podstata nekalej súťaže

Pravnik.jpg Od 1. februára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2013 Z. z., ktorým sa novelizoval Obchodný zákonník. Táto novela prináša niektoré pozitívne zmeny v oblasti úpravy nekalej súťaže. Už niekoľko rokov je bežné, že po každej zmene týkajúcej sa obchodnej spoločnosti príde poštou zásielka od tzv. katalógových firiem, často skôr ako oznámenie registrového súdu o zápise spoločnosti alebo zmeny do obchodného registra.

Katalógové firmy majú veľmi prepracovanú stratégiu, pričom buď voľbou obchodného mena, alebo názvu registra vyvolávajú dojem, že katalógová firma predstavuje oficiálny verejný register alebo je to subjekt splnomocnený na vedenie verejného registra či inej verejnej evidencie. V skutočnosti však ide o ponuku registrácie do rôznych katalógov s nulovou pridanou informačnou hodnotou v porovnaní s oficiálnym a zadarmo dostupným registrom.

Cena za registráciu pritom niekoľkonásobne prevyšuje obvyklú trhovú cenu takýchto služieb. Napríklad Register obchodných spoločností SR, ktorý nájdete na adrese www.regfirm.sk, ponúka registráciu „len" za 89 eur. V texte písomnej ponuky na registráciu sa výslovne uvádza veľmi malým písmom, že nejde o registráciu v Obchodnom vestníku „podľa nariadenia vlády č. 100/1993 Z. z.", čo je pomerne humorné, pretože predmetné nariadenie vlády bolo zrušené už od 1. 2. 2004. Existuje len málo podnikateľov, ktorí by akceptovali takúto ponuku. Katalógové firmy však úmyselne vyvolávajú v priemerne pozornom človeku dojem, že ide o oficiálny register. Nie sú ojedinelé sú prípady, keď plnenie požadované za registráciu nepoctivá katalógová firma dôsledne vymáha prostredníctvom nevyberavého a veľmi prepracovaného psychologického a právneho nátlaku, ktorému priemerný zákazník nemôže kvalifikovane a efektívne odporovať.

Preto sa do Obchodného zákonníka zaviedla rozšírená definícia nekalosúťažného konania, spočívajúca v rozšírení definície vyvolania nebezpečenstva zámeny. Tým je po novom aj konanie podnikateľa, ktoré spočíva v takej voľbe jeho obchodného mena alebo používania takého označenia podniku, ktoré je objektívne spôsobilé vyvolať u adresátov jeho obchodnej dokumentácie nebezpečenstvo zámeny podnikateľa s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona.

Pri posúdení, či v danom prípade došlo k nekalosúťažnému konaniu, bude, samozrejme, rozhodujúce, či priemerne vzdelaný a obozretný súťažiteľ mohol pri zbežnom čítaní a pri primeranom stupni opatrnosti v čase doručenia obchodnej dokumentácie podnikateľa rozpoznať, že nejde o korešpondenciu orgánu povereného zákonom na vedenie verejného registra alebo inej evidencie. Dá sa predpokladať, že za nekalosúťažné konanie budú považované najmä prípady, keď uvedená obchodná korešpondencia, platobný formulár, zloženka alebo iný platobný poukaz, prípadne objednávka na opravu zapísaných údajov nebude dostatočne zreteľne informovať či bude informovať nejednoznačným spôsobom, že ide vlastne o návrh na uzavretie zmluvy.

V dôsledku tejto novelizácie môže ktokoľvek, kto bol poškodený konaním katalógovej firmy, využiť právne prostriedky ochrany pred nekalou súťažou. Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil tento stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Právo, aby sa protiprávneho konania katalógová firma zdržala, môže uplatniť aj právnická osoba oprávnená hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá