Image
7.6.2016 0 Comments

Linux / Výroba DVD filmov II. / 27.časť

Späť na úvod >> Späť na seriál

Tú­to časť se­riá­lu ve­nu­je­me struč­né­mu opi­su ap­li­ká­cie Ki­no. Uve­die­me si, akým spô­so­bom mož­no prev­ziať zá­znam z ka­me­ry a ako prip­ra­viť vý­stup­ný sú­bor MPEG.

Ap­li­ká­cia Ki­no

Po­treb­né ap­li­ká­cie

Prv ako za­čne­me pra­co­vať s ap­li­ká­ciou Ki­no a nes­kôr aj s ap­li­ká­ciou 'Q' DVD-Aut­hor, mu­sí­me ko­rek­tne nain­šta­lo­vať tzv. po­dpor­né ap­li­ká­cie, bez kto­rých ne­zís­ka­me že­la­ný vý­stup. Ide o nas­le­du­jú­ce ap­li­ká­cie:

- mpeg2enc, mp2enc, too­la­me – MPEG audio/vi­deo ko­dé­ry,
- mplex, spu­mux – MPEG mul­tip­lexory,
- jpeg­topnm – kon­ver­tor ob­ráz­kov JPEG na PGM, resp. PPM,
- ppmtoy4m – kon­ver­tor ob­ráz­kov PPM na YUV4­MPEG2.

Ki­no

Ap­li­ká­ciu Ki­no nain­šta­lu­je­me po­mo­cou na­mi po­uží­va­né­ho ma­na­žé­ra ba­líč­kov. Jej in­šta­lá­cia by ma­la pre­beh­núť bez prob­lé­mov. Ma­na­žér ba­líč­kov by mal nain­šta­lo­vať nie­len ap­li­ká­ciu, ale aj všet­ky ďal­šie ap­li­ká­cie, kniž­ni­ce a nás­tro­je, kto­ré sú ne­vyh­nut­né na jej správ­nu fun­kčnosť.

V tom­to oka­mi­hu nás naj­viac za­ují­ma zá­lož­ka Cap­tu­re (prev­ziať). Po jej vý­be­re sa dos­ta­ne­me do tej čas­ti ap­li­ká­cie, kto­rá je ur­če­ná na pre­be­ra­nie zá­zna­mov z exter­ných zdro­jov pri­po­je­ných k náš­mu PC. V na­šom prí­pa­de ide o ka­me­ru pri­po­je­nú cez roz­hra­nie IEEE1394.

:: Cap­tu­re (prev­za­tie zá­zna­mu z ka­me­ry)

Ap­li­ká­cia Ki­no by ma­la auto­ma­tic­ky roz­poz­nať pri­po­je­nú ka­me­ru. Po­drob­nej­šie nas­ta­ve­nie spô­so­bu prev­za­tia zá­zna­mu nas­ta­ví­me v me­nu Edit -> Pre­fe­ren­ces -> Cap­tu­re (resp. IEEE1394). Jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších vo­lieb je vý­ber for­má­tu Raw DV (Raw DV stream – ne­kom­pri­mo­va­ný di­gi­tál­ny tok).
Pro­ces prev­za­tia zá­zna­mu je ča­so­vo ná­roč­ný, zá­vi­sí naj­mä od fun­kčných mož­nos­tí pri­po­je­nej ka­me­ry. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov však ide o pre­nos zá­zna­mu sním­ka po sním­ke (Wri­te Eve­ry 1 Fra­me). Po­kiaľ má náš zá­znam dĺžku 1 ho­di­ny, rá­taj­me s tým, že na je­ho pre­nos bu­de­me po­tre­bo­vať prá­ve 1 ho­di­nu. Po­dob­ne je to pri zá­zna­moch s väč­šou či men­šou dĺžkou. Do­ba prev­za­tia týc­hto zá­zna­mov bu­de ek­vi­va­len­tná ich dĺžke. V tom­to oka­mi­hu mu­sí­me za­bez­pe­čiť, aby na na­šom dis­ku bol dos­ta­tok voľ­né­ho mies­ta. Ne­kom­pri­mo­va­ný zá­znam to­tiž za­be­rie nie­koľ­ko de­sia­tok či sto­viek gi­ga­baj­tov.

:: Export (príp­ra­va vý­stu­pu)

Po ús­peš­nom prev­za­tí ce­lé­ho zá­zna­mu nas­le­du­je pro­ces je­ho kom­pri­má­cie. Všet­ky po­treb­né nas­ta­ve­nia us­ku­toč­ní­me v zá­lož­ke Export (vý­stup) -> MPEG. V pr­vom ra­de vy­be­rie­me vý­stup do for­má­tu Fi­le For­mat = 8 - DVD. Ďalej tre­ba zvo­liť niek­to­rý z ty­pov vy­hla­de­nia (Dein­terla­ce). Naj­čas­tej­šie po­uží­va­ný va­riant je nas­ta­ve­nie vy­hla­de­nia YUV Dein­terla­ce Film-li­ke.
V ďal­šom kro­ku nas­ta­ví­me po­lož­ku As­pect ra­tio (po­mer strán), v kto­rej ur­čí­me po­mer strán ob­ra­zu. Oby­čaj­ne vo­lí­me med­zi for­má­tom 2 - 4:3 a for­má­tom 3 - 16:9. Vý­be­rom od­ka­zu Ad­van­ced Op­tions mô­že­me ov­plyv­niť pa­ra­met­re po­dpor­ných ap­li­ká­cií. Pri ap­li­ká­cii mp2enc je dô­le­ži­té dopl­niť pa­ra­me­ter -r 48000. Je to z to­ho dô­vo­du, že DVD fil­my po­uží­va­jú pre audios­to­pu (audio stream) inú vzor­ko­va­ciu frek­ven­ciu ako kla­sic­ké CD.

Export vi­deo­sú­bo­ru

Os­tat­né po­lož­ky ne­mu­sí­me ni­ja­ko me­niť a po za­da­ní náz­vu vý­stup­né­ho sú­bo­ru (Fi­le) mô­že­me pris­tú­piť k vý­ro­be vý­stup­né­ho sú­bo­ru (stla­čí­me tla­čid­lo Export).
V tom­to oka­mi­hu za­čne ap­li­ká­cia Ki­no kon­ver­to­vať zá­znam do for­má­tu MPEG, kto­rý je či­ta­teľ­ný v bež­ných DVD preh­rá­va­čoch. Vý­stu­pom bu­de te­da sú­bor zvo­le­né­ho náz­vu s prí­po­nou .mpeg, kto­rý po­uži­je­me v ďal­šom kro­ku pro­ce­su vý­ro­by DVD fil­mu.
Je dô­le­ži­té ve­dieť, že kon­ver­zia zá­zna­mu tr­vá veľ­mi dl­ho. Je zá­vis­lá naj­mä od dĺžky zá­zna­mu a aj od vý­ko­nu náš­ho PC (v tom­to prí­pa­de naj­mä od vý­ko­nu CPU). Nez­ried­ka sa mô­že­me dop­ra­co­vať k nie­koľ­kým ho­di­nám, po­čas kto­rých bu­de náš PC tak­mer ne­pou­ži­teľ­ný, pre­to­že ce­lý je­ho vý­poč­to­vý vý­kon bu­de ve­no­va­ný na kom­pre­siu zá­zna­mu. Ne­zos­tá­va nám nič iné ako ča­kať.

Na­bu­dú­ce…

Po skon­če­ní pro­ce­su vy­tvo­re­nia sú­bo­ru MPEG mô­že­me pris­tú­piť k ďal­šie­mu kro­ku v pro­ce­se vý­ro­by DVD fil­mu. V tom­to oka­mi­hu sa po­tre­bu­je­me oboz­ná­miť s ap­li­ká­ciou 'Q' DVD-Aut­hor. Prá­ve o nej bu­de nas­le­du­jú­ca časť se­riá­lu.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá