Image
7.6.2016 0 Comments

Linux / VMware/IV / 41. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Ten­to­raz sa za­me­ria­me na sprá­vu fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča (host), ako aj na sprá­vu hos­ťo­va­ných vir­tuál­nych stro­jov (guests = VM). Pô­vod­ne som tú­to časť se­riá­lu plá­no­val vy­užiť čis­to na opis sprá­vy VM. Pri príp­ra­ve člán­ku a tes­to­va­ní jed­not­li­vých mož­nos­tí pros­tre­dia som však na­ra­zil na ur­či­tý prob­lém a je­ho kon­krét­ne rie­še­nie, čo po­dstat­ne ov­plyv­ni­lo môj ná­zor na pro­duk­ty fir­my VMware.

Prob­lé­mo­vé VMware?

Po­dľa všeo­bec­ných pred­pok­la­dov by nám ma­lo naj­nov­šie sta­bil­né jad­ro Li­nuxu so všet­ký­mi je­ho sys­té­mo­vý­mi ak­tua­li­zá­cia­mi za­bez­pe­čiť mi­ni­mál­ne prob­lé­my pri in­šta­lá­cii no­vých ap­li­ká­cií, a ak aj nie, as­poň má­me is­to­tu, že náš sys­tém má mi­ni­mál­ne bez­peč­nos­tné di­ery. V prí­pa­de VMware to­to tvr­de­nie nep­la­tí a exis­ten­cia naj­nov­šie­ho sys­té­mo­vé­ho sof­tvé­ru nez­na­me­ná men­ší po­čet prob­lé­mov. Po­čas príp­ra­vy toh­to člán­ku to­tiž môj Li­nux po­mo­cou auto­ma­tic­kých ak­tua­li­zá­cií nain­šta­lo­val no­vé jad­ro 2.6.32.11-99.fc12.i686.PAE, čím sa za­ča­li prob­lé­my.

Ba­lík VMware-server-2.0.2-203138.i386 pri sna­he o spus­te­nie ozná­mil, že nain­šta­lo­va­né mo­du­ly nie sú prip­ra­ve­né pre no­vé jad­ro, a po­ža­do­val ich re­kom­pi­lá­ciu. Ho­ci som mi­nu­le klad­ne hod­no­til bez­prob­lé­mo­vú in­šta­lá­ciu ce­lé­ho ba­lí­ka, te­raz mu­sím tvr­diť pres­ný opak. VMware sa nie a nie pris­pô­so­biť no­vé­mu jad­ru. Hlá­se­né chy­by kom­pi­lá­cie som dal do sú­vi­su buď s ne­ko­rek­tným kó­dom v prek­la­da­ných zdro­jo­vých sú­bo­roch VMware, ale­bo som pred­pok­la­dal, že hla­vič­ko­vé sú­bo­ry môj­ho no­vé­ho jad­ra neob­sa­hu­jú všet­ky po­ža­do­va­né de­fi­ní­cie.

Ap­li­ká­cia via­ce­rých „za­ru­če­ne“ dob­rých po­stu­pov, náj­de­ných na inter­ne­te, sa­moz­rej­me, za­kaž­dým zly­ha­la. Po­mo­hol až po­stup od is­té­ho ru­mun­ské­ho sof­tvé­ro­vé­ho nad­šen­ca (http://ra­du.co­tes­cu.com), kto­rý po­nú­kol zá­pla­tu (patch) spo­ľah­li­vo fun­gu­jú­cu aj na mo­jom po­čí­ta­či. Ten­to člo­vek, kto­rý zrej­me vie, čo ro­bí, pre­to­že je­ho zá­pla­ta nao­zaj fun­go­va­la, má vo svo­jom blo­gu uve­de­né: „I pre­fer not to was­te ti­me with VMware’s bad co­ded pro­ducts.“ Slo­ven­ský prek­lad znie: „Rad­šej ne­bu­dem mr­hať svoj čas na zle nap­rog­ra­mo­va­né pro­duk­ty VMware.“ Mys­lím, že prá­ve ten­to ci­tát pres­ne de­fi­nu­je mo­je skú­se­nos­ti s VMware.

Sprá­va VM v rám­ci pros­tre­dia VMware Server­a Ma­naž­ment VMware Server­a pre­bie­ha ces­tou inter­ne­to­vé­ho preh­lia­da­ča v tzv. VMware Infra­struc­tu­re (VI) Web Ac­cess. Po­mo­cou tej­to kon­zo­ly sme schop­ní us­ku­toč­niť všet­ky čin­nos­ti po­treb­né pri kaž­do­den­nom vy­uží­va­ní VMware. V pr­vom ra­de v nej vy­tvá­ra­me no­vé VM, na kto­ré nás­led­ne in­šta­lu­je­me po­ža­do­va­ný ope­rač­ný sys­tém. Ok­rem príp­ra­vy a vy­uží­va­nia no­vých VM mô­že­me v rám­ci kon­zo­ly VI spus­tiť tie­to prí­ka­zy:

1. pri­dať/zru­šiť VM v tzv. in­ven­tá­ri (in­ven­to­ry) – in­ven­tár ob­sa­hu­je všet­ky VM, kto­ré sme vy­tvo­ri­li, resp. pri­da­li z iné­ho VMware pros­tre­dia (vrá­ta­ne VM prís­tup­ných na sie­ti),
2. pri­dať/zru­šiť dis­ko­vý pries­tor (da­tas­to­re) na uk­la­da­nie úda­jov jed­not­li­vých VM,
3. zme­niť veľ­kosť pa­mä­te, kto­rú po­nú­ka fy­zic­ký po­čí­tač svo­jim VM, de­fi­no­vať, akým spô­so­bom VM vy­uží­va­jú tzv. swap­ping, a umož­niť VM vy­uží­vať sním­ko­va­nie (snap­shots),
4. nas­ta­viť auto­ma­tic­ký štart/stop VM v sú­vis­los­ti so štar­tom a za­sta­ve­ním fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča.

Obr. 1 Mož­né prí­ka­zy na sprá­vu fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča po­mo­cou kon­zo­ly VI

Na sprá­vu VM mož­no v rám­ci kon­zo­ly VI vy­užiť nas­le­du­jú­ce prí­ka­zy:

1. naš­tar­to­vať/vy­pnúť vy­bra­ný VM (Po­wer On, Po­wer Off),
2. pri­dať, resp. spra­vo­vať har­dvér kon­krét­ne­ho VM (Add Hardware),
3. vy­ro­biť sním­ku (snap­shot) vy­bra­né­ho VM, kon­fi­gu­ro­vať VM (Con­fi­gu­re VM) – tý­mi­to prí­kaz­mi sa bu­de­me za­obe­rať na­bu­dú­ce,
4. vy­ro­biť zá­stup­cu VM – URL na pria­my prís­tup na kon­zo­lu VM z inter­ne­to­vé­ho preh­lia­da­ča.

Obr. 2 Mož­né prí­ka­zy na sprá­vu vir­tuál­nych po­čí­ta­čov po­mo­cou kon­zo­ly VI

Na­bu­dú­ce…

Na­bu­dú­ce sa bliž­šie po­zrie­me na mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie VM a na zá­klad­né dru­hy sie­ťo­vých pri­po­je­ní VM. Uká­že­me si, ako mož­no jed­no­duc­hým spô­so­bom pre­ná­šať úda­je med­zi fy­zic­kým po­čí­ta­čom a VM.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá