Image
7.6.2016 0 Comments

Linux / VMware/III / 40. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V tej­to čas­ti se­riá­lu uká­že­me, ako po­mo­cou pro­duk­tu VMware Server vy­tvo­rí­me vir­tuál­ny stroj (Vir­tual Ma­chi­ne – VM) a nain­šta­lu­je­me naň vy­bra­tý ope­rač­ný sys­tém (OS). Pod­rob­nos­ti sprá­vy vir­tuál­ne­ho pros­tre­dia ne­bu­de­me ro­zo­be­rať, za­me­ria­me sa iba na pos­tup tvor­by VM a in­šta­lá­cie OS.

Vy­tvo­re­nie vir­tuál­ne­ho stro­ja

VM v rám­ci VMware Server vy­tvá­ra­me po­mo­cou prí­ka­zu Crea­te Vir­tual Ma­chi­ne, kto­rý sa na­chá­dza v me­nu Vir­tual Ma­chi­ne, ale­bo v pra­vej čas­ti ma­naž­men­to­vej kon­zo­ly v boxe Com­mands.

Pos­tup je veľ­mi jed­no­du­chý a in­tui­tív­ny: do di­aló­go­vé­ho ok­na pos­tup­ne za­dá­me ná­zov VM, typ a ver­ziu OS, kto­rý sa chys­tá­me na VM nain­šta­lo­vať, veľ­kosť vir­tuál­nej RAM, veľ­kosť a umies­tne­nie vir­tuál­ne­ho HDD a vlas­tnos­ti vir­tuál­nej sie­te. Na­ko­niec špe­ci­fi­ku­je­me dos­tup­nosť me­cha­ník CD/DVD a FDD a za­ria­de­ní USB. Vý­znam jed­not­li­vých kro­kov môž­me roz­pí­sať tak­to:

1. ná­zov VM – ná­zov, pod kto­rým bu­de stroj iden­ti­fi­ko­va­ný v pros­tre­dí VMware Server,
2. typ a ver­zia OS – iden­ti­fi­ku­jú OS, kto­rý bu­de­me na VM in­šta­lo­vať,
3. RAM – veľ­kosť pa­mä­te, kto­rú pou­ži­je VM na svoj chod, tre­ba my­slieť na to, že o tú­to pa­mäť bu­de uk­rá­te­ný náš fy­zic­ký po­čí­tač, čo evi­den­tne po­ve­die k zní­že­niu je­ho vý­ko­nu, de­le­nie fy­zic­kej pa­mä­te je ne­vyh­nut­né veľ­mi dob­re zvá­žiť, aby o ňu ne­bol nea­dek­vát­ne uk­rá­te­ný fy­zic­ký po­čí­tač, ale ani VM,
4. HDD – VM bu­de na svoj chod pou­ží­vať vir­tuál­ny disk, kto­rý bu­de na fy­zic­kom dis­ku rep­re­zen­to­va­ný kon­krét­nym sú­bo­rom, pri­čom je­ho veľ­kosť mô­že byť de­fi­no­va­ná sta­tic­ky ale­bo me­ne­ná dy­na­mic­ky pod­ľa ak­tuál­nych po­trieb VM (nas­ta­vu­je­me klik­nu­tím na od­kaz Fi­le Op­tions),
5. sieť – zno­vu sa stre­tá­va­me s tro­mi roz­lič­ný­mi spô­sob­mi prís­tu­pu k sie­ťo­vým služ­bám, pri­čom naj­bež­nej­šie sa pou­ží­va tzv. NAT prek­la­da­nie adries (VM bu­de k sie­ti pris­tu­po­vať s rov­na­kou IP ad­re­sou, akú má náš fy­zic­ký po­čí­tač),
6. Dos­tup­nosť pe­ri­fér­nych za­ria­de­ní (CD/DVD, FDD, USB) – de­fi­nu­je­me spô­sob, ako bu­dú da­né za­ria­de­nia prís­tup­né v rám­ci VM, na bez­prob­lé­mo­vú prá­cu sta­čí po­ne­chať štan­dard­ný prís­tup na fy­zic­ké mé­dium (Use a Phy­si­cal Dri­ve).

Na obr. 1 mô­že­me vi­dieť su­már­nu in­for­má­ciu o nas­ta­ve­niach prá­ve vy­tvá­ra­né­ho VM. Po stla­če­ní tla­čid­la Fi­nish dôj­de k vy­tvo­re­niu VM a je­ho za­ra­de­niu me­dzi ak­tív­ne VM, kto­ré mož­no nás­led­ne naš­tar­to­vať po­mo­cou prí­ka­zu Power On.

Obr. č. 1 Kon­zo­la ma­naž­men­tu – Infra­struc­tu­re Web Ac­cess

In­šta­lá­cia OS na VM

Špe­ci­fi­kom pro­duk­tu VMware Server je to, že po naš­tar­to­va­ní VM ne­zís­ka­me ni­ja­ký gra­fic­ký vý­stup. VMware Server to­tiž k ok­nu VM pris­tu­pu­je od­liš­ne ako Vir­tual­Box. Na to, aby sme vi­de­li gra­fic­ký vý­stup kon­krét­ne­ho VM, mu­sí­me prejsť na zá­lož­ku Con­so­le a kde­koľ­vek v rám­ci ok­na kon­zo­ly klik­núť ľa­vým tla­čid­lom my­ši. Až vte­dy sa nám zob­ra­zí ok­no VM, kto­ré už bu­de ob­sa­ho­vať gra­fic­ký vý­stup vy­bra­té­ho OS.

Obr. č. 2 Za­čia­toč­ná fá­za in­šta­lá­cie MS Win­dows XP Pro­fes­sio­nal

Po pr­vom štar­te VM štan­dar­dným spô­so­bom ozná­mi nep­rí­tom­nosť OS a po­žia­da o vlo­že­nie pat­rič­né­ho mé­dia (to is­té by uro­bil aj fy­zic­ký po­čí­tač bez nain­šta­lo­va­né­ho OS). Do me­cha­ni­ky CD/DVD vlo­ží­me in­šta­lač­né mé­dium vy­bra­té­ho OS a spus­tí­me in­šta­lá­ciu.

Po­dob­ne ako v ap­li­ká­cii Vir­tual­Box ope­rač­ný sys­tém, kto­rý in­šta­lu­je­me na VM, „nez­ba­dá“, že ide o vir­tuál­ne pros­tre­die, a je­ho in­šta­lá­cia pre­bie­ha úpl­ne rov­na­ko, ako ke­by bol in­šta­lo­va­ný na fy­zic­ký po­čí­tač (úpl­ne tran­spa­ren­tne). Reš­tar­ty, kto­ré spre­vá­dza­jú in­šta­lá­ciu MS Win­dows, sú rie­še­né reš­tar­tom VM. Po ús­peš­nom do­kon­če­ní in­šta­lá­cie by sme ma­li zís­kať vý­stup po­dob­ný to­mu na obr. 3.

Obr. č. 3 MS Win­dows XP ús­peš­ne nain­šta­lo­va­ný na VM v rám­ci VMware Server

Na­bu­dú­ce…

Na­bu­dú­ce sa za­me­ria­me na de­tail­nej­ší opis prá­ce vo VMware Server a na sprá­vu VM. Do­kon­čí­me blok, v kto­rom sme sa ve­no­va­li vir­tuál­nym pros­tre­diam, a to zo­su­ma­ri­zo­va­ním roz­die­lov me­dzi vir­tua­li­zač­ným pros­tre­dím Vir­tual­Box a VMware Server.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá