Image
7.6.2016 0 Comments

Linux / VMware/II / 39. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Tak ako sme avi­zo­va­li, v tom­to člán­ku opí­še­me pro­ces in­šta­lá­cie pro­duk­tu VMware Server. Nes­kôr sa bu­de­me ve­no­vať prá­ci v pros­tre­dí a in­šta­lá­cii kon­krét­ne­ho vir­tuál­ne­ho stro­ja (VM).

Po­uži­té ope­rač­né pros­tre­die

In­šta­lá­ciu VMware Server vy­ko­ná­me na bež­nom PC s nain­šta­lo­va­ným OS Li­nux Ubun­tu Re­lea­se 9.04 s jad - rom 2.6.28-15-ge­ne­ric v pros­tre­dí GNO­ME 2.26.1. Po­uži­je­me vy­bra­ný pro­dukt fir­my VMware, kon­krét­ne VMware Server 2.0.1. Fy­zic­ký po­čí­tač dis­po­nu­je CPU In­tel Pen­tium 4 3,00 GHz, RAM 1024 MB a HDD 150 GB.

Stiah­nu­tie pro­duk­tu VMware Server

VMware Server stiah­ne­me bez­plat­ne zo strán­ky: http://www.vmware.com/free­download/lo­gin.php?pro­duct=server20. Je­di­ná po­dmien­ka na ús­peš­ný download je bez­plat­ná re­gis­trá­cia na po­rtá­li VMware, kto­rá sí­ce vy­ža­du­je vy­pl­ne­nie via­ce­rých úda­jov, ale tá­to ope­rá­cia ni­ja­ko neov­plyv­ní mož­nosť stiah­nuť po­ža­do­va­ný sú­bor. Do­kon­ca z vlas­tných skú­se­nos­tí mô­žem po­tvr­diť, že na za­da­nú e-mai­lo­vú ad­re­su ne­bu­de­me v bu­dúc­nos­ti dos­tá­vať ni­ja­ké ot­rav­né sprá­vy ani spa­my, kto­ré by sú­vi­se­li s na­šou re­gis­trá­ciou. Re­gis­trá­cia je ne­vyh­nut­ná naj­mä z dô­vo­du prís­tu­pu k ak­ti­vač­né­mu kľú­ču, kto­rý je po­treb­ný pri nes­kor­šej in­šta­lá­cii.

Po­znám­ka: Za­tiaľ čo in­šta­lač­ný sú­bor Vir­tual­Boxu za­be­ral 42 MB, VMware Server nám z dis­ku uk­ro­jí úc­ty­hod­ných 468 MB. In­šta­lač­ný sú­bor však mô­že­me po ús­peš­nej in­šta­lá­cii z dis­ku vy­ma­zať.

Príp­ra­va in­šta­lá­cie

Stiah­nu­tý sú­bor (VMware-server-2.0.1-156745.i386.tar.gz) roz­ba­lí­me do ľu­bo­voľ­nej zlož­ky. Pred za­ča­tím in­šta­lá­cie je dob­ré skon­tro­lo­vať prí­tom­nosť, resp. doin­šta­lo­vať mi­ni­mál­ne tie­to dva ba­líč­ky:

- li­nux-hea­ders build-es­sen­tial – dô­le­ži­té hla­vič­ko­vé sú­bo­ry jad­ra,
- xinetd - „su­per-server“, kto­rý dy­na­mic­ky spúš­ťa/ukon­ču­je po­ža­do­va­né služ­by.

Obr. č. 1 Kon­zo­la ma­naž­men­tu – Infra­struc­tu­re Web Ac­cess

Ta­kis­to sa mô­že stať, že náš sys­tém ne­bu­de ob­sa­ho­vať ďal­šie po­ža­do­va­né ba­líč­ky, a pre­to mu­sí­me rá­tať s tým, že ich bu­de tre­ba dopl­niť (vhod­né je mať prís­tup na inter­net). Nas­le­du­je spus­te­nie in­šta­lá­cie pro­duk­tu VMware Server prí­ka­zom: su­do ./vmware-in­stall.pl

In­šta­lá­cia

In­šta­lá­cia pre­beh­la na po­ču­do­va­nie úpl­ne bez prob­lé­mov, čo nie je pri ta­kom veľ­kom in­šta­lač­nom ba­lí­ku sa­moz­rej­mé. Tak­mer na všet­ky otáz­ky sta­čí od­po­ve­dať „áno“, resp. stla­čiť EN­TER, kto­rým auto­ma­tic­ky po­tvr­dí­me po­núk­nu­tú voľ­bu. V prie­be­hu in­šta­lá­cie bu­de­me vy­zva­ní na pre­čí­ta­nie a po­tvr­de­nie li­cen­cie.

In­šta­lá­tor nás bu­de prie­bež­ne vy­zý­vať na po­tvr­de­nie prek­la­du niek­to­rých mo­du­lov, kto­ré sa pris­pô­so­bia pre na­mi po­uží­va­né jad­ro (napr. vmmon, vmci, vsock...). V prí­pa­de, že má­me ko­rek­tne nain­šta­lo­va­ný kom­pi­lá­tor gcc, pri prek­la­de da­ných mo­du­lov by ne­ma­li nas­tať ni­ja­ké prob­lé­my. Neis­to­tu pri otáz­kach sú­vi­sia­cich s kon­fi­gu­rá­ciou sie­te v tom­to člán­ku ne­vy­rie­ši­me. Od­po­ve­de na otáz­ky ty­pu „Čo zna­me­ná HOST-ON­LY, NAT ale­bo BRID­GED?“ mu­sí­me hľa­dať na inter­ne­te. Po­drob­ný opis roz­die­lov v spô­so­be fun­go­va­nia kon­krét­nych prís­tu­pov pre­sa­hu­je rá­mec toh­to člán­ku. Na­te­raz sta­čí, aby sme zvo­li­li va­riant NAT (prek­lad ad­ries), pri kto­rom bu­de sie­ťo­vá ad­re­sa vir­tuál­ne­ho stro­ja „za­kry­tá“ (prek­la­da­ná) ad­re­sou fy­zic­ké­ho po­čí­ta­ča.

Kon­zo­la ma­naž­men­tu

Po ús­peš­nej in­šta­lá­cii VMware Server­a ne­bu­de­me mu­sieť na ďal­šiu prá­cu spúš­ťať ni­ja­kú kon­krét­nu ap­li­ká­ciu. Jed­not­li­vé mo­du­ly VMware Server­a bež­ia na po­za­dí a ich sprá­va sa vy­ko­ná­va po­mo­cou webo­vej kon­zo­ly. Štan­dard­ný prís­tup ku kon­zo­le je cez po­uží­va­ný webo­vý preh­lia­dač. Ako URL po­uži­je­me IP ad­re­su 127.0.0.1 (loop­back ad­re­sa náš­ho po­čí­ta­ča), dopl­ne­nú o čís­lo po­rtu 8222 (resp. 8333 pre HTTPS).

Kon­zo­la nás na za­čiat­ku vy­zve na za­da­nie prís­tu­po­vé­ho me­na a hes­la. Ne­za­bud­ni­me, že su­per­pou­ží­va­teľ root ne­má po štan­dar­dnej in­šta­lá­cii dis­tri­bú­cie Ubun­tu pri­ra­de­né hes­lo. Pre­to mu tre­ba ne­ja­ké hes­lo nas­ta­viť po­mo­cou prí­ka­zu: su­do passwd root

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­cej čas­ti uká­že­me, ako nain­šta­lo­vať po­ža­do­va­ný OS na kon­krét­ny vir­tuál­ny stroj. Po­uži­je­me kla­sic­ký Mic­ro­soft Win­dows XP SP3, kto­rý sme pred ča­som in­šta­lo­va­li aj na VM vy­tvo­re­ný po­mo­cou ap­li­ká­cie Vir­tual- Box.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá