Image
7.6.2016 0 Comments

Linux / Výroba MP3 skladieb II. / 31. časť

V tej­to čas­ti se­riá­lu prak­tic­ky pred­ve­die­me ri­po­va­nie CD mé­dií za po­mo­ci ap­li­ká­cie K3b. Text dopl­ní­me o ob­ráz­ky zos­ní­ma­né po­čas pro­ce­su ri­po­va­nia.

Ri­po­va­nie CD po­mo­cou ap­li­ká­cie K3b

Vzhľad ap­li­ká­cie K3b po vý­be­re me­nu Rip Audio CD

Ap­li­ká­ciu K3b dos­ta­ne­me do sta­vu po­dob­né­ho to­mu zob­ra­ze­né­mu na obr. 1 po vý­be­re me­nu Tools -> Rip Audio CD... V tom­to oka­mi­hu ap­li­ká­cia na­čí­ta ob­sah vlo­že­né­ho hu­dob­né­ho CD, a po­kiaľ má­me ot­vo­re­ný ne­ja­ký in­for­mač­ný ka­nál (lo­kál­ny ale­bo s prís­tu­pom na inter­net), K3b sa po­kú­si na­čí­tať tzv. CDDB (Com­pact Disc Da­ta­Ba­se) in­for­má­cie. Tie opi­su­jú ob­sah CD (ná­zov al­bu­mu, me­no auto­ra, náz­vy jed­not­li­vých skla­dieb), prí­pad­ne ob­sa­hu­jú iné vy­uži­teľ­né úda­je.

:: Nas­ta­ve­nie pro­ce­su ri­po­va­nia CD

Pro­ces ri­po­va­nia sa v ap­li­ká­cii K3b ni­ja­ko zvlášť ne­nas­ta­vu­je. Naj­dô­le­ži­tej­šie je vy­brať po­ža­do­va­ný kom­pres­ný al­go­rit­mus [v na­šom prí­pa­de Mp3 (La­me)]. Nas­le­du­je vý­ber zlož­ky, do kto­rej bu­de K3b uk­la­dať vy­tvo­re­né sklad­by, a na­ko­niec nas­ta­ve­nie náz­vov no­vo vy­tvá­ra­ných sú­bo­rov (po­mo­cou tzv. špe­ciál­nych re­ťaz­cov – spe­cial strings).

:: Spus­te­nie pro­ce­su ri­po­va­nia CD

Di­aló­go­vé ok­no ap­li­ká­cie K3b po vý­be­re tla­čid­la Start Rip­ping

Po tých­to úvod­ných kro­koch je pro­ces ri­po­va­nia CD nas­ta­ve­ný a mô­že­me ho od­štar­to­vať stla­če­ním tla­čid­la Start Rip­ping. V tom­to mo­men­te nám ne­zos­tá­va nič iné iba ča­kať. V zá­vis­los­ti od vý­ko­nu náš­ho PC bu­de ri­po­va­nie CD tr­vať me­nej či viac mi­nút. Do­ba tran­sfor­má­cie úda­jov sa predĺži zväč­ša v prí­pa­de, keď chce­me kom­pri­mo­vať veľ­ké množ­stvo zdro­jo­vých sú­bo­rov, ulo­že­ných napr. na kľú­či USB, resp. na pev­nom dis­ku (aj to je mož­né).

Ok­no zob­ra­zu­jú­ce prie­beh ri­po­va­nia

Na obr. 3 mož­no vi­dieť prie­beh pro­ce­su ri­po­va­nia CD. K3b pos­tup­ne vy­tvá­ra sú­bo­ry s po­ža­do­va­ný­mi náz­va­mi a v po­ža­do­va­nom for­má­te (.mp3, .ogg...).

Pot­reb­ná ap­li­ká­cia

Ap­li­ká­cia K3b sa­ma ose­be neob­sa­hu­je nás­troj na kom­pre­siu úda­jov do for­má­tu MP3. Na to pou­ží­va exter­nú ap­li­ká­ciu (uti­li­tu) s náz­vom La­me. Tá­to uti­li­ta je jed­noú­če­lo­vý nás­troj na kom­pre­siu vstup­ných úda­jov. Má množ­stvo pa­ra­met­rov, kto­ré mô­že­me nas­ta­viť. V praxi však pou­ží­va­te­lia nas­ta­vu­jú iba niek­to­ré z nich. Os­tat­né sú vy­uži­teľ­né iba v špe­ci­fic­kých prí­pa­doch, resp. sú dô­le­ži­té pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí ra­di expe­ri­men­tu­jú. Opi­su vlas­tnos­tí ap­li­ká­cie La­me sa bu­de­me ve­no­vať v nas­le­du­jú­cej čas­ti se­riá­lu.

Kom­pre­sia zvu­ku

Kom­pre­sia hu­dob­ných skla­dieb je ne­vyh­nut­ná naj­mä z dô­vo­du šet­re­nia úlož­né­ho pries­to­ru. Nap­rík­lad ke­by sme chce­li ulo­žiť jed­nu mi­nú­tu hud­by v CD kva­li­te, pot­re­bo­va­li by sme na to 44 100 (po­čet vzo­riek/s) × 2 (po­čet ka­ná­lov – ste­reo) × 2 (2 baj­ty) × 60 (s/min) = asi 10 MB. Troj­mi­nú­to­vá pes­nič­ka by tak za­bra­la prib­liž­ne 30 MB dis­ko­vé­ho pries­to­ru a 20 skla­dieb na­po­kon prib­liž­ne 600 MB.

Keď­že ta­ký­to luxus si ne­mô­že­me do­vo­liť, vý­skum­ní­ci pre nás prip­ra­vi­li rôz­ne kom­pres­né al­go­rit­my, kto­rý­mi tran­sfor­mu­je­me di­gi­tál­ne úda­je do po­do­by za­be­ra­jú­cej me­nej mies­ta na na­šich dis­koch. Jed­ným z tých­to kom­pres­ných al­go­rit­mov je aj MPEG Layer III (for­mát MP3), kto­rý je za­lo­že­ný na fak­te, že ľud­ské ucho nie je schop­né za­chy­tiť niek­to­ré frek­ven­cie zvu­ko­vé­ho sig­ná­lu. Je­ho vý­ho­dou je vy­ni­ka­jú­ca kom­pre­sia vstup­ných úda­jov. Nao­pak, ne­vý­hod­ná je sku­toč­nosť, že ide o tzv. stra­to­vú (los­sy) kom­pre­siu. Niek­to­ré čas­ti ori­gi­nál­nej sklad­by sa po kom­pre­sii ne­náv­rat­ne stra­tia, z čo­ho vy­plý­va, že zo sklad­by MP3 už nik­dy ne­bu­de­me môcť uro­biť ori­gi­nál s pô­vod­nou kva­li­tou.

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu uza­vrie­me té­mu vý­ro­by skla­dieb MP3. Opí­še­me ap­li­ká­ciu La­me, kto­rá sto­jí v po­za­dí pro­ce­su kom­pre­sie úda­jov.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá