Image
7.6.2016 0 Comments

Linux / Editor webových stránok I. / 33. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V na­šom člán­ku vám pred­sta­ví­me je­den z má­la WYSIWYG edi­to­rov webo­vých strá­nok, ur­če­ných pre OS Li­nux.

Kom­po­Zer v0.7.10 (http://kom­po­zer.sour­ce­for­ge.net)

Edi­tor Kom­po­Zer mož­no veľ­mi jed­no­du­cho nain­šta­lo­vať po­mo­cou na­mi pou­ží­va­né­ho správ­cu ba­líč­kov. Po je­ho nain­šta­lo­va­ní v štar­to­va­com me­nu pri­bud­ne no­vý od­kaz, kto­ré­ho spus­te­ním by sme ma­li zís­kať vý­stup po­dob­ný to­mu na obr. 1.

Obr. 1 Vzhľad edi­to­ra Kom­po­Zer

Kom­po­Zer nie je ni­ja­ký prev­rat­ný edi­tor, ne­má ta­ké roz­siah­le fun­kcie ako napr. edi­tor MS Fron­tPa­ge, zná­my z OS Win­dows, či iné edi­to­ry. Ta­kis­to ne­do­sa­hu­je kva­li­tu a naj­mä fun­kcio­na­li­tu texto­vo orien­to­va­ných edi­to­rov. Do­ká­že však pl­niť jed­nu veľ­mi vý­znam­nú fun­kciu, a to edi­tá­ciu webo­vých strá­nok po­mo­cou tzv. WYSIWYG (What You See Is What You Get) návr­hu.

Čo to zna­me­ná? Uve­de­nou skrat­kou sa ozna­ču­jú ta­ké edi­to­ry, po­mo­cou kto­rých na­še „di­ela“ ne­vyt­vá­ra­me vkla­da­ním prí­ka­zov do edi­tač­ných okien, resp. ich za­pi­so­va­ním na prí­ka­zo­vý ria­dok, ale prá­ve nao­pak, väč­ši­nu čin­nos­tí vy­ko­ná­va­me po­mo­cou myš­ky a gra­fic­kých nás­tro­jov. Ako is­tot­ne vie­te, kód HTML je zlo­že­ný z tzv. zna­čiek (tags), kto­ré dopĺňa­me o vlas­tné úda­je (tex­ty, ob­ráz­ky...). Pri pou­ži­tí edi­to­ra Kom­po­Zer nie­len­že ne­mu­sí­me tie­to znač­ky poz­nať, ne­mu­sí­me ich ani ni­kam za­pi­so­vať, všet­ko za nás uro­bí edi­tor sám.

Pre pro­fe­sio­nál­nych vý­vo­já­rov ne­má ta­ký­to prís­tup tak­mer ni­ja­ký vý­znam (dô­le­ži­tý je úpl­ný prís­tup ku kaž­dej, aj tej naj­men­šej čas­ti prog­ra­mo­vé­ho kó­du). Nao­pak, pre za­čia­toč­ní­kov pred­sta­vuú WYSIWYG edi­to­ry veľ­mi ele­gant­ný nás­troj na rých­le a jed­no­du­ché do­siah­nu­tie po­ža­do­va­ných cie­ľov.

:: Vlas­tnos­ti edi­to­ra Kom­po­Zer

Edi­tor Kom­po­Zer tran­sfor­mu­je gra­fic­ký návrh webo­vej strán­ky na jed­no­du­chý kód HTML, do kto­ré­ho zby­toč­ne nep­ri­dá­va tie kom­po­nen­ty (znač­ky), kto­ré nie sú v da­nom oka­mi­hu pot­reb­né. Vý­sled­ný kód je tak po­mer­ne preh­ľad­ný a neob­sa­hu­je nad­by­toč­né čas­ti.

Kom­po­Zer umož­ňu­je v rám­ci svo­jich zá­klad­ných fun­kcií vy­tvá­rať a do kó­du HTML vkla­dať ob­ráz­ky, ta­buľ­ky, for­mu­lá­re, zá­klad­né sym­bo­ly a od­ráž­ky. Do­ká­že ku kó­du HTML pri­po­jiť tzv. štý­ly CSS a v ne­pos­led­nom ra­de umož­ňu­je vkla­dať prí­ka­zy ja­zy­kov Ja­vaS­cript a PHP.

Aj keď sú je­ho fun­kcie po­mer­ne ob­me­dze­né, úpl­ne sta­čia na vy­tvo­re­nie jed­no­du­chých webo­vých strá­nok. Všet­ky úda­je, kto­ré pou­ží­va­teľ pri vkla­da­ní jed­not­li­vých kom­po­nen­tov mo­di­fi­ku­je, sú preh­ľad­ne us­po­ria­da­né v rám­ci di­aló­go­vých okien. Naj­mä prá­ca so štýl­mi CSS je veľ­mi jed­no­du­chá a účel­ná.

Obr. 2 Prá­ca so štýl­mi CSS

:: Prá­ca v edi­to­re Kom­po­Zer

Prá­ca v edi­to­re Kom­po­Zer je veľ­mi in­tui­tív­na. Na za­čiat­ku má pou­ží­va­teľ prip­ra­ve­nú práz­dnu „pra­cov­nú plo­chu“, do kto­rej pos­tup­ne umies­tňu­je všet­ky po­ža­do­va­né kom­po­nen­ty – text, ta­buľ­ky, ob­ráz­ky, hyper­texto­vé od­ka­zy, for­mu­lá­re...

Vzhľad „pra­cov­nej plo­chy“ a jed­not­li­vých kom­po­nen­tov mož­no up­ra­viť na za­čiat­ku prá­ce, ale aj ke­dy­koľ­vek v prie­be­hu edi­to­va­nia, a to vrá­ta­ne úp­ra­vy štý­lov CSS. Úpra­vu vzhľa­du strán­ky po­mo­cou zna­čiek HTML, resp. po­mo­cou štý­lov CSS mož­no kom­bi­no­vať, z dô­vo­du preh­ľad­nos­ti kó­du to však neod­po­rú­čam.

Tvor­bu webo­vej strán­ky mož­no reali­zo­vať buď v čas­ti WYSIWYG návr­hu (Nor­mal), v čas­ti zob­ra­ze­nia zna­čiek HTML (HTML Tags), ale­bo pria­mo po­mo­cou za­dá­va­nia prí­ka­zov HTML (Sour­ce). Ako sme uvied­li na za­čiat­ku člán­ku, fun­kcio­na­li­ta edi­to­ra je ob­me­dze­ná, ale pre za­čia­toč­ní­kov pl­ne pos­ta­ču­jú­ca. Osob­ne edi­tor od­po­rú­čam všet­kým, kto­rí chcú rých­lo a jed­no­du­cho vy­tvo­riť webo­vú strán­ku.

Obr. 3 Zob­ra­ze­nie zdro­jo­vé­ho kó­du webo­vej strán­ky

Na­bu­dú­ce…

V bu­dú­cej čas­ti se­riá­lu sa zmie­ni­me o jed­nom z naj­kva­lit­nej­ších edi­to­rov webo­vých strá­nok pre OS Li­nux. Je­ho ne­vý­ho­da je, že ne­po­nú­ka mož­nosť WYSIWYG návr­hu, čo však nah­rá­dza roz­sia­hly­mi mož­nos­ťa­mi texto­vej edi­tá­cie.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Tipy a triky: Ako na snímku obrazovky na akomkoľvek počítači s Windows?

02.12.2016 00:13

Ak snímky obrazovky robíte často apotrebujete napríklad funkcie na posun stránok alebo snímanie zobrazenia pri vyššom rozlíšení displeja, zrejme používate nejakú špecializovanú aplikáciu. Väčšina použ ...

Ako na to 1

Tipy a triky: Ako aplikácii prednastaviť spúšťanie s administrátorskými právami?

30.11.2016 00:10

Väčšina aspoň trochu skúsenejších používateľov vie, že aj keď máte na operačnom systéme Windows vytvorený administrátorský účet, aplikácie pre bezpečnosť nefungujú vždy splnými administrátorskými práv ...

Ako na to 2

Tipy a triky: Ako vypnúť uzamykaciu obrazovku vo Windows 10?

29.11.2016 00:10

Rozčuľuje vás, že pred každým prihlásením doúčtu vášho počítača musíte prejsť uzamykacou obrazovkou? Windows 10 na tejto obrazovke ukazuje čas,dátum anejakú zaujímavú fotografiu zrôznych kútov sveta. ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá