Image
6.11.2012 0 Comments

Komentár: Záujem o profesiu učiteľa je nízky - čo s tým?

Beata Brestenska.JPG V súčasnosti je kvalita slovenského školstva podľa meraní PISA pod priemerom krajín OECD. Zároveň platí, že v krajinách OECD zarába učiteľ podľa stupňov vzdelávania od prvého stupňa ZŠ 82 % až po stredoškolského učiteľa 90 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka. Slovenský učiteľ zarába priemerne pod 45 % spomínanej úrovne na všetkých troch stupňoch. Nakoľko považujeme učiteľov za najkľúčovejších pre zvyšovanie kvality škôl a výstupov vzdelávania, najvyššiu prioritu na zlepšenie kvality školstva vidíme v zvyšovaní kvality učiteľov a v zvyšovaní atraktivity učiteľskej profesie.

Ako na to?

Kvalita vzdelávania sa zvyšuje ťažko. Ide o náročný a dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje množstvo úsilia a motivácie. Veríme však tomu, že ak spojíme sily a prestaneme brať súčasný stav na ľahkú váhu, máme šancu uspieť. Ale ako na to? A kde získať motiváciu? Odborníci na vzdelávanie, školy a firmy, ktorí sú členmi iniciatívy „2012: Rok vzdelávania" a problematike sa intenzívne dlhodobo venujú, ponúkajú efektívne riešenia. Sme presvedčení, že práve oni prinesú želané ovocie. Nielen pre zajtra, ale aj pre ďalšie generácie.

Naše odporúčania sú nasledovné:

  • V rámci súčasného nastavenia koeficientov financovania vzdelávania na vysokých školách navrhujeme finančne zvýhodniť pedagogické študijné odbory a financovať fakulty pripravujúce učiteľov s použitím výnimky z normatívneho financovania a takým spôsobom prispieť k zvýšeniu ich atraktivity. Spomenutá a v minulosti testovaná výnimka by zabezpečila financovanie na konkrétny (a po prípade vopred definovaný počet študentov) bez ohľadu na to, či sa počet študentov v odbore zníži prípadným odchodom študentov počas štúdia. Takýto systém by zabezpečil dostatočné finančné prostriedky na fakulty pripravujúce učiteľov na celé obdobie štúdia a dovolil by fakultám viac sa zamerať na kvalitu svojich študentov bez prípadného ohrozenia výpadku financovania z dôvodu „vyhodenia" študenta.
  • Navrhujeme motivovať novoprijatých študentov na učiteľské štúdium priznaním automatických štipendií. Takéto opatrenie by malo za cieľ zvýšiť záujem o štúdium pedagogických smerov, čo by spolu s prvým opatrením malo za cieľ zvýšiť kvalitu študentov pedagogických smerov.
  • S cieľom efektívnejšie využívať súčasné prostriedky na zlepšenie mzdového ohodnotenia učiteľov navrhujeme udržať, prípadne zvyšovať pomer žiakov na učiteľa.
  • Podľa odporúčaní OECD navrhujeme, aby sa prostredníctvom legislatívnych úprav otvorili k učiteľskému povolaniu viaceré cesty aj z odborných kruhov mimo vzdelávania. Čo môže prispieť aj ku skvalitneniu prepojenia vzdelávania s potrebami praxe.
  • S cieľom zvýšiť kvalitu absolventov fakúlt pripravujúcich učiteľov navrhujeme, aby boli najlepší učitelia zo škôl motivovaní prednášať a viesť semináre na fakultách pripravujúcich učiteľov.
  • Za účelom zvyšovania atraktivity učiteľskej profesie odporúčame zaviesť súťaž o najlepšieho učiteľa na základe merateľných ukazovateľov podľa jednotlivých predmetov vzdelávania. Zároveň odporúčame na takúto súťaž alokovať finančné ohodnotenia pre víťazov na úrovni ročného platu učiteľa.

V rámci možností členov iniciatívy „2012: Rok vzdelávania" Americkej obchodnej komory v SR navrhujeme spolupracovať na štipendiách pre študentov fakúlt pripravujúcich učiteľov. Takisto prichádza do úvahy možnosť spolupráce pri tvorbe, organizácií a vyhodnocovaní súťaže o najlepšieho učiteľa. Okrem toho niektorí členovia iniciatívy plánujú zaviesť na Slovensku programy na pritiahnutie najlepších absolventov vysokých škôl do učiteľskej profesie po vzore Teach for All.

Autorka: Beáta Brestenská, líderka iniciatívy „2012: Rok vzdelávania", prezidentka projektu Infovek Slovensko


Mohlo by Vás zaujímať

Prieskumy trhu

Hybridné zariadenia predstavujú nový štandard. Čaká nás budúcnosť bez notebookov?

12.09.2016 00:22

Vo svete, kde každý rok stále rýchlejšie vznikajú nové technológie, je zaujímavé čítať o tom, ktoré technológie sú údajne na zostupe. Minulý mesiac napríklad ukázala štúdia spoločnosti comScore, že su ...

Prieskumy trhu 2

Vo Švédsku končí na skládkach len 1 % komunálneho odpadu

12.09.2016 00:10

Švédsko je lídrom v ochrane životného prostredia. Svedčí o tom okrem iného  aj projekt elektrických ciest, určených pre vozidlá, ktoré sú priťažké na to, aby boli poháňané iba elektrinou. Prvý dvojkil ...

Prieskumy trhu

PRIESKUM: Bankovú mobilnú aplikáciu využíva týždenne 22 % Slovákov

31.08.2016 00:07

Raz za týždeň využíva mobilnú aplikáciu svojej banky 22 % Slovákov. Takmer každý deň aplikáciu využije 14 % oslovených respondentov. V ČR je situácia obdobná, keď v oboch prípadoch sú výsledky len o p ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá