Image
6.4.2016 0 Comments

Hromadné premenovanie súborov rýchlo a ľahko

Potrebujete premenovať hromadu fotografií, skladieb MP3 či akýchkoľvek iných súborov? Takáto úloha nemusí znamenať prácu na celé odpoludnie. S vhodnými programami to zvládnete za pár sekúnd.

Programy na premenovanie súborov môžu pre väčšinu používateľov vyzerať ako zbytočný luxus. No ak vyžadujete premenovanie desiatok, stoviek či tisícov súborov, váš názor sa bude rýchlo meniť, pretože takýto softvér vám oproti ručnej práci ušetrí obrovské množstvo času.

V našom článku sme dali prednosť veľmi pokročilým aplikáciám, ktoré sa vyznačujú jednoduchým používaním, sú zadarmo a nevyžadujú dokonca ani inštaláciu. Stačí ich rozbaliť z archívu, kamkoľvek chcete, a ihneď ich môžete začať používať. Nič vám nebráni ani v ich umiestnení na kľúč USB, z ktorého ich môžete spúšťať aj na iných počítačoch. Programy tohto typu prakticky nezastarávajú a možno sa stretnúť s mnohými obľúbenými nástrojmi, ktoré sú používateľom k dispozícii celé roky bez akejkoľvek zmeny. Koniec koncov často by bola zmena len k horšiemu, pretože tento softvér plní svoju úlohu stále rovnako na všetkých verziách systému Windows.

Keďže ide o sekciu Ako na to, ukážme vám zároveň aj to, ako sa s programami tohto typu pracuje. Na demonštráciu sme si vybrali šikovný program LupasRename.

LupasRename – premenovacia hydra pre začiatočníkov aj pokročilých

Jedna zo stálic v tejto oblasti utilít je LupasRename, ktorý má veľmi prehľadné používateľské rozhranie a umožňuje skutočne podrobné a rozsiahle premenovanie podľa množstva parametrov. Program je úplne zadarmo a na PC REVUE Plus ho nájdete nielen s anglickým používateľským rozhraním, ale exkluzívne aj so slovenským. Výhodou LupasRename je, že je skutočne pre každého. Prácu s ním totiž rýchlo pochopia aj začiatočníci, ktorí s hromadeným premenovaním zatiaľ skúsenosti nemali, pričom splňuje aj všetko to, čo vyžadujú veľmi pokročilí používatelia.

Okno programu je rozdelené na niekoľko častí. Vľavo vidíte aktuálny stav súborov a v okne vpravo náhľad na budúci premenovaný stav podľa nastavených vlastností. Program v základe otvorí svoj vlastný priečinok, ktorý vidíte v políčku Cesta. Kliknutím na tlačidlo Vyber priečinok vľavo od neho sa nastavíte kdekoľvek inam. Priečinky môžete v rámci tohto okna priamo otvárať a orientovať sa tak ako v klasickom Prieskumníkovi Windows. Môžete pri tom používať modrú šípku smerujúcu dohora, ktorá vás v prípade potreby presunie o úroveň vyššie. Hlavná odlišnosť oproti klasickému Prieskumníkovi je rýchla možnosť aplikovania masky, k čomu sa hneď dostaneme.

V spodnej časti okna sa nachádzajú všetky jednotlivé funkcie rýchleho premenovania. Táto časť má tri záložky, pričom prvá sa venuje názvom súborov, druhá ich príponám a tretia automatickému číslovaniu. Všetky tri možno používať súčasne.

LupasRename

Ak chcete súbory v nejakom priečinku premenovať extrémne jednoducho, skrátka priečinok v programe otvorte a zaškrtnite políčko Nahradiť týmto textom. To aktivuje dané políčko, do ktorého napíšte v prípade dovolenkových fotografií napríklad Fotky Tatry. V základe sa použije zmena len na označené súbory, ale zrušením zaškrtnutia Premenuj len označené súbory uplatníte zmeny na všetky súbory v priečinku. Je jedno, aký je ich súčasný názov dlhý a komplikovaný. Zmaže sa a v náhľade uvidíte len ten nový. Je dôležité si uvedomiť, že všetky zmeny sú zatiaľ len naoko a pracujete len s živým náhľadom. K ozajstnému premenovaniu dôjde až po stlačení tlačidla Premenovať. Dovtedy môžete pokojne zadávať príkazy a dokonca aj po premenovaní stále môžete situáciu zachrániť tlačidlom Späť.

Pravdaže, všetky súbory fotiek sa nemôžu volať Fotky Tatry a treba ich odlíšiť. Ak sa prekliknete na časť Automatické číslovanie, budete môcť vybrať číslo pred názvom alebo za názvom. Číslovať sa začne v takom poradí, v akom máte súbory v súčasnosti usporiadané (v základe podľa pôvodného mena, ale môžete si zvoliť usporiadanie napríklad aj podľa dátumu vytvorenia).

Program umožňuje nielen číslovanie od jednotky, ale aj od akéhokoľvek iného čísla, pričom si volíte aj stupeň narastania. Nemusíte teda číslovať len 1, 2, 3, ale pokojne aj 5, 10, 15 a podobne. Výborná vlastnosť je možnosť nastavenia počtu desatinných miest z predpony núl. Niektoré staré systémy a programy totiž stále považujú čísla bez predpony za menšie a zoradia ich pre ľudí obvykle nezmyslene, ako napr. 0, 1, 10, 11, 12 ... 19, 2, 20, 21 a podobne. Preto je vhodné premenovávať súbory ako 01, 02, 03... 09, 10, 11, aby bolo poradie zachované. Výhodu to má aj v tom, že sú mená pekne zarovnané, pretože majú rovnaký počet znakov. V programe stačí povoliť doplnenie nuly na zarovnanie desatinných miest a automaticky sa pridajú nuly do prvej desiatky. Ak je súborov viac ako sto či viac ako tisíc, je vhodné zarovnať mená pridaním dvoch, respektíve troch núl. Alternatívou k decimálnym číslam sú binárne čísla alebo narastanie pomocou písmen abecedy, čo sa vyvolá v rovnakom okne automatického číslovania.

Pri takomto jednoduchom premenovaní program rozhodne nekončí. Predstavte si, že máte napríklad priečinok so skladbami MP3, ktoré majú názov v tvare 1.Interpret_názov_skladby.MP3. Vy máte pritom úplne iné zvyklosti v pomenovávaní a dávate prednosť formátu 01 – Názov Skladby.mp3. Pri ňom je použitá pomlčka, každé prvé písmeno názvu veľké a prípona súboru je tvorená malými písmenami.

S LupasRename to nie je problém. Ako prvé zachováme len existujúci názov a všetko ostatné zlikvidujeme. Zaškrtneme teda položku Orež zľava toľkoto znakov a napíšeme číslo 12. Tým zmizne 12 úvodných znakov a všetky skladby budú mať podobu názov_skladby.MP3 (v náhľade bude stále zachované ich pôvodné poradie). Zaškrtneme položku Nahraď tento text a do jej políčka vložíme znak _ a do nadväzujúcej časti „týmto novým textom“ vložíme medzerníkom medzeru. Zároveň zaškrtneme možnosť Veľké Každé Prvé Písmeno. V náhľade sa ukáže už nová podoba názvu vo formáte: Názov Skladby.MP3.

Opäť teda pokračujeme a zaškrtneme políčko Vlož pred súčasný názov, kde napíšeme pomlčku vrátane medzery pred ňou aj za ňou. Následne sa už preklikneme na časť automatického číslovania, kde použijeme dve desatinné miesta a číslovanie od nuly. Výsledkom je, že každá skladba má svoje meno aj číslo vo formáte 01 - Názov Skladby.MP3. Zostáva teda už len prekliknúť sa na záložku prípony, ktorá umožňuje rovnaké úpravy ako editácia názvu, a zaškrtnúť na nej v sekcii písma všetko malé. Máme výsledné súbory v podobe, akej sme chceli, pričom sme použili už existujúce poradie skladieb a názvy a meno sme upravili do tvaru 01 - Názov Skladby.mp3.

Ak ste už s prácou s programom oboznámení a viete, čo presne chcete, daný stav dosiahnete pár kliknutiami za päť až desať sekúnd. Počas celého procesu môžete kontrolovať, či je názov už taký, ako chcete, a až vo finále kliknúť na tlačidlo premenovania. V niektorých komplikovanejších prípadoch, keď budujete chcieť použiť nejakú funkciu opakovane, bude treba súbory premenovať na nejaký medzičlánok, ktorý následne upravíte znova.

Bulk Rename Utility

V programe sú dostupné aj iné podrobné editácie, pričom sa dajú využiť funkcie Začni orezávať od znaku X nasledujúci počet znakov Y, pomocou ktorých môžete v strede názvov robiť výseky a prípadne vkladať na dané miesto aj nový text pomocou položky Vlož na pozíciu X tento text. Názvy môžete meniť aj z pozície veľkosti písmen, pričom môžete nastaviť veľké len prvé písmeno názvu alebo každého slova, alebo dokonca všetky písmená veľké (alebo naopak, malé). Špecialitou je odstránenie diakritiky, teda mäkčeňov a dĺžňov.

Ak chcete premenovať všetky súbory v priečinku, prípadne len pár označených (so zaškrtnutým políčkom Premenuj len označené súbory), vystačíte si bez použitia masiek. Na hlavnom paneli programu je v základe na lepšiu orientáciu povolené zobrazovanie priečinkov, ale premenovávajú sa len súbory. Ak chcete premenovávať aj priečinky, stlačte na hlavnom paneli tlačidlo Pracuj s priečinkami ako so súbormi.

Problém nastáva, ak premenovávate v priečinku, kde je veľké množstvo rozličných súborov a vy chcete premenovávať len časť z nich. Vtedy prichádzajú na rad masky, pomocou ktorých si môžete súbory filtrovať bez toho, aby ste ich zdĺhavo museli myšou označovať. V základe je nastavená maska *.*. Hviezdičky reprezentujú akékoľvek dáta, to znamená, že aktuálne sa zobrazujú súbory s akýmkoľvek názvom a akoukoľvek príponou. Môžete zadať napríklad *.mp3 a zobrazia sa len súbory MP3 a premenovanie sa bude týkať len ich. Masku možno nastaviť aj detailnejšie. Zadanie *tatry*.jpg zobrazí všetky súbory JPG, ktoré slovo tatry kdekoľvek v názve obsahujú. Pôjde teda o Vysoké Tatry.jpg aj Nízke Tatry.jpg a takisto Tatry Dovolenka.jpg. Ak nechcete masku uplatniť, nezabudnite vždy nastaviť späť hodnotu *.*, ktorá zahŕňa všetky súbory.

Na hlavnom paneli nájdete aj pokročilý filter, ktorý umožní zobrazovanie súborov len s konkrétnou veľkosťou, konkrétnym dátumom vytvorenia alebo skrátka len časovým rozsahom, teda napríklad súbory vytvorené alebo modifikované v roku 2016 a podobne.

Ak nejaké premenovanie s konkrétnym nastavením robíte často, program ponúka vytvorenie dávkového súboru BAT (na základe aktuálne vybratých nastavení), ktorý budete môcť kedykoľvek aktivovať jedným kliknutím.

Ide to aj inak: Advanced Renamer a Bulk Rename Utility

Ak vám z nejakého dôvodu LupasRename nebude vyhovovať, alternatívou by pre vás mohol byť ďalší premenovávač zadarmo, ktorým je Bulk Rename Utility (BRU). Rozhranie programu je veľmi intuitívne a pozostáva len z hromady ihneď viditeľných parametrov. V jeho prípade sa však budete musieť uspokojiť len s anglickým rozhraním. Nájdete v ňom rovnaké položky ako v prípade LupasRenamera, pričom sa objaví aj zopár špecialít. Ide o možnosť kopírovania a presúvania častí názvu na iné pozície a takisto automatické číslovanie nielen na základe desiatkovej alebo binárnej sústavy, ale aj v podobe rímskych číslic.

Advanced Renamer

Ďalší program, ktorý sme pre vás vybrali, je Advanced Renamer. Ten už slovenské rozhranie má, možno ho navoliť v zozname zobrazenom pri prvom spustení programu. Na používateľské rozhranie si treba najprv zvykať, pretože nie je veľmi intuitívne. V pravej časti okna treba najprv vybrať požadované súbory či celé priečinky (pokojne aj ťahaním myši z bežného prieskumníka) a následne dolu v ľavom okne zvoliť metódy premenovania a nastaviť požadované detaily. Hlavný rozdiel programu je v tom, že vie výrazne pracovať s lokalitou súborov (pomenovanie súborov podľa priečinka, v ktorom sa nachádzajú) a aj s ich obsahom. Môžete tak generovať automatické názvy podľa veľkostí súborov, času ich vytvorenia a podobne. Ak vľavo v okne programu rozkliknete položku základných nástrojov, objaví sa ponuka tých pokročilých, ktoré napríklad umožnia pomenovávať videosúbory podľa použitého kodeku, dĺžky filmu či rozlíšenia. V prípade hudby sa dajú na premenovanie použiť informácie z ich ID tagov a v prípade fotografií zas informácie EXIF vrátane GPS (bežne sú súčasťou fotografií zo smartfónu). Každá z metód sa pridáva ako nastavená úloha do ľavého okna a možno meniť poradie a takisto navoliť opakovanie. Úlohy sa dajú pred spustením finálneho premenovania, samozrejme, aj odstraňovať. Ak máte nastavené všetko potrebné, stačí už len kliknúť na tlačidlo SPUSTIŤ, ktoré vyvolá proces premenovania.

Zaujímavé na oboch programoch je to, že neslúžia len na hromadné zmeny názvu a dokážu meniť aj atribúty súborov. Vybratým súborom môžete teda hromadne nastaviť to, že sú skryté, určené iba na čítanie alebo systémové. V programe Advanced Renamer sa dajú editovať aj ich časové známky, takže natvrdo môžete nastaviť to, kedy boli „vytvorené“ a kedy „editované“.

Všetky programy spomenuté v článku nájdete prichystané na PC REVUE Plus.

 

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

CES 2017: Lenovo predstavilo nové notebooky ThinkPad X1, Miix 720 a prvý smartfón s podporou Tango - Lenovo Phab 2

03.01.2017 00:09

Lenovo odštartovala ďalší ročník veľtrhu s celou škálou nových produktov. Nová generácia produktov radu ThinkPad X1 Carbon 2017 je najľahším 14-palcovým biznis notebookom, ktorý váži len 1,14kg a obsa ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako správne poskytovať IT pomoc a ako o ňu správne žiadať?

14.12.2016 09:40

Či už ste pokročilý používateľ počítača, ktorý často poskytuje IT pomoc známym a rodine, alebo ste to vy, kto o takúto pomoc zvyčajne žiada, ľahko sa stanete nechcenou príčinou frustrácie a obrovskej ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako diagnostikovať a opravovať neúspešné upgrady Windows 10

14.12.2016 09:37

Microsoft prešiel s Windows 10 do celkom novej éry vývoja. Namiesto samostatných verzií Windows, vydávaných zvyčajne s odstupom dvoch až piatich rokov (XP, Vista, 7 a podobne), začal svoj systém vyvíj ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá