Image
3.3.2016 0 Comments

Digiškola: On-line nástroje na prípravu vyučovacej hodiny

Internet je plný najrôznejších nástrojov, ktoré učiteľom pomáhajú zatraktívniť výučbu. Či už ste učiteľom, žiakom, rodičo, alebo len potrebujete rôzne demonštračné nástroje, nasledujúce kúsky si rozhodne nenechajte ujsť.

Učitelia sa podľa možností vždy snažia o to, aby ich žiaci mohli čo najviac pochopiť a vstrebať predkladané učivo. Používanie digitálnych pomôcok a on-line nástrojov im v tejto úlohe môže poskytnúť mnoho výhod, pričom jedna z najväčších je rýchle a ľahké predvádzanie vyučovacej látky formou názorných a aj interaktívnych ukážok, na čo sú digitálne dáta ako stvorené. Pri menších žiakoch digitálne pomôcky slúžia aj na vyvolanie záujmu a ľahké vytvorenie vyučovacieho prostredia s integrovanou hrou alebo inou zábavou. V neposlednom rade môžu on-line nástroje a digitálne pomôcky priniesť pre učiteľov aj úsporu času z dôvodu jednoduchšej prípravy vyučovacej látky.

Padlet – rýchla tabuľa s textom, videom a hudbou

Padlet (v minulosti Wallwisher) je výborná digitálna nástenka, ktorú môže učiteľ pripraviť pred vyučovacou hodinou a následne ju používať na veľmi prehľadnú prezentáciu. Nájdete ju na adrese www.padlet.com a použiť ju môžete úplne zadarmo. Na rýchle vytvorenie nástenky nie je potrebná ani registrácia a okamžite môžete začať pracovať (Create Padlet). Výhodou Padletu je to, že hoci ide o on-line aplikáciu v angličtine, pri vytváraní nástenky s ňou prichádzate do styku len minimálne a pri následnom predvádzaní hotovej práce žiakom už vôbec. Vidieť totiž len plochu, na ktorej učiteľ pripravil všetok obsah v slovenskom jazyku. Stačí kdekoľvek na prázdnu nástenku dvakrát kliknúť a zvoliť, či chcete zadávať text, video, zvuk, obrázok alebo ich kombináciu. Učiteľ môže na nástenke pripraviť rôzne veľké príspevky vrátane videí z YouTube alebo odkazov na iné stránky. Všetko následne preorganizuje tak, ako keby šlo o papierové lístočky na fyzickej nástenke, a na vyučovacej hodine skrátka nástenku ukáže, predvedie obrázky a spustí video. Má tak všetok obsah neustále poruke a nemusí operovať so záložkami prehliadača alebo rôznymi programami na obrázky, zvuk a video, čo je zbytočne rozptyľujúce. Na prezentáciu môže použiť projektor alebo v prípade, že deti majú tablety alebo notebooky, sprístupniť odkaz na zdieľanie. Keďže pozadie nástenky sa dá meniť, môže naň umiestniť napríklad mapu sveta alebo obrázok ľudského tela a na konkrétne časti si následne popriliepať názvy, krátky opis, inštruktážne video či iný materiál. Nemusí sa pritom sústreďovať len na veľkosť obrazovky. Ak je materiálu viac, nástenka sa dá jednoducho posúvať tak ako bežná webová stránka. Nástenku možno zdieľať so žiakmi aj na editáciu, pričom dostupný je aj proces schvaľovania (každá zmena alebo pridanie obsahu od žiakov si vyžiada schválenie od učiteľa, až potom sa objaví na nástenke), aby nedošlo nemiestnym žartom.

On-line nástenka Padlet

Easelly – na infografiku rýchlo a jednoducho

Tvorba názornej infografiky môže byť dobrým ozvláštnením vyučovacieho procesu. Pravdaže, málokto je graficky taký nadaný, že si úhľadnú infografiku dokáže vytvoriť sám od nuly. Na pomoc však prichádza bezplatná služba www.easel.ly. Na stránke môže učiteľ alebo ktokoľvek iný pracovať bez nutnosti registrácie (pri registrácii zadarmo si budete môcť ukladať rozrobenú prácu), pričom si môže vybrať z obrovského množstva veľmi podarených šablón a doplniť do nich vlastné texty, obrázky a údaje. Len čo nájdete šablónu, ktorá vám vyhovuje, jej úprava je hračka. Jednotlivé texty prepíšete, grafické prvky uberiete alebo rozmnožíte jednoduchým kopírovaním a všetko môžete bez problémov preskupiť na nepoznanie bez toho, aby ste sa museli zaoberať tvorbou peknej a úhľadnej grafiky na vlastnú päsť. Všetko už je prichystané a každý prvok je ľahko upravovateľný. V prípade, že predsa len v niečom tápate, pomôže inštruktážne video, ktoré je súčasťou stránky. Výslednú grafiku môžete stiahnuť vo vysokej kvalite na disk alebo rovno zdieľať prostredníctvom odkazu vygenerovaného na stránke. Infografiku si nemus, pravdaže, pripravovať len učiteľ pred hodinou, môže ísť aj o úlohu pre žiakov, ktorí ju pomocou tejto on-line aplikácie tvoria na hodine podľa zadanej látky, čo pomáha v upevňovaní nadobudnutých vedomostí.

Tvorba infografiky pomocou Easelly

Timeline JS – časová os na ilustráciu historických udalostí

On-line aplikácia Timeline JS (timeline.knightlab.com), ktorú vytvoril tím Knightlab zo Severozápadnej univerzity v americkom štáte Illinois, je výborná pomôcka najmä na hodiny dejepisu. Umožňuje totiž rýchlu a jednoduchú prípravu časovej osi. Učiteľ pomocou nej môže žiakom prezentovať časový prierez nejakou dôležitou historickou udalosťou alebo životom nejakej osobnosti. Ide o bezplatnú aplikáciu, ktorá však slúži len ako výsledný generátor časovej osi a nemá žiadny diskový priestor na ich ukladanie. Preto ju treba kombinovať s účtom na Google Drive, pričom môžete použiť existujúci alebo si vytvoriť zadarmo nový. Na stránke stačí kliknúť na tlačidlo Make Timeline (Vytvor časovú os) a stiahnuť si tabuľkový dokument, ktorý slúži ako šablóna na zdroj dát. Dokument si skrátka stiahnete a uložíte na Google Drive. Dáta môžete následne prepísať svojím textom, pričom ide o názvy udalostí, ich opis a dátum, keď k nim došlo. Body môžete ľahko pridávať alebo odoberať, pretože sú tvorené len riadkami. Okrem času a opisu do zdrojových dát môžete pridať aj fotografie, videá z YouTube či zvukové súbory zo SoundCloud. Pridávať môžete takisto aj pozície z máp Googlu. Ak máte dáta hotové, stačí kliknúť na publikovanie v rámci Google Drive. Bude vám vygenerovaný odkaz, ktorý vložíte na webe Timeline JS, potom sa vaša graficky veľmi podarená časová os vygeneruje. Môžete si zvoliť základné nastavenia, ako je druh písma a jazyk ovládacích prvkov (dostupná je aj slovenčina). Následne už môžete časovú os zdieľať priamym odkazom. Časovú os možno ľahko integrovať aj na vlastnom webe (vygenerovaný kód v podobe iframe), tak ako doň vkladáte videá z YouTube.

Časová os vytvorená pomocou Timeline JS

myHistro – príbehy zobrazené na mapách

Pokiaľ učiteľ potrebuje prezentovať udalosti nielen z hľadiska času, ale aj priestoru, výborná pomôcka je on-line aplikácia myHistro (www.myhistro.com). Pri tejto časovej osi totiž možno vytvárať opisy a fotografie historických udalostí na mapách Googlu, pričom pri posune časovou osou sa posúvate aj medzi danými lokalitami. Žiaci tak majú skvelú možnosť sledovať napríklad vývoj druhej svetovej vojny či postup Napoleona Európou, pričom pri dátumoch sa mapa posúva na jednotlivé bitky. Význam to má však aj pri prezentácii historického vývoja jednotlivých štátov a veľkého množstva ďalších udalostí. Mnohé z nich sú už spracované a možno ich použiť na vlastné potreby alebo ako šablónu na vlastný projekt. Na stránke sa stačí jednoducho registrovať a potom si môžete kliknutím na Create new story vytvoriť vlastnú prezentáciu. Tvorca musí mať aspoň základné znalosti angličtiny, aby vedel jednotlivé prvky správne zadať, ale používanie je veľmi jednoduché. Na výslednej mapovej a časovej osi, ktorá je predvádzaná študentom, sa už angličtina nevyskytuje. Po zadaní názvu projektu, respektíve časovej osi môže učiteľ prejsť k pridávaniu jednotlivých udalostí. Vloží pritom dátum a opis, pričom na atraktívnosť je vhodné pridať aj fotografiu alebo video. Udalosti sa dajú ukladať a možno ich používať vo viacerých časových osiach. V nasledujúcom kroku sa pridá lokalita na mape Googlu a určí sa stupeň priblíženia (detail na mesto, ulicu či celý štát). Vybrať si môžete medzi klasickou schematickou aj satelitnou/leteckou mapou. Prezentácia sa skladá z mapy detailu a náhľadu väčšej oddialenej mapy, aby bolo možné lokalitu identifikovať v kontexte sveta. Výsledná časová os sa dá prezerať priamo na stránke (dostupné je aj zdieľanie verejného odkazu) a možno si ju stiahnuť aj v podobe dokumentu PDF. Prechod osou je buď manuálny, vykonaný klikaním na jednotlivé udalosti, alebo úplne automatický, ktorý sa spustí kliknutím na tlačidlo Play. Učiteľ sa tak môže plne venovať výkladu bez toho, aby musel na čokoľvek klikať.

Pomocou myHistro sa pohybujete nielen v čase, ale aj v priestore

Forvo – výslovnosť bez kompromisov

Vyučovanie cudzích jazykov má nielen v slovenských školách jasnú nevýhodu v tom, že malé deti neprichádzajú do styku so správnou podobou jazyka. Máloktorá škola má natívneho hovorcu alebo učiteľa s absolútne perfektnou výslovnosťou bez akéhokoľvek slovenského či iného zahraničného prízvuku. Učitelia preto často používajú inštruktážne nahrávky. Problém je v tom, že nahrávky sa týkajú často len konkrétnych lekcií. Tu prichádza so záchranným kolesom portál Forvo (www.forvo.com), ktorý obsahuje obrovskú databázu výslovnosti slov v rôznych jazykoch. Angličtina, nemčina, ruština, francúzština či španielčina obsahujú viac ako 100 000 správnych výslovností. Dostupných je však aj veľa ďalších jazykov. Stránka funguje ako jednoduchý vyhľadávač, kde skrátka zdáte požadované slovo a po výbere jazyka, v ktorom ho chcete počuť, sa zvuk prehrá. Obrovská výhoda je v tom, že slová sú v mnohých dialektoch a možno ich študentom názorne predviesť. Výslovnosť je spojená so zobrazením na mape, pričom kliknutím na USA sa prehrá americká, pri kliknutí na lokalitu v Británii zas britská, v Austrálii zas austrálska a podobne. Vo všetkých prípadoch ide o výslovnosť reálnych ľudí z rôznych kútov sveta, nikdy to nie je syntetický hlas. Mnohé slová majú výslovnosť doplnenú aj o prispievateľov v podobe hovorcov z cudzích štátov a žiaci majú možnosť oboznámiť sa aj s tým, aký prízvuk majú osoby z iných krajín, pre ktorých takisto daný jazyk nie je materinský. Môžu si tak vytvoriť dobrú predstavu o nemeckom, kórejskom či inom prízvuku. Nevýhodná je skutočnosť, že zvuky posiela komunita nadšencov z celého sveta a nie každý zhotoví dostatočne kvalitnú nahrávku, takže sa pri čítaní občas vyskytnú ruchy v podobe dýchania na mikrofón a podobne.

Gateach – názorné porovnávacie mapy

Stránka www.geteach.com je užitočný nástroj na prezentáciu porovnávacích máp. Po otvorení sa zobrazia mapy Googlu rozdelené na dve okná. Kliknutím na Select Map (výber mapy) môžete v jednom z okien premietnuť rôzne dáta, ako napríklad mapu klímy jednotlivých častí sveta, pokrytie vegetáciou alebo stupeň oxidu uhličitého. Následne môžete mapu približovať, pričom priblíženie funguje na oboch mapách súčasne. Žiaci tak neprestajne môžu vidieť, akej lokality sa obraz týka, čo je veľké plus, pretože napríklad pri práci s percentom výskytu oxidu uhličitého v atmosfére by po priblížení bez pomocnej mapy rýchlo stratili prehľad, na čo sa vlastne pozerajú (pozri obrázok). Dostupné sú takisto veľmi pekné mapy teploty mora a pevniny či hustoty leteckých spojení. Mapy majú zvyčajne niekoľko verzií, medzi ktorými sa dá prepínať cez položku Layers (vrstvy). V prípade mapy oxidu uhličitého ide napríklad o dáta z rôznych mesiacov, takže študenti majú možnosť dobre sledovať zmeny v priebehu celého roka. V prípade ekonomických máp sa dá prepínať medzi importom, exportom a rôznymi detailnejšími znázorneniami jednotlivých odvetví priemyslu. Možno zobrazovať takisto mapy z galérie máp Googlu (https://maps.google.com/gallery). Stačí si nejakú vybrať a na Gateachu vložiť do poľa odkazov jej adresu v sekcii Select Map.

Porovnávacie mapy v prostredí nástroja Gateach

Geogebra – matematika zábavnou formou

Portál Geogebra (www.geogebra.org) je ozajstná studnica veľmi zaujímavých drobných on-line aplikácií a nástrojov na matematické a geometrické simulácie. V sekcii Materials ich nájdete obrovské množstvo, a ak vám nechýba kreativita a schopnosti, môžete prispieť a vytvoriť si aj svoje vlastné. Vzhľadom na to, že nástroje sú často veľmi názorné, je úplne irelevantné, že ide o stránku v anglickom jazyku. Zaujala nás napríklad krásna demonštrácia Pytagorovej vety, pri ktorej žiaci môžu ťahaním vytvárať rôzne veľké pravouhlé trojuholníky a následne si z rozobraných štvorcov nad odvesnami zložiť interaktívnym ťahaním štvorec nad preponou (miniaplikácia Proof Without Words, teda dôkaz bez slov). Interaktívne príklady majú obvykle hravú formu. Ďalší pekný reprezentant je miniaplikácia How Far Can You See? (ako ďaleko môžete vidieť), ktorá ukazuje, ako ďaleko môže pozorovateľ teoreticky dovidieť vzhľadom na zakrivenie Zeme. Pozorovateľ sa môže pohybovať a zdvíhať, čím sa automaticky dohľadnosť zvyšuje. Ide o peknú demonštráciu toho, ako vysoko musí byť družica na dostatočné pokrytie zemského povrchu. Medzi nástrojmi a príkladmi možno jednoducho vyhľadávať podľa názvu alebo podľa príslušných tagov. Portál patrí ku skutočným webovým pokladom pre učiteľov matematiky.

 

 

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Magazín

Čo dokáže odhaliť fleet manažment

07.12.2016 15:24

Systémy na monitorovanie vozidiel umožňujú sledovať a zaznamenávať nielen polohu vozidla podľa GPS, ale množstvo iných dôležitých informácií. Vo väčšine prípadov sú to údaje o aktuálnej rýchlosti, otá ...

Magazín

Thunderbolt 3 – jeden konektor pre všetky zariadenia

07.12.2016 15:14

Miniaturizácia klientskych zariadení, predovšetkým mobilných, poskytuje čoraz menej miesta na konektory klasických rozhraní, na druhej strane sa rozširujú možnosti a oblasti použitia týchto zariadení, ...

Magazín

Slovak Telekom ako partner pre Industry 4.0

07.12.2016 00:00

Reakciou na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných firiem súvisiacich s neustále rastúcou dynamikou trhov je nevyhnutnosť skracovať životný cyklus vývoja a prípravy výroby. To všetko pri neustále ra ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá