31.10.2012 0 Comments

ČR: 101 námetov na využitie laserových prístrojov na meranie vzdialenosti

Co všechno byste mohli dělat, kdybyste měli pro měření vzdálenosti laserový přístroj namísto měřicího pásma nebo běžného posuvného metru? Laserové přístroje na měření vzdálenosti Fluke 416D a 411D měří vzdálenost cíle až do 60 metrů za použití laserové stopy přístroje a lze s nimi rychle vypočítat plochu (v metrech čtverečních) i objem. Jejich přesnost je až do 1,5 mm. Společnost Fluke požádala uživatele o jejich vlastní nápady možného použití laserového přístroje na měření vzdáleností a dostala řadu námětů. Vybrali jsme 101 nejlepších z nich.

Objekty: Projektování

 1. Poskytování přesných propočtů pro naceňování prací (systémy HVAC, elektrické práce, kabely, údržba). Měření vzdáleností, obsahu nebo objemu.
 2. Měření výšky nebo šířky budov a dalších objektů, a je-li potřeba i s využitím triangulace.
 3. Ověřování výkresů CAD pro prováděcí a konstrukční výkresy.
 4. Zjišťování, na kolik jsou pokoje nebo objekty opravdu pravoúhlé, nebo jsou-li strany zcela paralelní.
 5. Projektování parkovacích míst.
 6. Ověřování, zda nové stavby splňují požadavky na používání.
 7. Určení velikosti plochy zabrané zařízením nebo kancelářskými kójemi při dispozičním upořádání.
 8. Zaměření rozměrů budov do situačních plánků, nejsou-li k dispozici projektové kopie.
 9. Vypočítání celkové velikosti vnitřního prostoru nebo objemu místnosti či budovy.
 10. Měření vzdáleností v místech, kde překážky neumožňují použití pásma nebo měřicího kola.

Objekty: Jeřáby

 1. Měření vzdálenosti na střeše, určení zdvižné výšky jeřábu potřebné pro výměnu zařízení umístěných na střeše.
 2. Měření výšky stropů k určení náčiní potřebného k jejich přístupu.
 3. Rychlý výpočet délky ocelového lana požadovaného pro jeřáby.
 4. Nastavení detekce kolizí jeřábů bez nutnosti vytáhnutí měřicího pásma a použití dvou osob a dvou visutých zdviží.
 5. Měření rozpětí jízdních drah jeřábů.

Objekty: Bezpečnost

 1. Určování vzdáleností (včetně výšek stropů) pro předpisovou instalaci nouzového osvětlení, hasicích zařízení a hasicích přístrojů.
 2. Určení přesných rozměrů místností pro zajištění správných koncentrací chemikálií v chemických hasicích systémech.
 3. Měření vzdáleností od strojů pro umístění bezpečnostního vybavení (hasicí přístroje, protipožární přikrývky, apod.).
 4. Měření hladiny vody v protipožárních nádržích.

Objekty: Ostatní

 1. Použití při usazování podlahových podpěr ve velkých komunikačních místnostech.
 2. Měření rozměrů pokojů k výpočtu potřebného množství barvy.
 3. Měření rozměrů pokojů k výpočtu potřebného množství podlahové krytiny.
 4. Měření výšky pro výběr správného žebříku.
 5. Dokumentování pozice stojaté vody nebo průsaků, nalezených pomocí termokamery (IR) nebo infračerveného teploměru.

Elektrotechnika: Kabely

 1. Měření délek drátových nebo kabelových tras.
 2. Měření délek kabelovodů (v metrech nebo stopách) potřebných pro nové instalace.
 3. Měření výšky vedení vysokého napětí pro vyhovění požadavkům podjezdné výšky.
 4. Výpočet celkové délky potřebné pro usazování kabelových sestav a svazků.
 5. Měření vzdáleností pro výpočet úbytků napětí (u zásobování energií).
 6. Měření hloubky a vzdálenosti podzemních elektroinstalačních kanálů.
 7. Určení délky drátu, který máte k dispozici.
 8. Měření vzdáleností podzemního kabelu od různých prvků v krajině nebo překážek či známých nebezpečí.
 9. Při vyhledávání podzemního kabelu pomocí přístroje, který v sobě kombinuje vysílač a senzory, zjistíte polohu kabelu a jeho vzdálenost odměříte měřicím přístrojem na měření vzdálenosti.
 10. Lokalizování poruch podzemních kabelů pomocí metody „A-frame". Udání přesné vzdálenosti poruchy od výchozího bodu bez nutnosti použití pásmového metru nebo kola.

Elektrotechnika: Podlahy a stropy

 1. Měření vzdáleností k předmětům umístěným v těžko přístupných místech snížených podhledů pro určení kabelových tras v přímé viditelnosti.
 2. Měření výšky stropu a jeho plochy (ve čtverečních metrech nebo stopách) pro určení délky kotvících tyčí pro instalaci snížených podhledů a osvětlení.
 3. Měření vzdáleností pod zdvojenými podlahami nebo konstrukcemi pro instalace počítačových sítí a jiných kabelů.

Elektrotechnika: Bezpečnost

 1. Měření vzdálenosti od výkonových systémů (transformátory apod.) pro elektrickou bezpečnost i ochranu před obloukovým výbojem a rozbory energetických systémů.

Elektrotechnika: Ostatní

 1. Měření polohy odpojovačů pro lázně a bazény.
 2. Měření vzdálenosti mezi sloupy elektrického vedení.
 3. Ověření vzdálenosti kolem stěn pro správné umístění zásuvek dle normy.
 4. Stanovení, kam umístit přípojky energie/připojení k napájení v projektech výrobních částí.
 5. Měření plochy (v metrech/ stopách čtverečních) rozvodny pro ověření, zda vyhovuje předpisům.

Průmyslová údržba: Dopravníky

 1. Stanovení délky dopravníkového pásu (pro instalaci nebo při ní).
 2. Vypočtení kapacity dopravníkového pásu z jeho délky.

Průmyslová údržba: Dispoziční plány

 1. Měření vzdálenosti mezi stroji pro určení tepelného zatížení.
 2. Stanovení požadavků zařízení na ventilaci (hmotnost vzduchu).

Průmyslová údržba: Nádrže

 1. Kontrola hladiny nádrže a ověření přesnosti snímačů hladiny.
 2. Měření výšky hladiny na vstupu vody do elektrárny.

Průmyslová údržba: Ostatní

 1. Kontrola kalibrace distančních senzorů člunku samočinného stroje.
 2. Slícování velkých svařovacích přípravků.
 3. Stanovení objemu průmyslových pecí používaných při obalování práškem apod.

Klimatizace HVAC

 1. Měření výšky střechy pro určení délek větracích komínů.
 2. Výpočet délky potrubí pro pokles statického tlaku na dlouhých vedeních.
 3. Stanovení stoupání nebo klesání odvodňovacího potrubí na větší vzdálenosti.
 4. Měření vzdáleností pro instalaci nebo výměnu potrubí.
 5. Stanovení objemu místnosti pro potřeby chlazení, proudění nebo výměny vzduchu a k určení rozměrů zařízení.
 6. Stanovení typu potrubí (velikosti, kvůli požadavkům na objem).
 7. Stanovení rozměrů potrubí kvůli průchodnosti.
 8. Měření vzdáleností pro rozmístění jednotek vzduchotechniky.

Instalatérské činnosti

 1. Stanovení vzdáleností mezi čerpadly a vzdálenosti, na kterou musí čerpadlo dopravovat kapalinu, určení velikosti čerpadla a/ nebo motoru.
 2. Stanovení vzdálenosti čerpadlového vedení a potrubí, zvláště při měření potrubí umístěných za zdmi.
 3. Měření vzdálenosti mezi věžovými náhony pro výpočty tlaků zavlažovací vody.
 4. Změření velikosti zahrady pro vypočítání potřebného množství rozprašovacích hlav.
 5. Měření kondenzačního potrubí pro instalaci nebo opravu.

Stavby

 1. Určení horizontálních délek (visutých) ke stanovení délky okapů.
 2. Měření vzdálenosti od silnic a hranic pozemků, aby se vyhovělo místním stavebním předpisům.
 3. Stanovení množství konstrukčních materiálů (trámy, překližka) potřebných pro stavbu.
 4. Stanovení požadavků na izolaci (potřebné množství).
 5. Určení přepážek potřebných pro usazovací jímky.
 6. Zjištění hloubky díry nebo jámy.
 7. Stanovení množství sádrokartonu potřebného k zakrytí ploch.

Osvětlení

 1. Nalezení středového místa stropu nebo jiných klíčových pozic pro instalaci větráků a osvětlení.
 2. Určení požadavků na osvětlení nebo velikost světelného toku podle výšky stropu v porovnání s výškou zavěšených svítidel.
 3. Určení počtu napájecích zdrojů potřebných v aplikacích provizorního

LED osvětlení.

 1. Stanovení vzdálenosti LED světel, nízkonapěťového osvětlení a jiné elektronické zátěže od napájecích zdrojů.
 2. Stanovení přístupové výšky k údržbě osvětlovacích těles na vysokých stropech.

IT

 1. Stanovení rozmístění síťového vybavení v počítačových sálech.
 2. Měření dosahu a vzdálenosti mezi prvky bezdrátových počítačových sítí pro IT techniky.

Anténní stožáry

 1. Odhadnutí délky kotevního kabelu stožáru.
 2. Nastavení uzemnění anténního stožáru. Měření vzdálenosti od země při provádění 3pólového testování úbytku napětí uzemnění a při testování zemního odporu.
 3. Stanovení bezpečné vzdálenosti od mikrovlnných vysílačů na anténních stožárech GSM.
 4. Měření výšky zařízení na rozvodných sloupech při provádění průzkumu míst vhodných pro stožáry GSM antén.
 5. Měření výšky rozvodů a svorek na vysílačových stožárech kvůli údržbě.

Solární technika

 1. Měření šířky střechy a nejvyššího místa pro výpočet sklonu střechy k určení vývodů solárních panelů.
 2. Stanovení plochy střechy k odhadu velikosti solárních panelů.
 3. Zdokumentování místa stínové analýzy pro matici z fotoelektrických článků umístěnou na zemi.

Automobily

 1. Kalibrace zabudovaných vzdálenostních, parkovacích a výstražných systémů.
 2. Nastavení průběhu brzdné dráhy pro trénink nebo demonstraci a pro brzdné testy.
 3. Kontrola rozměrů vozidel s nadměrnými náklady.

Video, audio a divadlo

 1. Odměřování vzdáleností pro volbu objektivů fotoaparátů a nastavení zaostření a zvětšení.
 2. Zjištění délky k výpočtu kompenzací video a kamerových kabelů.
 3. Změření výšky videoprojektoru a plátna pro výpočet velikosti světelného toku a kvality promítacího rozlišení.
 4. Při ohodnocování místnosti nebo designu nového systému můžete vypočítat úhly zobrazení a mapy pokrytí audio signálem.
 5. Změření výšky trubek s osvětlením pro vyzvednutí nosníků divadelního osvětlení do určité výšky nad jevištěm nebo sedadly.

Biomedicína

 1. Ověření vzdáleností mezi zářičem a cílem při servisu rentgenových zařízení.
 2. Ověření, zda jsou po instalaci systémů uchovány jednotlivé vzdálenosti lékařských aparátů.

Jiná

 1. Ověření vzdálenosti od objektů při nastavování rozsahů termokamery a stanovení přesné vzdálenosti od místa měření na infračervených teploměrech.
 2. Určení vzdálenosti mezi bezpečnostními kamerami a předměty pro získání potřebného pokrytí.
 3. Měření od cíle k optickému mikrometru namontovanému na výsuvném zaměřovacím teleskopu pro sestavy v kalibrační laboratoři.
 4. Neustálé měření automatizovaného pohyblivého zařízení pro ověření přesného umístění.
Více informací o teploměrech naleznete zde: http://www.fluke.cz


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá