Image
7.6.2016 0 Comments

ASSEMBLER pod Windows: Resource II (11. časť)

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Štýly rolovacích pruhov

SBS_BOTTOMALIGN – Zarovnáva spodný okraj rolovacieho pruhu so spodným okrajom pravouholníka, definovaného parametrami funkcie CreateWindow. Tento štýl sa používa v kombinácii so štýlom SBS_HORZ.

SBS_HORZ – Vytvára horizontálny rolovací pruh. Ak nie je určený štýl SBS_BOTTOMALIGN alebo SBS_TOPALIGN, budú výška, šírka a umiestnenie rolovacieho pruhu určené parametrami CreateWindow.

SBS_LEFTALIGN – Zarovnáva ľavý okraj rolovacieho pruhu s ľavým okrajom pravouholníka, definovaného parametrami funkcie CreateWindow. Tento štýl sa používa v kombinácii so štýlom SBS_VERT.

SBS_RIGHTALIGN – Zarovnáva pravý okraj rolovacieho pruhu s pravým okrajom pravouholníka, definovaného parametrami funkcie CreateWindow. Tento štýl sa používa v kombinácii so štýlom SBS_VERT.

SBS_SIZEBOX – Vytvára ovládač rozmerov (size box). Ak nie je špecifikované SBS_SIZEBOXBOTTOMRIGHTALIGN alebo SBS_SIZEBOXTOPLEFTALIGN, sú výška, šírka a umiestnenie ovládača rozmerov určené parametrami CreateWindow.

SBS_SIZEBOXBOTTOMRIGHTALIGN – Zarovnáva pravý dolný roh ovládača rozmerov s pravým horným rohom  pravouholníka, definovaného parametrami funkcie CreateWindow. Ovládač rozmerov má systémovú východiskovú veľkosť. Tento štýl sa používa v kombinácii so štýlom SBS_SIZEBOX.

SBS_SIZEBOXTOPLEFTALIGN – Zarovnáva ľavý horný roh ovládača rozmerov s ľavým horným rohom pravouholníka, definovaného parametrami funkcie CreateWindow. Ovládač rozmerov má systémovú východiskovú veľkosť. Tento štýl sa používa v kombinácii so štýlom SBS_SIZEBOX.

SBS_SIZEGRIP – Rovnaký ako SBS_SIZEBOX, ale so zvýšeným okrajom.

SBS_TOPALIGN – Zarovnáva horný okraj rolovacieho pruhu s horným okrajom pravouholníka, definovaného parametrami funkcie CreateWindow. Východiskovú výšku určuje systém. Tento štýl sa používa v kombinácii so štýlom SBS_HORZ.

SBS_VERT – Vytvára vertikálny rolovací pruh. Ak nie je špecifikovaný štýl SBS_RIGHTALIGN alebo SBS_LEFTALIGN, budú výška, šírka a umiestnenie rolovacieho pruhu určené parametrami funkcie CreateWindow.

 

Štýly statických ovládacích prvkov

SS_BITMAP – Vytvára statický ovládací prvok, ktorý bude zobrazovať bitovú mapu, určenú parametrom lpszWindowName. Parametre nWidth a nHeight sú ignorované a budú vypočítané tak, aby sa prispôsobili bitovej mape.

SS_BLACKFRAME – Vytvára rám, ktorý je nakreslený rovnakou farbou ako rámy okien. Vo východiskovej farebnej schéme Windows je to čierna farba.

SS_BLACKRECT – Vytvára vyplnený pravouholník rovnakej farby, akú majú rámy okien.

SS_CENTER – Vytvára ovládací prvok typu statický text. Text je vycentrovaný a v prípade potreby zalomený na ďalší riadok.

SS_CENTERIMAGE – Určuje, že stred ovládacieho prvku so štýlom SS_BITMAP alebo S_ICON zostane pevný, keď sa veľkosť ovládacieho prvku zmení, aby sa prispôsobila bitovej mape alebo ikone.

SS_GRAYFRAME – Vytvára rám, ktorý je nakreslený rovnakou farbou ako pozadie obrazovky. Vo východiskovej farebnej schéme Windows je to farba sivá.

SS_GRAYRECT – Vytvára vyplnený pravouholník rovnakej farby, akú má pozadie obrazovky.

SS_ICON – Vytvára statický ovládací prvok, ktorý bude zobrazovať ikonu určenú parametrom lpszWindowName. Parametre nWidth a nHeight sú ignorované a budú vypočítané tak, aby sa prispôsobili bitovej mape.

SS_LEFT – Vytvára ovládací prvok typu statický text. Text bude zarovnaný vľavo a v prípade potreby zalomený na ďalší riadok.

SS_LEFTNOWORDWRAP – Vytvára ovládací prvok typu statický text. Text bude zarovnaný vľavo, nebude však zalomený na ďalší riadok, ale bude rozšírený tabulátormi. Text, ktorý presahuje koniec riadka, je orezaný.

SS_METAPICT – Vytvára statický ovládací prvok, ktorý bude zobrazovať metasúbor, určený parametrom lpszWindowName. Veľkosť ovládacieho prvku je pevná a veľkosť metasúboru bude zmenená tak, aby sa zmestil.

SS_NOPREFIX – Vypína interpretáciu znaku ampersand (&) ako skráteného povelu akcelerátora.

SS_NOTIFY – Upozorní materské okno správami s upozornením STN_CLICKED a STN_DBLCLK, keď používateľ urobí klik alebo dvojklik na ovládací prvok.

SS_ RIGHT – Vytvára ovládací prvok typu statický text. Text je zarovnaný vpravo a podľa potreby zalomený na ďalší riadok.

SS_RIGHTIMAGE – Pri zmene veľkosti ovládacieho prvku zostane pravý dolný roh ovládacieho prvku so štýlom SS_BITMAP alebo SS_ICON fixný. Iba horná a ľavá strana bude upravená, aby sa prispôsobila bitovej mape alebo ikone.

SS_SIMPLE – Vytvára jednoduchý ovládací prvok typu statický text. Text bude zarovnaný vľavo. Materské okno alebo dialógové okno nesmie spracovať správu WM_CTLCOLORSTATIC.

SS_WHITEFRAME – Vytvára rám, ktorý je nakreslený rovnakou farbou ako pozadie okna. Vo východiskovej farebnej schéme Windows je to farba biela.

SS_WHITERECT – Vytvára vyplnený pravouholník rovnakej farby, akú má pozadie okna.

 

Príkazy šablóny dialógového okna

DIALOG

Príkazom DIALOG sa začína definícia šablóny dialógového okna. Všetky príkazy od BEGIN až po príkaz END sú súčasťou šablóny (pozri obr. 1) dialógového okna.

Syntax: name DIALOG [load-option] [menu-option] x, y, width, height, [option-staments]

name – názov dialógového okna. Je to znakový reťazec alebo 16-bitové číslo bez znamienka, ktoré je použité s funkciou DialogBox na určeniu, ktoré dialógové okno má byť zavedené do pamäte a spustené.

[load-option] – môžete použiť buď PRELOAD, alebo LOADONCALL. PRELOAD určuje, že resource dáta pre dialógové okno majú byť zavedené do pamäte pri spustení aplikácie. To zaberá síce pamäť, ale vďaka tomu sa dialógové okno rýchlo zobrazuje. LOADONCALL je východisková voľba, pri ktorej nie sú resource dáta pre dialógové okno načítané do pamäte, pokiaľ to nie je potrebné.

[menu-option] – kombinácia FIXED, MOVEABLE a DISCARDABLE. Bežne sa používa MOVEABLE a DISCARDABLE.

 x, y, width, height – umiestnenie a veľkosť dialógového okna. Umiestnenie x, y sa vzťahuje k ľavému hornému rohu okna, ktoré dialógové okno zavolalo.

[option-staments] – môžete použiť STYLE, EXSTYLE, CAPTION, CHARACTERISTICS, MENU, CLASS, LANGUAGE, VERSION a FONT. Všetky príkazy od DIALOG až po príkaz BEGIN v definícii dialógového okna sú pokladané za voliteľné príkazy.

Príklad: MyDialog DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 20, 20, 205, 110

 

CAPTION

Používa sa s dialógovými oknami, ktoré majú štýl WS_CAPTION. Umožňuje to používateľovi premiestňovať dialógové okno na obrazovke. Titulok je aj vizuálnou pripomienkou toho, aká činnosť sa odohráva.

Syntax: CAPTION captiontext

captiontext – znakový reťazec, ktorý sa zobrazuje ako titulok dialógového okna.

Príklad: CAPTION "Assembler pod Windows"

 

CHARACTERISTIC

Umožňuje programátorovi špecifikovať informácie o prostriedku, ktorý môže byť použitý nástrojmi, ktoré čítajú a zapisujú súbory s definíciami prostriedkov. Špecifikovaná hodnota nemá význam pre Windows.

Syntax: CHARACTERISTIC dword

dword – používateľom definovaná hodnota doubleword. Táto hodnota sa objavuje s prostriedkom v skompilovanom súbore *.RES.

Príklad: CHARACTERISTIC 123456

 

CLASS

Dialógové okno zdieľa triedu okna rodiča. Tento príkaz spôsobuje, že je pre dialógové okno použitá separátna trieda. Funkcia dialógového okna musí pri oknách so svojou vlastnou triedou špecifikovať separátnu východiskovú funkciu na spracovanie správ.

Syntax: CLASS classname

classname – názov triedy. Trieda musí byť registrovaná pomocou funkcie RegisterClassEx. Trieda musí byť registrovaná s elementom cbWndExtra nastaveným na DLGWINDOWEXTRA.

Príklad: CLASS “MyWindow“

 

EXSTYLE

Určuje rozšírený štýl použitý pri vytvorení dialógového okna.

Syntax: EXSTYLE exstyle

exstyle – všetky rozšírené štýly nájdete v tabuľke 1 na stránke www.pcrevue.sk v sekcii Assembler.

Príklad: EXSTYPE WS_EX_TOOLWINDOW

 

FONT

Určuje font v dialógovom okne pre všetky ovládacie prvky. Od typu písma závisí veľkosť každého ovládacieho prvku, ako aj veľkosť dialógového okna, pretože rozmery dialógového okna používajú základné jednotky dialógového okna vypočítané ako zlomky veľkosti znakov písma. Pre dialógové okná sa väčšinou používa 8-bodové písmo MS Sans Serif.

Syntax: FONT pointsize, typeface

pointsize – bodová veľkosť použitého písma.

typeface – názov písma, ktoré sa použije.

Príklad: FONT 8, “MS Sans Serif“

 

LANGUAGE

Určuje jazyk dialógového okna. Vo viacjazyčných aplikáciách obsahuje resource súbor zdroje pre každý z podporovaných jazykov.

Syntax: LANGUAGE language, sublanguage

language – identifikátor jazyka.

sublanguage – identifikátor podskupiny jazyka.

Platné hodnoty pre language a sublanguage nájdete v tabuľke 2 na stránke www.pcrevue.sk v sekcii Assembler.

Príklad: LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_CAN

 

MENU

Používa sa s dialógovými oknami, ktoré majú menu. Je to nezvyčajné, ale možné. Menu musí byť definované napríklad v resource súbore programu.

Syntax: MENU menuname

menuname – určuje identifikátor menu, ktoré sa má použiť.

Príklad: MENU testmenu

 

STYLE

Určuje štýl, ktorý sa použije pri vytvorení dialógového okna. V prípade, že dialógové okno je nemodálnym dialógovým oknom, pozrite sa, či ste použili štýl WS_VISIBLE, aby ste sa vyhli použitiu funkcie ShowWindow() na zviditeľnenie okna. Dialógové okná nemôžu používať štýly WS_MINIMIZEBOX a WS_MAXIMIZEBOX.

Syntax: STYLE style

style – všetky štýly, ktoré možno použiť nájdete v tabuľke 3 na stránke www.pcrevue.sk v sekcii Assembler.

Príklad: STYLE WS_DLGFRAME | WS_VISIBLE

 

VERSION

Umožňuje programátorom špecifikovať informácie o verzii. Hodnota nemá význam pre Windows.

Syntax: VERSION dword

dword – používateľom definovaná hodnota. Táto hodnota sa uloží aj do skompilovaného súboru *.res. V *.exe súbore sa však táto hodnota nie je.

Príklad: VERSION 10

Písať resource súbory ručne nie je veľmi zábavné, preto vám odporúčam využiť nejaký nástroj na vytváranie a editovanie *.rc súborov. Môžete použiť napríklad NAGOA Visual Assembler, ktorý je free a dostupný je na adrese http://visual-assembler.pt.vu. Jeho súčasťou je aj nástroj na editovanie a vytváranie resource súborov. NAGOA Visual Assembler zatiaľ nepracuje pod WINDOWS NT.

Literatúra

[1]  Simon, R. J. – Gouker, M. – Barnes, B. C.: Win32 API. Zväzok 1, 2, 3. UNIS publishing, Brno 1997.

[2]  Richter, J.: Windows pro pokročilé a experty. Computer Press, Praha 1997.

[3]  Petzold, Ch.: Programovaní ve Windows – Win32 API. Computer Press, Praha 1999.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

CES 2017: Lenovo predstavilo nové notebooky ThinkPad X1, Miix 720 a prvý smartfón s podporou Tango - Lenovo Phab 2

03.01.2017 00:09

Lenovo odštartovala ďalší ročník veľtrhu s celou škálou nových produktov. Nová generácia produktov radu ThinkPad X1 Carbon 2017 je najľahším 14-palcovým biznis notebookom, ktorý váži len 1,14kg a obsa ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako správne poskytovať IT pomoc a ako o ňu správne žiadať?

14.12.2016 09:40

Či už ste pokročilý používateľ počítača, ktorý často poskytuje IT pomoc známym a rodine, alebo ste to vy, kto o takúto pomoc zvyčajne žiada, ľahko sa stanete nechcenou príčinou frustrácie a obrovskej ...

Ako na to

Tipy a triky: Ako diagnostikovať a opravovať neúspešné upgrady Windows 10

14.12.2016 09:37

Microsoft prešiel s Windows 10 do celkom novej éry vývoja. Namiesto samostatných verzií Windows, vydávaných zvyčajne s odstupom dvoch až piatich rokov (XP, Vista, 7 a podobne), začal svoj systém vyvíj ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá